BGFlora.eu

 

Род Anchusa L.

Род 651 (13). ВИНЧЕ, ПАЧЕ ГНЕЗДО — ANCHUSA L.¹

L., Sp. PI., ed. 1 (1753) 133; Gen. PI., ed. V (1754; 64.

Семейство: Boraginaceae Juss.
Род: Anchusa L.
Българско име: Винче, Паче гнездо

Описание:

Тревисти многогодишни до едногодишни, рядко вдървенели в основата си растения. Стъблата изправени или възходящи, прости или разклонени, Цветовете събрани в странични или връхни гроздовидни съцветия, при основата с прицветници. Чашката звънчевидна, наделена от 1/3 до основата си на 5 еднакви, ланцетни до ланцетно елиптични дяла. Венчето пурпурно, синьо, светложълто, червеникаво, розово или виолетово, с цилиндрична изправена тръбица и звънеста до фуниевидна разширена връхна част, с 5 равни или неравни дяла в гърлото с 5 яйцевидни или елиптични, брадавичести или повече или по-малко влакнести люспи. Тичинките по-къси. до по-дълги от венечната Тръбица. Стълбчето с главесто близалце, включено в тръбицата. Орехчетата 4, яйцевидни до бъбрековидни или полусферични, кафяви или кестеняви, мрежести или грапави, по-рядко брадавичести, в основата си със задебелен, якичкоподобен пръстен. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно.

Таблица за определяне на видовете

1   Венчето светложълто .................................................................................................................... 2. Кремаво винче — A. ochroleuca М. В.
1* Венчето синьо, виолетово, пурпурно или бяло ........................................................................................................................................... 2
2   Чашката при цвета 2 - 3 мм, при плода  4 (5) мм дълга; венечната тръбица 1 - 1,5 мм дълга, много по-къса от чашката и разширената част на вен­чето .................................................................................................................. 11. Барелиерово винче — A. barrelieri (All.) Yitm.
2* Чашката при цвета по-дълга от 4 мм, при плода по-дълга от 7 мм ........................................................................................................... 3
3   Едногодишни растения; стълбчето по-дълго от чашката най-малко 1,5 пъти; съцветията 2, връхно разположени ............................ 4
3* Многогодишни растения; стълбчето по-късо от чашката, по-рядко равно на нея; съцветията повече от 2, връхно и странично разположени. Рядко растенията двегодишни, но тогава чашката не е разделена до основата си и дяловете са ланцетни до триъгълни ................................................................................................................................................................................................................................ 5
4   Прицветниците равни или почти равни на чашката; орехчетата 4 мм дълги и 1,0 - 1,5 мм широки ......................................................... ...............................................................................................................................................9. Тесалийско винче — A. thessala Boiss. et Sprun.
4* Прицветниците ясно по-къси от чашката; орехчетата 3 мм дълги и 2 мм широки ..... 10. Дългостълбчесто винче —  A. stylosa М. В.
5 Чашковите дялове езичести или широко ланцетни, широко затъпени ....................................................................................................... 6
5* Чашковите дялове ланцетни или линейно ланцетни, заострени или тясно елиптични ........................................................................ 8
6   Чашката при цвета 3 - 5 мм дълга, при плода 7 - 8 мм; венчето в разшире­ната си част 7 - 15 мм в диаметър, светлосиньо ................. .......................................................................................................................................3. Веленовскиево винче — A. velenovskyi (Guss.) Stoj.
6* Чашката при цвета 5 - 7 мм дълга, при плода 8 - 9 мм; венчето в разшире­ната си част 3 - 8 мм в диаметър, синьо или пурпурно ................................................................................................................................................................................................................................. 7
7   Листата покрити с къси прилегнали или по-дълги стърчащи, незадебелени в основата си власинки; растения най-често без приосновни розетки ...................................................................................................1. Тяснолистно винче — A. leptophylla Roem. et Schult.
7* Листата покрити със задебелени в основата си власинки; растения най- често с приосновна розетка .......................................................................................................................................................... 7. Група Лечебно винче — A. officinalis gr.
8   Венчето във връхната си част (8) 10 - 15 мм в диаметър; орехчетата (6) 7 - 10 мм дълги; чашката разделена до основата си; дяловете линейни, линейно ланцетни или елиптични; тичинките прикрепени на върха на венечната тръбица ......................................................... ........................................................................................................................................................ ...............8. Лазурно винче — A. azurea Mill.
8* Венчето в разширената си част 10 (11) мм в диаметър; орехчетата 2 - 4 мм дълги; чашката разделена до средата си или ако е до основата, дяло­вете са ланцетни; тичинките прикрепени около средата на венечната тръбица и не достигат или частично достигат венечните люспи ..................................................................................................................... 4 - 7. Група Лечебно винче — A. officinalis gr.

¹ Разработил Ст. Кожухаров


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Anchusa azurea Mill. - Лазурно винче

Anchusa officinalis L. - Лечебно винче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.