BGFlora.eu

 

Galeopsis tetrahit L.

2694 (5). G. tetrahit L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 579; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 268; Townsend, Fl. Eur., III (1972) 146 — Петниста бударица

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Galeopsis L.
Вид: Galeopsis tetrahit L.
Българско име: Петниста бударица

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 10 - 40 (60) см високо, право, разклонено, по ръбовете четинесто и само по две срещуположни стени с прилегнали власинки; междувъзлията под възлите подути. Листата на 1 - 4 см дълга дръжка, ланцетни до яйцевидно ланцетни, 3 - 8 см дълги и 1,5 - 5 см широки, в основата закръглени, по-рядко клиновидни, на върха заострени, по ръба от двете страни с 4 - 12 едри, повече или по-малко закръглени зъбци с редки прилегнали власинки. Прицветниците ланцетни, четинести, по-къси от чашката. Цветовете по 2 - 7 в прешлени в пазвите на горните листа. Чашката 12 - 14 мм дълга, звънчевидна, разпръснато точковидно жлезиста, с изпъкнали жилки, четинесто влакнеста, понякога и почти гола; зъбците почти равни на тръбицата, в основата с дълги четинки, към върха с жлезисти власинки. Венчето 15 - 20 (-28) мм дълго, розово, по-рядко бяло или бледожълто с по-тъмни петна, отвън влакнесто; тръбицата равна или малко по-дълга от чашката; горната устна на върха неравномерно назъбена; долната със широк, цял или слабо врязан, плосък, почти квадратен среден дял. Орехчетата обратно яйцевидни 2,5 - 3 мм дълги и около 2 мм широки, от външната страна заоблени, отвътре двуустни, в горната част брадавичести, сиви с петна.

Стопанско значение. Лечебно растение, съдържащо 5 - 10% минерални вещества, от които около 10% силициева киселина, а също дъбилни вещества и сапонини. Медоносно. Семената съдържат 40 - 50% изсъхнало тлъ­сто масло, от което .се получава доброкачествен безир.

Период на цъфтеж: Цъфти: VII - VIII.

Разпространение в България: По сухи тревисти и каменисти места, а също като плевел из житните кул­тури, фий, лен, люцерна и в някои окопни култури. Разпространено, главно в предпланините и в планинските райони докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа и Азия. Пренесена и в Се­верна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.