BGFlora.eu

 

Род Adonis L.

Род 307 (20). ГОРИЦВЕТ — ADONIS L.¹

L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 547 ; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 242.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Adonis L.
Българско име: Горицвет

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения с изправени стъбла. Листата без прилистници, неколкократно неправилно вилужно наделени или 1 - 2 пъти перести с неправилно вилужно наделени линейни или нишковидни дялове. Цветовете сравнително едри, правилни, единични по върха на стъблото и разклоненията му, без прицветници. Чашелистчетата 5 - 8, зелени или венчевидно обагрени. Венчелистчетата 5 - 24, без нектарни жлези. Тичинките многобройни, разположени спирално в долната част на цветното легло, със жълти или тъмно пурпурно сини до черни прашници. Плодникът апокарпен, съставен от 20 до 60 плодолиста, всеки с едногнезден едносемепъпков яйчник. Плодът сборен, съставен от едносеменни орехчета, разположени спирално върху конично или цилиндрично цветно легло. Орехчетата различни по форма и големина, с право или завито носче, образувано в резултат на разрастване на стълбчето. Посещават се от насекоми, размножават се със семена.

Стопанско значение. Всички представители на рода са отровни и не се приемат от тревопасните животни. Съдържат сърдечно действуващи гликозиди. В народната медицина се използуват всички представители при различни болести. Медоносни растения. Препоръчват се за въвеждане в култура като декоративни. Едногодишните представители са плевелни растения.

Таблица за определяне на видовете

1   Многогодишни растения. Венчелистчетата 10 - 24., Прашниците жълти. Орехчетата влакнести с кукесто извито навън носче или носчето извито от външната страна и плътно прилепнало до стената на орехчето ........................................................................................ 2
1* Едногодишни растения. Венчелистчетата 5 - 8. Прашниците тъмно пур­пурни до черни. Орехчетата голи, с повече или по-малко изправено или завито навътре носче .................................................................................................................................................................... 3
2 Листните дялове по-тесни от 1 мм, голи. Цветовете 4 - 5,5 (8) см в диа­метър. Орехчетата с кукесто извито навън носче  .................... .......................................................................................................................................................................1. Пролетен горицвет — A vernalis L.
2* Листните дялове по-широки от 1 мм. Цветовете 2 - 3,5 см в диаметър. Орехчетата със силно извито навън, плътно прилепнало към орехчето носче .................................................................................................................................... 2. Волжски горицвет — A. wolgensis Stev.
3   Чашелистчетата влакнести ................................................................................................................................................................................ 4
3* Чашелистчетата голи .......................................................................................................................................................................................... 5
4   Носчето на орехчетата на върха черно. Чашелистчетата прилепнали към венчелистчетата. Тичинковите дръжки в горната си част обагрени като прашниците ....................................................................................................................... 4. Огнен горицвет — A flammea Jacq.
4* Носчето на орехчетата зелено. Чашелистчетата разперени до обърнати, отделени от венчелистчетата. Тичинковите дръжки бели ............................................................................................................................................................................. 3. Есенен горицвет — А. annua L.
5   Зрелите орехчета 3,5 - 4,5 мм дълги, вътрешният им ръб сключва с оста на съцветието тъп ъгъл ............................................................. ......................................................................................................................................................................... 5. Летен горицвет — А. aestivalis L.
5* Зрелите орехчета 2,5 - 3,5 мм дълги, вътрешният им ръб сключва с оста на съцветието остър ъгъл .......................................................... ........................................................................................................................................................ Дребноплоден горицвет — А. microcarpa DC.

¹ Разработили П. Панов и Ив. Асенов

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

*   *   *

Гороцвет е род тревисти растения от семейство Лютикови. Стъблата им са изправени, високи до 50 cm. Листата са без прилистници. Цветовете са правилни и са разположени по върховете на стъблата или разклоненията.

От Уикипедия

*   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970), Уикипедия

ВИДОВЕ:

Adonis aestivalis L. BUL. - Летен горицвет

Adonis vernalis L. BUL. - Пролетен горицвет

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.