BGFlora.eu

 

Род Althea L.

Род 493 (3). РУЖА — ALTHAEA L.
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 686; Gen. Pl.. ed. 5 (1754) 307

Семейство: Malvaceae Juss.
Род: Althea L.
Българско име: Ружа

Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Стъблата изправени, рядко възходящи, обикновено влакнести. Прилистниците цели или наделени. Листата цели, наделени до длановидни; дръжките отгоре със слабо изразен жлеб, най-ясен в горната част. Цветовете не повече от 30 мм в диаметър, с ясно изразени цветни дръжки; многобройни; единични или събрани 2 - 3 или по повече в пазвите на листата, във връхните части на стъблата и разклоненията в гроздовидни или метличести сьцветия. Чашката двойна; външните чашелистчета 6 - 9, сраснали почти само в основата, до 1/3 или рядко до по­ловината, винаги по-къси от вътрешните чашелистчета; последните 5, сраснали до 1/3. Венчелистчетата 5, цели, в основата стеснени в копринесто влакнест нокът; разнообразно обагрени. Тичинковата тръбица в напречно сечение закръглена, наделена на върха на многобройни дръжки; обикновено влакнеста, рядко гола; прашниците жълтеникави или пурпурно червени. Яйчниците многобройни, с по една възходяща семепъпка; стълбчетата многобройни; близалцата нишковидни, странични, разположени по протежение на вътрешната повърхност, на стълбчетата. Плодът сух, разпадлив, дисковиден, в средата вдлъбнат, разпадащ се на 8 - 25 странично сплеснати, на върха закръглени плодни дялчета; последните неразпукливи, едногнездни, едносеменни, наредени в прост кръг около късия, коничен или сплеснат връх на цветното легло, ръбовете без крила. Насекомно опрашващи се и самоопрашващи се; размножават се със семена.

Стопанско значение. A. officinalis L. се употребява в медици­ната и народната медицина като омекчително средство поради наличие на слузни вещества в цялото растение. А. officinalis и A. cannabina L. са медо­носни растения. На някои места отглеждат A. cannabina като декоративно растение.

Таблица за определяне на видовете

1    Едногодишни, четинесто влакнести растения; прашниците жълтеникави ............................. 1. Четинеста ружа — A. hirsuta L.
1* Многогодишни растения, без четинести власинки; прашниците пурпурно­червени .................................................................... 2
2   Листата повече или по-малко триъгълни; вътрешните чашелистчета обхващащи плода; плодните дялчета влакнести ............................................................................................................................................................... 3.  Лечебна ружа — A. officinalis L.
2* Листата повече или по-малко дълбоко от 3- до 5- (7-)-делни; вътрешните чашелистчета изправени при плод; плодните дялчета голи .............................................................................................................................................................. 2. Конопена ружа — A. cannabina L.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Althea officinalis L. - Лечебна ружа

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.