BGFlora.eu

 

Genus Achillea L.

Род 779 (28). РАВНЕЦ - ACHILLEA L.¹
L., Sp. PL ed. 1 (1753) 896; Gen. PL ed. 5 (1754) 382; Greuter, Med-Checklist, 2, (2008) 2

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Achillea L.
Българско име: Равнец

Описание:

Многогодишни тревисти растения, обикновено развиващи коренища, често повече или по-малко влакнести. Стъблата единични до многобройни, изправени, по-рядко възходящи или полегнали. Листата последователни, тревисти, цели, просто или двойно до четворно пересто наделени, на дръжки или приседнали. Кошничките хетерогамни, рядко хомогамни, обратно яйцевидни, дребни, най-често с малък брой цветове, събрани по много във връхни щитовидни сложни съцветия или полукълбести, едри, единични по върховете на стъблата и клонките, многоцветни до малоцветни, обикновено на къси, по-рядко удължени дръжки. Обвивните листчета в няколко реда, слабо нееднакви, отчасти керемидообразно припокриващи се, по ръба повече или по-малко ципести; външните по-къси и по-тесни от средните и вътрешните. Цветното легло изпъкнало, полусферично до конично, рядко плоско, с ланцетни или продълговати полуципести, опадливи прицветни люспи. Цветовете еднакво или нееднакво обагрени; външните езичести, женски, бели, розови, червеникави или жълти; езичетата на върха 3-зъби, обикновено разперени, рядко къси, изправени; вътрешните цветове двуполови, тръбести, жълти или розови, венчето на върха 5-зъбо, отчасти по дължината сплеснато, в основата тясно тръбовидно, удължено, рядко разширено, обхващащо върха на плодосемката. Прашниците линейни, в основата без придатъци. Стълбчето с линейни, тънки дялове. Плодосемките еднакви, продълговато клиновидни до обратно яйцевидни или продълговати, сиво кафяви, на върха отсечени, по ръба повече или по-малко крилати, почти сплеснати, без секреторни или слизести клетки. Хвърчилката липсва. Насекомно опрашвани растения; размножават се със семена и коренищни издънки.

Стопанско значение. Надземните части на повечето видове съдържат етерично масло с основни съставки хамазулен, терпени, сесквитерпенови лактони, танини. Видовете от групата на A. millefolium се препоръчват при заболявания на черния дроб, както и при възпалителни заболявания на бъбреците и пикочните пътища. Дрогата и получаваните от нея продукти имат кръвоспиращо и противовъзпалително действие. В народната медици на се използват още A. crithmifolia и A. clypeolata (Петков, ред. 1982; Нико­лов, ред., 2006)

