BGFlora.eu

 

Род Angelica L.

Род 575 (51) ПИЩЯЛКА — ANGELICA L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 250; Gen. PI. ed. 5 (1754) 119

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Angelica L.
Българско име: Пищялка

Описание:

Двегодишни до многогодишни тревисти растения. Коренището вертикално, кухо с напречни прегради или плътно, вертикално или наклонено, цилиндрично, вретеновидно. Стъблото в горната част с восъчен налеп, разпръснато, гъсто влакнесто или с постепенно сгъстяващи се към сложните сенници хрущялни власинки или голо. Листата едри, тройно пересто наделени, крайните дялове широко яйцевидни, ланцетни, ланцетно линейни, остро неравномерно назъбени или целокрайни, по жилките с различни по гъстота хрущялни шипчета или отгоре късо влакнести. Сложният сенник щитовиден или сферичен, с обвивка от 1 - 3 листчета или без обвивка, сенниците с прицветници. Чашката липсва или чашелистчетата триъгълни, люспести, яйцевидни. Венчелистчетата 5, бели, розови, зеленикави, жълтеникави, яйцевидни с къс нокът, завити навътре. Плодовете яйцевидни, сплеснати, с 5 почти успоредни главни ребра, страничните крилати, ципести или корковидно задебелени. Стилоподиумът куполообразен или с неправилна форма.

Стопанско значение. Всички части на растението богати на етерични масла, с високо съдържание на витамин В. Корените и коренищата се използуват за ароматизиране на тютюни, в сладкарското производство, в официалната и народната медицина.

Таблица за определяне на видовете

1    Сложният сенник сферичен. Мерикарпиитес корковидно задебелени стра. нични ребра ..... 3. Лечебна пищялка — A. archangelica L.
1* Сложният сенник щитовиден. Мерикарпиите с ципести крила на стра­ничните ребра ............................................................................ 2
2   Листните влагалища силно подути. Прицветниците 8 - 12 на брой ......................................... 2. Балканска пищялка — A. pancicii Vand.
2* Листните влагалища слабо подути. Прицветниците 6 - 8 на брой ...................................................... 1. Горска пищялка — A. sylvestris L.
¹ Разработил Д. Пеев

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Angelica archangelica L. - Лечебна пищялка

Angelica pancicii Vand. - Балканска пищялка

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.