BGFlora.eu

 

Род Allium L.

L. Gen. PI. ed. 5 (1754)143.

Род 162 (8). ЛУК —ALLIUM L.¹ .

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Българско име: Лук


Описание:

Многогодишни тревисти растения c добре или слабо развита луковица, със или без коренища. Издават характерна лукова или чесънова миризма. Развиват безлистно, цветоносно стъбло. Листата плоски, жлебовидни, линейни, цилиндрични или полуцилиндрични, кухи, рядко ланцетни или ланцетно елиптични, излизат от луковицата и обхващат с влагалищата си цветоносното стъбло или само при основата, или по-високо. Цветовете в сенниковидни, рехави или гъсти кълбести или полукълбести съцветия, скрити до цъфтежа под ципеста обвивка (покривало). При цъфтежа обвивката остава цяла или се разделя на 2 - 3 покривни листа, с късо или дълго продължение на върха във вид на носче. Цветовете имат свободен или сраснал при основата си неопадлив венчевиден окблоцветник. Тичинките 6, с дълги дръжки, в повечето случаи сраснали в основата помежду си и с околоцветника. Дръжките на вътрешните тичинки при много от видовете имат странични израстъци или зъбци. Прашниците прикрепени за дръжките откъм гърба. Плодникът се състои от тригнезден или едногнезден яйчник, нишковидно стълбче и малко главесто слабо триделно близалце. Във всяко гнездо има по 2, рядко 3 - 6 или по-много семепъпки. Плодът кутийка, която се разтваря при узряване чрез разкъсване по шевовете на гнездата. Семената черни, ъгловати или заоблени, кълбести. У някои видове част от цветовете се превръщат в дребни луковички.
Родът съдържа множество видове, разпространени в Европа, Северна Африка, Азия, Северна Америка.
Allium ursinumL. и А. victorialis L.

