BGFlora.eu

 

Род Acinos Mill.

Род 672 (11). АЦИНОС — ACINOS MILL.¹

Mill., Gard. Diet. Abridg., ed. 4 (1) 1754.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Acinos Mill.
Българско име: Ацинос

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Стъблата единични, по няколко или многобройни, приповдигащи се, възходящи или изправени. Листата на дръжки или почти приседнали, тясно до широко яйцевидни, ланцетни, елиптични до почти кръгли, раздалечено плитко назъбени или почти целокрайни. Цветовете по 2 - 12 в лъжливи прешлени в пазвите на листата, събрани в прости гроздовидни съцветия. Цветните дръжки плоски, в основата с къси прицветници. Чашката тръбеста, с 13 жилки, двуустна; зъбците на долната устна по-дълги от зъбците на горната; тръбицата при отвора с пръстенче от дълги бели власинки, откъм долната страна силно издута, просто, жлезисто или смесено влакнеста, рядко почти гола, често бледовиолетово обагрена. Венчето виолетово или пурпурно виолетово, по-дълго от чашката, двуустно, горната устна цяла, на върха плитко врязана, долната 3-делна. Тичинките 4, успоредни помежду си, скрити във венчето или двете предни излизащи малко над горната устна. Стълбчето с неравни близалца, горното тясно шиловидно, по-късо, долното по-дълго, по-широко. Орехчетата продълговати или яйце­видни, голи.
Стопанско значение. Всички видове съдържат етерични масла, някои с приятна миризма се използват като подправки (A. arvensis), в диуретични чаени смеси (A. alpinus). A. alpinus е подходящ за декоративни групи. Медоносни растения.

Таблица за определяне на видовете

1   Венчето (10-) 12 - 20 мм дълго .................................................................................................................................................................... 2
1* Венчето 7 - 10 (-12) мм дълго ...................................................................................................................................................................... 3
2   Листата яйцевидни, елиптични, широко елиптични до почти кръгли, в основата късо клиновидно стеснени, на върха закръглени или късо зао­стрени .............................................................................................................. 1. Планински ацинос— A. alpinus (L.) Moench
2* Листата ланцетни до елиптично ланцетни, в основата дълго клиновидно стеснени, на върха дълго заострени ......................................................................................……………..……… 2. Ароматен ацинос — A. suaveolens (Sibth. et Sm.) G. Don
3   Листата ланцетни, широко ланцетни до яйцевидни; листните дръжки 1 -- 3 мм дълги ............................ ............................................................................................................................................ 3. Полски ацинос — A. arvensis (Lam.) Dandy
3* Листата широко обратно яйцевидни до почти кръгли; листните дръжки. 7 - 10 мм дълги ...................................................................... .......................................................................................................................................... 4. Кръглолистен ацинос — А. rotundifolius Pers.

¹ Разработил М. Анчев.

„Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Acinos arvensis (Lam.) Dandy - Полски ацинос

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.