BGFlora.eu

 

Galanthus nivalis L.

600 (I). G. nivalis L. Sp. Pl. (1753) 288; Hayek Prodr. Fl Penins. Balc. Ill (1933) 101; Стоянов и Стефанов Фл. на Бълг. изд. 3 (1948) 267 — Снежно кокиче

Семейство: Amarillidaceae Lindl.
Род: Galanthus L.
Вид: Galanthus nivalis L.
Българско име: Снежно кокиче

Описание:

Многогодишно растение. Луковицата сферична до яйцевидна, 1 - 1,5 см в диаметър, с доста плътна обвивка от сухи стари листа (обикновено 3-пластна). Стъблото стига до 20 см, еднакво дебело в горната и долната част. Листата плоски, линейни, широки 4 - 15 мм (във възрастно състояние), на дължина стигат до 15 см, в горната си част по-широки, на върха ± тъпи, със слабо издадена средна жилка на долната повърхност, със синкав восъчен полеп особено във възрастно състояние. Околоцветникът фуниевиден или звънчевиден. Външните околоцветни листчета 12 - 25 мм дълги. Останалите белези се покриват с белезите на рода.

Забележка. В зависимост от общите екологични условия, при които този вид расте в различните части на нашата страна, се констатират отклонения в една или друга посока, засягащи почти всички части на растенията. Така луковицата при едни е под 1 см в диаметър, а при други до 1,5 см. Сгъблото по размери варира от 8 до 20 и повече см. Също се констатира и при листата — от 5 до 15 см дълги и от 4 до 15 мм широки. Цветовете по размери варират също в широки граници — 12 до 25 мм. Що се отнася до вътрешните околоцветни листчета, оцветяването им в зелено в горната и долната част, разнообразието е пак голямо. И понеже тия отделни белези не могат да се констатират в постоянни и неизменни комбинации, таксономично необосновано е според нас групирането им в различни форми, вариетети и даже видове, както постъпват някои автори. Основание за това може да се намери и в Стоянов и Стефанов „Флора на България", изд. 3 (1948) 267, където, като се дават два вариетета, с които .е представен у нас видът — var. gracilis (Čelak,) Stoj. et Stef и var. maximus (Vel.) Stoj, et Stef. е прибавено, че «между двете форми съществуват преходи".

Стопанско значение. До немного отдавна кокичето бе известно като най-рано цъфтящото (макар и дребно) красиво растение, събирано най-често хищнически, най-малкото неразумно. Сега някъде то вече се култивира като декоративно растение, а за тази цел се използуват още и създадени по пътя на селекцията по-едри и по-красиви форми. Счита се, че то дава на пчелите рано напролет нектар и особено цветен прашец. Незначително използуване има в народната медицина. От 7 - 8 години то намери приложение в научната медицина поради това, че в него се установи целебен алкалоид галантамин (нивалин). Нашата страна е производител на специалитета „Нивалин”, препоръчващ се за лекуване на детски паралич, а също и на други болести.

¹ Разработил Д. Йорданов.

Период на цъфтеж: Цъфти от края на януари до началото на април.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна Европа, Италия, Унгария, Полша, западните части на СССР, Балкански Полуостров (без районите с вечнозелена растителност), а според някои чужди автори и в Мала Азия. В Кавказката област растат други видове, много близки до G, nivalis L

Защитен статус:  Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2. 3. 4.5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.