Таблица за определяне на видове

1 Дръжките на вътрешните тичинки разширени и триделни на върха, с нишковидни странични дялове, които са значително по-дълги от средния, който носи прашника, рядко дяловете еднакви ........................................................... 2
1* Дръжките на тичинките прости, неразширени и неразделени към върха, без зъбчета или понякога на вътрешните има по едно зъбче ....................................................................................................................................................................12
2   Съцветието примесено с дребни луковички ..................................................................................................................... 3
2* Съцветието без луковички .................................................................................................................................................. 5
3   Листата полуцилиндрични и често към върха жлебовидни ................................................1. Лозев лук — A. vineale L.
3* Листата плоски .................................................................................................................................................................... 4
4  Луковицата с бели или сивочервеникави ципести обвивки и обикновено с множество приседнали бели, розови или виолетови луковички. Луковичките в съцветието белезникави . ............................... Чесън, чеснов лук — A. sativum L.
4* Луковицата с кафяви или сивокафяви, най-често кожести обвивки и обикновено с червенокафяви луковички с дръжки. Луковичките в съцветието чернопурпурни ............................................ 2. Лук рокамбол — A. scoroaoprasum L.
5   Листата полуцилиндрични, кухи, към върха жлебовидни, по-къси от стъблото ........................................................... 6
5* Листата плоски, линейни ..................................................................................................................................................... 9
6   Околоцветникът тясно звънчевиден, белезникав или с петна по листчетата. Дръжките на вътрешните тичинки при основата по-широки от околоцветните листчета ................................................................................................................... 8
6* Околоцветникът продълговато яйцевиден или яйцевиден, 3 - 4,5 мм дълъг, виненочервен или пурпурен, без петна. Дръжките на вътрешните тичинки при основата си равни на околоцветните листчета. Луковичките гладки .............. 7
7  Дръжките на външните цветове в съцветието гладки. Луковицата при основата си обикновено с малки луковички ............................................................................................................................ 3. Кръглоглавест лук — A. sphaerocephalum L.
7* Дръжките на цветовете грапави. Луковицата без луковички при основата си ..... Грапав, лук — A. trachypus Boiss.
8    Околоцветникът 2,5 мм дълъг. Околоцветните листчета отвътре с виолетово петно, отвън с изпъкнал, виолетово оцветен гръбен ръб. Листните петури грапави ...................................................... .......... 5. Капков лук — A. guttatum Stev.
8* Околоцветникът 3 - 4 мм дълъг. Околоцветните листчета без петно отвътре, а отвън със зеленикава жилка. Листните петури голи и гладки .............................................................................. 4. Бисерен лук — A margaritaceum Sibth.
9(5) Културно зеленчуково растение, двегодишно, стъблото излиза от средата на луковицата ........................................................................................................................................................ Праз лук, праз — A porram L.
9*   Диворастящи растения, едно или многогодишни ......................................................................................................... 10
10  Тичинковите дръжки по-къси от съцветието. Прашниците и.стълбчето не се показват навън от околоцветника, Съцветието кълбесто, до 4,5 см в диаметър. Листата плоски или с издаден гръбен ръб ... 9. Кръгъл лук —A rotundum L.
10* Тичинковите дръжки по-дълги от околоцветника. Прашниците и стълбчето стърчат навън от околоцветника ... 11
11 Околоцветните листчета тъмнолилави (при сушене избеляват) Луковицата и луковичките кафявожълти. Външните обвивни ципи на луковичната се разнищват впоследствие на влакна .. 8. Тъмновиолетов лук — A atroviolaceum Boiss.
11* Околоцветните листчета бледорозови или светлолилави, до 5 мм. Луковицата  и луковичките жълти. Външните обвивни ципи на луковицата неразнищващи се ........................................................... 7. Лозов лук — A ampeloprasum L.
12(1) Листата с плоски, ланцентни до широко елиптични  петури, постепенно или внезапно стеснени в дръжка. Семената кълбести или почти кълбести ................................................................................................................................13
12* Листата плоски, нишковидни, линейни, широко линейни, полуцилиндрични или цилиндрични, без дръжки. Семената ъгловати .................................................................................................................................................................. 15
13  Луковицата прикрепена към коренище, покрита с мрежесто влакнести обвивки. Стъблото от 1/3 до 1/2 обхванато от листните влагалища. Листните петури ланцетни до широко елиптични, постепенно стеснени в дръжки. Околоцветните листчета 4 - 5 мм дълги, белезникави ........................................................  Победен лук — A victorialis L.
13*  Растения без коренища. Обвивките на луковицата се разнищват на успоредни влакна. Стъблото обвито само в основата от листни влагалища. Околоцветните листчета 9 - 12 мм дълги, млечнобели, бели или червени ................. 14
14  Листните петури елиптично ланцетни, почти изведнъж стеснени в дълги дръжки. Околоцветните листчета линейно ланцетни, заострени, по-тесни от 5 мм, млечнобели .............................. 27. Мечи лук, левурда — A. ursintim L.
14* Листните петури длъгнесто ланцетни, постепенно стеснени в дръжки. Околоцветните листчета длъгнесто елиптични, възтъпи  5 и повече мм широки, бели или бледолилави ................................... 26. Черен лук — A. nigrum L.
15  Растения с дебели стъбла и тръбести, цилиндрични или полуцилиндрични листа. Луковиците обвити в тънко кожести, най-често червеникавокафяви люспи. Цветовете бели или жълтеникави, събрани в сенниковидни, сферични или полусферични, многоцветни, гъсти съцветия със широка обвивка (покривало) без изтòчен връх (човка) или с късо изтеглен връх ............................................................................................................................................................................. 16
