BGFlora.eu

 

Galeopsis speciosa Mill.

2692 (3). G. speciosa Mill., Gard. Diet. ed. 8 (1768) No 3; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 268; Townsend, Fl. Eur., III (1972) 146; G. versi­color Curt., Fl. Lond., VI (1777—78) tab. 38 — Красива бударица

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Galeopsis L.
Вид: Galeopsis speciosa Mill.
Българско име: Красива бударица

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 30 - 80 (-100) см високо, силно разклонено, по ръбовете четинесто, а по срещуположните стени най-малко в горната част с прилегнали власинки; междувъзлията в горната си част издути. Листата на 0,5 - 3 см дълги дръжки, яйцевидни до яйцевидно ланцетни, 3 - 10 см дълги и 1,5 - 5 см широки, равномерно напилено назъбени, към върха заострени, в основата късо клиновидни до закръглени, от двете страни прилегнало влакнести. Прицветниците ланцетно шиловидни, четинести, без меки власинки. Цветовете по 6 - 20 (25) в прешлени в пазвите на горните листа. Чашката 12 - 17 мм дълга, по зъбците, изрезите и жилките четинеста, в останалата си част почти гола или с разпръснати по-дребни четинки. Венчето (22-) 27 - 34 мм дълго, жълто, обикновено с голямо пурпурно петно на долната устна, отвън прилегнало влакнесто; тръбицата 3 - 4 пъти по-дълга от чашката; горната устна на върха назъбена; долната с обратно сърцевиден среден дял. Орехчетата обратно яйцевидни, около 3 мм дълги и 2 мм широки, сиви или кафяви, грапаво брадавичести.

Период на цъфтеж: Цъфти: VII - VIII.

Разпространение в България: Из влажни сенчести гори и храсталаци по каменисти и тревисти места, край огради на градини и покрай пътищата. Разпространено, главно в предпланинския пояс и достигаща в планините докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа и Азия (до Сибир — района на Енисей).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.