BGFlora.eu

 

Род Alyssum L.

Род 352 (26). ИГЛОВРЪХ — ALYSSUM L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 650; Gen. Pl. ed. 5(1754) 722.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Alyssum L.
Българско име: Игловръх

Описание:

Тревисти, едногодишни или многогодишни растения, с цели листа, покрити с неразклонени и звездовидни власинки. Стъблата прости или разклонени. Цветовете събрани в гроздовидни, метличести или щитовидни съцветия. Чашелистчетата изправени или полуизправени, при основата си без подувания във вид на торбички. Венчелистчетата жълти, цели или късо врязани. Двете странични нектарни жлези триъгълни или длъгнесто нишковидни, средните жлези липсват. Дръжките на по-късите тичинки при основата си обикновено разширени, крилати или без крила или отстрани със зъбче. Стълбчето късо, близалцето кълбесто. Плодовете разпукливи, кръгли, елипсовидни или овални шушулчици, с плоски или слабо изпъкнали капачета и с по 1 - 8 семена в гнездо. Семената плоски. Зародишът с няколко коренчета.
Столанско значение. Медоносни растения. Многогодишните ту фести представители се използуват като декоративни растения за изкуствените скални групи.

Таблица за определяне на видовете

1   Венчелистчетата не по-дълги от 3,5, рядко 4 мм ……...……...................................................………………………… 2
1* Венчелистчетата по-дълги от 4,5 мм …………………………..................................................………………………… 8
2   Шушулчиците покрити с власинки …………………….....................................................……………………………… 3
2* Шушулчиците голи или почти голи …...................................................…………………………………………………. 7
3   Чашелистчетата се запазват при узряване на шушулчиците. По-късите тичинки при основата си с по две нишковидни нектарни жлези ……...……………………………..…………… 1. Чашков игловръх — A. alyssoides (L.) L.
3* Чашелистчетата при плодовете опадват. По-късите тичинки при основата си с повече или по-малко широки зъбци ....................................................................................................................................................................................................... 4
4   Съцветията сбити, сенниковидни. Шушулчиците яйцевидни, отстрани издути ....................................................... .................................................................................................................... 8. Сенниковиден игловръх — A umbellatum Desv.
4* Съцветията удължени. Шушулчиците по ръба отстрани сплеснати ............................................................................... 5
5   Едногодишни растения .................................................................................. 7. Дребен игловръх — А. minus (L.) Rothm.
5* Многогодишни туфести растения със стерилни издънки или с розетки при основата си ........................................... 6
6   Растения с изправени, 20 - 60 (120) см високи стъбла и щитовидно съцветие. Стъбловите листа 10 - 20 мм дълги и 3 - 6 мм широки, в пазвите често със стерилни листнати клонки. Шушулчиците сплескани. Семената с крилат ръб ....................................................................................................................... 11. Стенен игловръх — A. murale Waldst. et Kit.
6* Растения c възходящи, 3 - 20 см високи стъбла и с гроздовидни (понякога разклонени) съцветия. Стъбловите листа по-дребни. Плодовете с изпъкнали капачета и често S-овидно извити. Семената без крилат ръб .................................................. ............................................................................ 12. Усукан игловръх — А. tortuosum Willd.
7   Чашелистчетата се запазват при плодовете. Стълбчето при основата си със звездовидни власинки ............................................................................................................................. 10. Дребен игловръх — A. minutum Schlecht.
7* Чашелистчетата при плодовете опадват. Стълбчето при основата си без власинки ..................................................... ........................................................................................................................... 9. Пустинен игловръх — А. desertoram Stapf.
8 (1*) Шушулчиците голи. Приосновните листа едри, обикновено назъбени ......... 13. Скален игловръх —A saxatile L.
8* Шушулчиците покрити с власинки. Приосновните листа целокрайни .......................................................................... 9
9   Крилата на дългите тичинки постепенно изтъняват към върха и не обра­зуват зъбци ................................................ ...................................................................................................................................... 5. Туфест игловръх — A, pulvinare Vel.
9* Крилата на дългите тичинки на горния си край отсечени или образуват зъбци ......................................................... 10
10 Туфести, полегнали високопланински растения, обикновено с пълзящи издънки ......................................................... ........................................................................................................................ 6. Клинолистен игловръх — A cuneifolium Ten.
10* Стъблата изправени или възходящи, със стерилни, но не пълзящи издънки ............................................................. 11
11 Звездовидните власинки по цветните дръжки с неравни лъчи; по-дългите лъчи стърчат перпендикулярно към дръжката и приличат на прости разперени власинки ......................................... 4. Пълзящ игловръх — A. repens Baumg.
11* Звездовидните власинки по цветните дръжки без стърчащи лъчи, но често размесени с вилужни власинки ....... 12
12  Чашелистчетата се запазват при узряването на шушулчиците. Цветните дръжки със смесени, звездовидни и разперени вилужни власинки .............................................................................. 3. Стрибрнов игловръх — A stribrnyi Vel.
12* Чашелистчетата обикновено опадват. Цветните дръжки без разперени вилужни власинки ..................................... ................................................................................................................................. 2. Планин ски игловръх — A. montanumL.

¹Разработил [Н. Стоянов]

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Alyssum murale Waldst. et Kit. - Стенен игловръх

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.