BG Flora.eu

Семейство  GESNERIACEAE. Dum.

Сем.. СИЛИВРЯКОВИ — GESNERIACEAE DUM.

Многогодишни тревисти, безстьблени растения. Листата прости, дебели до възмесести, лъскави, елиптично яйцевидни, ромбично яйцевидни, елиптично ромбичнй, по-рядко елиптични, образуващи приосновна розетка; без прилистници. Цветовете единични или в дребни пазвени сенници, двуполови, неправилни до почти правилни. Чашката обикновено с 4—5 зъбци. Венчето тръбесто с 4—5 свободни дяла. Тичинките 4—5 или едната редуцирана в стаминодии или липсваща или 4 двусилни; прашниците 2—4. Яйчникът горен или долен, гол, едногнезден, с две париетални плаценти; близалцето просто. Плодът най-често разтваряща се по преградките кутийка, рядко ягода. Семената многобройни, без ендосперм; зародишът малък.

Таблица за определяне на родовете

1 Прашниците сраснали отчасти по два, много по-къси от тичинковите

дръжки. Венчето двуустно; тръбицата по-дълга от дяловете..................... .................. 2. Силивряк —  Haberlea Friv. 

1* Прашниците свободни, почти толкова дълги, колкото тичинковите

дръжки. Венчето правилно; тръбицата много по-къса от дяловете............ .............1. РамондаRamonda  Ramonda Richard

 

Източник: „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.