15* Растения с тънки стъбла и плоски листа ......................................................................................................................... 17
16  Цветоносното стъбло дебело, тръбесто и малко по-ниско от средата, издуто. Луковичките единични, сплескано кълбести или кълбести. Околоцветникът звездовиден, зеленикаво бял. Тичинките два пъти по-дълги от околоцветника. Културно растение ................................................................................................... Кромид лук — А сера L.
16*  Цветоносното стъбло ± тънко, равномерно задебелено, цилиндрично, кухо. Луковиците длъгнесто цилиндрични, събрани по няколко върху късо коренище. Околоцветните листчета линейно ланцетни, постепенно заострени, отначало розови, после виолетови ……. ………….……………………..………………..10. Сибирски лук - A sibiricam L.
17   Луковиците цилиндрични, конични, продълговати, яйцевидни, единични или по много, в обща обвивка, всякога прикрепени към коренище …………………………………...........................................................................................……..18
17* Луковиците кълбести, яйцевидни, рядко продълговато яйцевидни, всякога без коренища ………….……………. 21
18   Обвивните листа на съцветието с дълъг, понякога много дълъг източен връх (носче)  Дръжките на тичинките по-дълги от околоцветника. Околоцветните листчета розови. Прашниците виолетови ...............................................................................................................................................  20. Скален лук — A. saxatile М. В.
18*  Обвивните листа на съцветието без носче или с много късо. Тичинковите дръжки по-къси от околоцветника  .. 19
19   Листата грапави, нишковидни. Стъблото ръбесто. Обвивките на лукови­ците цели. Цветовете жълти ………………………................................................................................………… 16. Жълтеникав лук — A. flavescens Bess.
19* Листата гладки, линейни, плоски или с гръбен ръб. Цветовете розови или розововиолетови ……….............…… 20
20   Тичинковите дръжки по-къси от околоцветника. Околоцветните листчета остри. Листата с гръбен ръб …………………….......................................................................................………………… 14. Ъглест лук —A. angulosum L.
20*   Тичинковите дръжки по-дълги от околоцветника (до 1,5 пъти). Вътрешните тичинки с разширена основа. Околоцветните листчета тъпи. Листата плоски ………………………………. 15. Планински лук—A. montamm Schmidt
21   Листата тясно линейни до нишковидни. Стъблото в повечето случаи нависоко обхванато от листните влагалища. Обвивките на луковиците ципести или мрежесто влакнести. Цветовете розови, лилави или жълти ..……………….. 22
21*   Листата широко линейни или линейно ланцетни. Луковицата с цяла ципеста обвивка. Цветовете тъмночервени, рядко бели ……………………………………………………… 25. Тъмнопурпурен лук — A. atropurpureum Waldst, et Kit.
22     Съцветието c 2 заострени, често тясно линейни покривни листа ………………...............................................…... 23
22*  Съцветието с тъпи или късо заострени покривни листа, понякога само с един, малко по-дълъг от съцветието покривен лист ………..……………………….........................................................................................……………………. 29
23   Съцветието с дребни луковички между цветовете. Цветовете зеленикави, розови, червени или виолетови ….… 24
23*   Съцветието без луковички между цветовете …………..….................................................………………………….. 26
24  Тичинковите дръжки по-дълги от околоцветника, особено в края на цъфтежа. Околоцветникът лилаворозов .................................................................................................................................................... 22. Килест лук—-A carinatum L.
24*  Тичинковите дръжки по-къси от околоцветника …………….................................................……………………….. 25
25   Околоцветникът зеленикав, нечисто червен или розов, със заострени 5 - 8 мм дълги листчета ……………………………………..................................................................………….. 21. Градински лук — A. oleracetim L.
25* Околоцветникът розов, с тъпи или на върха закръглени листчета с тъмночервена жилка по средата. Тичинките оловносиви до черни ……………………………………...…………….12. Чернотичинков лук — A. melanantheram Рапč.
26   Околоцветните листчета розови, лъскави, по време на цъфтежа тъмно-розови. Тичинковите дръжки еднакви или по-къси от околоцветника. Влагалищата на листата грапави ……......................... 19. Метличест лук — A panicalatam L
26*   Околоцветните листчета жълти, червеникаво жълти или розови. Тичинковите дръжки по-дълги от околоцветник ………………………………………………….................................................................................................………………. 27
27      Цветовете жълти, рядко отвън слабо розови ……....................................................……… 8. Жълт лук — A flavum L.
27*    Цветовете розови или червеникаво жълти  ………...............................................…………………………………... 28
28   Околоцветните листчета розови, 3 - 4 мм дълги, с късо остро връхче, лъскави. Тичинковите дръжки от 1/4 до 1/2 (2) пъти по-дълги от околоцветника. Листата около 1 мм широки, жлебовидни, голи. Обвивките на луковиците хартиеновидни, почти без жилки ……  …………………….....…………………. 23. Тичинков лук — A. stamineum Boiss.
28*   Околоцветните листчета червеникаво-жълти, матови, покрити с восъчен полеп, без остро връхче, закръглени. Тичинковите дръжки до 2 пъти по-дълги от околоцветника. Прашниците виолетови. Листата около 2 мм широки, по ръба с къси реснички ................. . ………………………………………………..……..24. Красив лук — A. pulchellum Don
29(22) Съцветието с един покривен лист. Листните петури и влагалищата им влакнести  …………………………………………………...................................................………….. 13. Купанов лук — А. cupani Raf.

Разработили: Ст. Вълев и Ив. Асенов.

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
     
Източник: „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

ВИДОВЕ:

Allium carinatum L. - Килест, гребенест лук

Allium flavum L. - Жълт лук

Allium margaritaceum Sibth. et Sm. - Бисерен лук

Allium melanantherum Panč. - Чернотичинков лук

Allium moschatum L._ - Мускатов лук

Allium pulchellum Don - Красив лук

Allium scorodoprasum L. - Лук рокамбол

Allium sibiricum L. - Сибирски лук

Allium ursinum L. - Мечи лук, левурда

Allium victorialis L. - Победен лук

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.