BGFlora.eu

 

Род Alcea L.

Род 494 (4). АЛЦЕЯ — ALCEA L.
L., Sp. Pl.. ed. 1 (1753) 687; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 307; Zohary, Bull.
Res. Counc. Israel XID (1963) 210—229 et Israel J. Bot. XII, 1 (1961) 1—26

Семейство: Malvaceae Juss.
Род: Alcea L.
Българско име: Алцея

Описание:

Многогодишни до двугодишни тревисти растения. Стъблата изправени. Прилистниците двуделни до петделни. Листата цели или наделени до длановидни със заоблени дръжки. Цветовете най-малко З0 мм в диаметър, многобройни; единични или събрани по 2 - 3 в пазвите на листата, във връхните части на стъблата и разклоненията в плътни, рехави или неравномерни класоподобни съцветия. Цветните дръжки къси, наплъстено влакнести, с гъсти, къси прилегнали и разпръснати звездовидни власинки с възходящи лъчи. Чашката двойна: външните чашелистчета 6 (-7), сраснали до 1/3 от половината, зна­чително по-къси или почти равни на вътрешните чашелистчета; последните 5, сраснали до 1/3 или до половината. Венчелистчетата 5, на върха дълбоко, врязани, в основата стеснени в копринесто влакнест, рядко гол нокът; бели розови или лилави. Тичинковата тръбица в напречно сечение петоъгълна, наделена на върха в многобройни дръжки, гола; прашниците жълтеникави. Яйчниците многобройни, с по една възходяща семепъпка; стълбчетата много­бройни; близалцата нишковидни, странични, разположени по протежение на вътрешната повърхност на стълбчетата. Плодът сух, разпадлив, дисковнден, в средата вдлъбнат, разпадащ се на 18 - 45 странично сплеснати, неразпукливи, на върха закръглени плодни дялчета; всяко дялче непълно двугнездно, едното гнездо стерилно и отделено от другото с лъжлива преграда; плодните дялчета наредени в прост кръг около късия, коничен или сплеснат връх на цветното легло; ръбовете крилати. Насекомно опрашващн се; размножават се със семена.

Стопанско з н а ч е н и е. Всички представители на рода са декоретивни (особено A. rosea L.) и медоносни растения. Цветовете на A: rosea и A. pallida (Waldst. et Kit. ex Willd.) Waldst. et Kit. се употребяват за при­готвяне на омекчителни средства и за извличане на черно багрило.

Таблица за определяне на видовете

1   Стъблата оголени или с разредени, наведени надолу прости и единични звездовидни власинки (наплъстено мъхнати само в най-младите части). Периферните части на страничните стени на плодните дялчета влакнести ........ 1. Градинска ружа — А. rosea L.
1* Стъблата с гъсти звездовидни власинки, наплъстени. Страничните стени на плодните дялчета голи                                    
2   Външните чашелистчета почти 2 пъти по-къси от вътрешните .................... 3, Хелдрейхова алцея — A. heldreichii (Boiss.) Boiss.
2* Външните чашелистчета равни или незначително по-къси от вътрешните ....................................................................................... .............................................................................................................2. Бледна алцея — A. pallida (Waldst. et Kit. ех Willd.) Waldst. et Kit.

„Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. - Хелдрайхова алцея

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.