Таблица за определяне на видовете

Гъсто бяло вълнести растения; кошничките хомогамни, кълбести; цве­товете тръбести, двуполови; венечната тръбица в основата силно разширена, с 2 уховидни удължения                              
1. Морски равнец - A. maritima (L.) Ehrend. & Y.-P. Guo
1* Повече или по-малко влакнести растения; кошничките хетерогамни, цветовете двуполови и еднополови; венечната тръбица в основата не е разширена, без удължения  ................................................................................................................................................ 2
2   Езичестите цветове бели, розови или пурпурно червеникави или отгоре бледожълти отдолу бели; тръбестите жълти .......... 3
2* Езичестите цветове от двете страни жълти (златистожълти, интензивно до бледо жълти); тръбестите жълти или дребни до почти неразвити ................................................................................................................................................................................................... 11
3   Кошничките едри, 12 - 18 мм в диаметър, единични на върха на стъблото или по 2 - 6 във връхни сложни съцветия ..................................................................................................................... 2. Едроцветен равнец -A. ageratifolia (Sm.) Benth. & Hook. f.
3* Кошничките дребни, 4 - 10 мм в диаметър, по 15 - 100 (200) в повече или по-малко сбити връхни сложни съцветия, рядко 10 - 15 мм в диаметър но тогава по 10 - 30 във връхни съцветия ..................................................................................................................... 4
4   Листата цели, по ръба плитко напилени ..................................................... 4. Езичестолистен равнец - A. lingulata Waldst. & Kit.
4* Листата просто до тройно перести ..................................................................................................................................................... 5
5   Средните стъблови листа 2 - 6,5 см широки; езичестите цветове отгоре бели .............................................................................. 6
5* Средните стъблови листа 0,4 - 2,5 (3) см широки (при листата над 2 см широки, езичетата на езичестите цветове отгоре бледожълти) ................................................................................................................................................................................................ 7
6   Средните стъблови листа 2 - 3 (4) см широки, дяловете им сближени, от двете страни еднакво зелени; средните обвивни листчета по целия ръб кафяви .................................................................................................................................... 16 - 21. Група A. millefolium
6* Средните стъблови листа (4) 5 - 6,5 см широки, дяловете им раздалечени, отгоре по-тъмно зелени; средните обвивни листчета предимно в горната половина по ръба кафяви ................................................................. 11. Едролистен равнец - А. grandifolia Friv.
7   Кошничките по 2 - 10 по върховете на клонките и стъблото; обвивката 5 - 7 мм широка ............................................................... ............................................................................................................................................. 3. Алпийски равнец -A. multifield (DC.) Boiss.
7* Кошничките по (30) 50 - 100 (200) по върховете на клонките и стъблото; обвивката (1,5) 2 - 4 (5) мм широка .…………….. 8
8   Езичетата на езичестите цветове отгоре бледо жълти, отдолу бели .............................................................................................. 9
8* Езичетата на езичестите цветове от двете страни бели ................................................................................................................ 10
9  Обвивните листчета голи, лъскави или разсеяно влакнести; листната ос целокрайна  .................................................................. ........................................................................................................................................ 10. Полски равнец -A crithmifolia Waldst. & Kit.
9* Обвивните листчета разредено до гъсто влакнести или до вълнести; листната ос обикновено назъбена .................................... ................................................................................................................................................................................ 14 - 15. Група A. nobilis
10   Листните дялове повече или по-малко в една равнина, листата плоски; средните стъблови в очертание яйцевидно продълговати до широко яйцевидни ........................................................................................................................................... 14 - 15. Група A nobilis
10* Листните дялове повече или по-малко в няколко равнини, листата вгънати по средната жилка; средните стъблови в очертание продълговато елиптични до линейно продълшвати .................................................................................. 16 - 21. Група A millefolium
11(2*) Кошничките по (3) 5 - 10 в сложно съцветие ............................................................ 13. Руски равнец - A. leptophylla М. Bieb.
11* Кошничките по (15) 30 - 100 (200) в сложно съцветие .................................................................................................................. 12
12   Средните стъблови листа гребенесто насечени до гребенесто наделени; кошничките по 15 - 50 (80) в сложно съцветие ... 13
12* Средните стъблови листа просто до тройно перести, не са гребенесто насечени до гребенесто наделени; кошничките по 30  -100 (200) в сложно съцветие .......................................................................................................................................................................... 14
13  Листата гребенесто насечени до гребенесто наделени; съцветията 2,5 - 4 (6) см широки; езичетата бледо жълти до почти бели ....................................................................... ........................................................................... 5. Бледожълт равнец - A. ochroleuca Ehrh.
13* Листата гребенесто насечени, рядко долната част на листа цяла; съцве­тията 2 - 2,5 (3) см широки; езичетата жълти ............. .......................................................................................................................................... 6. Гребенест равнец - A. pseudopectinata Janka
14  Средните стъблови листа обилно точковато жлезисти, късо четинесто до разсеяно влакнести ................................................. ........................................................................................................................................................ 7. Тракийски равнец - A. thracicaVelen.
14* Средните стъблови листа без жлези или разсеяно точковато жлезисти; повече или по-малко влакнести до вълнести ..….. 15
15   Езичетата на езичестите цветове златисто жълти ……………………………........….. 12. Златист равнец - A. chrysocoma Friv.
15* Езичетата на езичестите цветове жълти до бледо жълти, рядко до възбели ….….................................................................…. 16
16   Средните стъблови листа до 2 пъти по-дълги от междувъзлията; приосновните листа с 20 - 25 двойки дялове ...................... …………………..........................................................................................................………… 8. Балкански равнец - A. clypeolata Sm.
16* Средните стъблови листа по-къси до равни на междувъзлията; приосновните листа с 10 - 15 двойки дялове ……………. 17
17   Езичетата отгоре бледо жълти, отдолу бели, до 2 пъти по-къси от обвив­ката; листата равномерно влакнести, с лесно разграничими делчета …………………………………….................……………... 10. Полски равнец - A. crithmifolia Waldst. & Kit.
17* Езичетата от двете страни интензивно жълти, 3 - 5 пъти по-къси от об­вивката или недоразвити, или липсват; листата с гъсти дълги прилегнали власинки, листните делчета под власинките трудно разграничими ……..… 8. Сбит равнец - A. coarctata Poir.
¹ Разработили † B. Кузманов и М. Анчев.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Achillea ageratifolia (Sm.) Bernth. & Hook._BUL.html - Едроцветен равнец

Achillea millefolium L._BUL.html - Бял равнец

Achillea multifida (DC) Griseb._BUL.html - Алпийски равнец

Achillea setacea Waldst. & Kit._BUL.html - Влакнест равнец

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.