BGFlora.eu

 

Род Anemone L.

Род 300 (13). СЪСЪНКА - ANEMONE L.¹

L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 538; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 241.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Anemone L.
Българско име: Съсънка

Описание:

Многогодишни тревисти растения c добре развито коренище. Листата длановидно наделени или перести, на дръжки; дяловете наделени, назъбени или целокрайни. Цветовете единични или във връхни сенниковидни съцветия, двуполови. Околоцветникът венчевиден, от 5 - 15 бели или различно обагрени листчета. Стъбловите листа 3, отдалечени от цвета или цветовете, ненаподобяващи чашка, малко много прилични на приосновните. Тичинките многобройни; нектарници липсват. Цветното легло конусовидно, изпъкнало. Плодникът сложен — съставен от многобройни, късо влакнести, дълго влакнести или голи плодничета. Плодът сборен — съставен от много орехчета. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно.

Таблица за определяне на видовете

1   Плодничетата голи. Цветовете 3 - 8, рядко 1 - 2. Стъбловите листа обикновено в основата на съцветието ........................................... ..................................................................................................................................................... 4. Нарцисоцветна съсънка — A. narcissiflora L.
1* Плодничетата късо или дълго влакнести. Цветовете единични, рядко по 2. Стъбловите листа малко много отдалечени от цветовете ................................................................................................................................................................................................................................... 2
2   Плодничетата късо влакнести ........................................................................................................................................................................... 4
2* Плодничетата дълго влакнести ......................................................................................................................................................................... 3
3  Стъбловите листа на дълги дръжки, дълбоко длановидно наделени. Цве­товете бели. Околоцветните листчета 5, отдолу бяло вълнести. Прашниците жълти; стълбчето късо. Коренището цилиндрично .......................................... 5. Горска съсънка — A. sylvestris L.
3* Стъбловите листа приседнали, цели. Цветовете кървавочервени, често със жълта основа, виолетови или розово пурпурни с възбяла основа; прашниците сини. Околоцветните листчета (7) 8 - 9 (12), отдолу по жилките или средната ивица гъсто прилегнало късо влакнести. Стълбчетата дълги. Коренището грудковидно, вретеновидно яйцевидно ..................... 6. Червена съсънка — A pavonina Lam.
4    Околоцветните листчета отдолу голи ............................................................................................................................................................. 5
4*. Околоцветните листчета отдолу влакнести ................................................................................................................................................... 6
5   Коренището грудковидно, яйцевидно вретеновидно, вертикално. Цветовете сини, рядко бели или розови. Листата отдолу пурпурни .......................................................................................................................................................................... 3. Хубава съсънка — A. apennina L.
5* Коренището дълго цилиндрично, хоризонтално. Цветовете бели или възрозови, рядко пурпурни или сини. Листата отдолу зелени ............................................................................................................................................................................. 1. Бяла съсънка — A. nemorosa L.
6   Цретовете жълти ................................................................................................................... 2. Лютиковидна съсънка — А. ranunculoides L.
6* Цветовете сини, рядко розови или бели ................................................................................................. 3. Хубава съсънка — A. apennina L.

¹ Разработил Б. Кузманов.


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Anemone narcissiflora L. - Нарцисоцветна съсънка

Anemone nemorosa L. - Бяла съсънка

Anemone ranunculoides L. - Лютиковидна съсънка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.