BGFlora.eu

 

Род Anthemis L.

Род 111 (26). ПОДРУМИЧЕ - ANTHEMIS L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 893; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 381; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 21

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Anthemis L.
Българско име: Подрумиче

Описание:

Дребни храсти, полухрасти или по-често многогодишни до едногодишни разредено влакнести до влакнести тревисти растения. Стъблата многобройни до единични, изправени, рядко полегнали или възходящи. Листата последователни, тревисти, обикновено просто- до тройно- пересто наделени, рядко назъбени до цели; на дръжки или приседнали. Кошничките хетерогамни или хомогамни, полукълбести до яйцевидни или конични, многоцветни, поединично на дръжки по върховете на стъблото и клонките. Обвивните листчета в 3 - 4 реда, нееднакви, керемидообразно припокриващи се; външните по-тесни и по-къси от вътрешните. Цветното легло конично, яйцевидно, обратно яйцевидно или полусферично, рядко почти цилиндрично, плътно, голо или само в горната половина с прицветни люспи. Цветовете нееднакво обагрени; най-външните езичести, жен­ски, бели, жълти или кремави; езичето на върха 2 - 3-зъбо; вътрешните двуполови, тръбести, жълти, венчето на върха с 5 зъба. Прашниците линейни, в основата без придатъци. Стълбчето с линейни, тънки дялове. Плодосемките еднакви, рядко външните и средните слабо различаващи се, пира­мидално клиновидни (в напречно сечение почти кръгли или квадратни), повече или по-малки гръбокоремно сплеснати, голи, рядко влакнести, без секреторни канали и слизести клетки, с надлъжни ръбове. Хвърчилката липсва или във вид на ципеста или хрущялна, симетрична или асиметрич­на, цяла или наделена коронка. Насекомоопрашвани; размножават се със семена и коренищни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Езичестите цветове неразвити ....................................................................................................................................................... 2
1* Езичестите цветове развити ........................................................................................................................................................... 3
2   Цветното легло полусферично или обратно яйцевидно; коронката на плодосемките  0,5 - 1,5 мм висока, рядко само във вид на остър ръб ...................................................................................................................................... 3. Критско подрумиче - A. cretica L.
2* Цветното легло късо конично или удължено яйцевидно, островърхо; коронката на плодосемките 0,1 - 0,2 мм висока или липсва ............................................................................................................................................................................ 4 - 7 група А. tenuiloba
3    Езичестите цветове жълти, ярко жълти до бледо жълти ................................... 9. Зеленикаво подрумиче - A virescens Velen.
3* Езичестите цветове бели, бледо жълти или кремави .................................................................................................................... 4
4   Прицветните люспи развити само в горната част на цветното легло ........................ 13. Смрадливо подрумиче - A. cotula L.
4* Прицветните люспи развити от основата на цветното легло ...................................................................................................... 5
5   Едно- или двугодишни растения ................................................................................................................................................... 11
5* Многогодишни, обикновено коренищни растения ........................................................................................................................ 6
6   Листата цели до плитко наделени, но не пересто наделени; стъблата 15 - 20 (25) см високи .................................................. ................................................................................................. 1. Беловско подрумиче - A. argyrophylla (Halacsy & S. Georgiev) Velen.
6* Поне приосновните листа пересто наделени .................................................................................................................................. 7
7   Прицветните люспи влакнести ................................................................................................................... 4 - 7 група А. tenuiloba
7* Прицветните люспи голи ................................................................................................................................................................... 8
8   Цветното легло полусферично до обратно яйцевидно .................................................................................................................... 9
8* Цветното легло конично, островърхо .............................................................................................................................................. 10 
9 Прицветните люспи на върха разсечено тризъби, дълго осилести, по-къси от тръбестите цветове; листните дялове (1) 1,5 - 3 мм широки ................................................................................................................................ 2. Карпатско подрумиче - A. carpatica Willd.
9* Прицветните люспи на върха тъпи, късо ресничести, с късо осилче, равни на тръбестите цветове; листните дялове 1 - 2 мм широки ......................................................... .................................................................................................. 3. Критско подрумиче - A. cretica L.
10  Листата гъсто влакнести; кошничките (6) 10 - 20 (25) мм в диаметър ...................................................... 4 - 7 група A. tenuiloba
10* Листата голи или разредено до умерено влакнести; кошничките (5) 7 - 25 мм в диаметър ...................................................... ........................................................................................................................ 8. Македонско подрумиче - A. macedonica Boiss. & Orph.
11 (5*) Външните плодосемки с дебели ръбове, с мехуреста консистенция ..................................................................................... 12
11* Външните плодосемки с тънки ръбове, без мехуреста консистенция ......................................................................................... 13
12  Плодосемките с едностранна (уховидна) (0,5) 1 (1,75) мм висока коронка, почти равна по дължина на плодосемката .................................................................................................................................... 11. Медитеранско подрумиче - A. auriculata Boiss.
12* Плодосемките с ниска асиметрична якичка или нисък симетричен ръб ............ 12. Кримско подрумиче - А. ruthenica М. Bieb.
13  Дръжките на кошничките при узряването на плодовете често ясно удебелени; плодосемките 1,8 - 2 мм дълги, със (6) 9 - 10 (11) ребра, на върха разширени, със широк венец или ниска 0,2 - 0,3 мм висока коронка  ........... 10. Полско подрумиче - A. arvensis L.
13* Дръжките на кошничките при узряването на плодовете неудебелени, плодосемките 1 - 1,8 мм дълги, с 4 ребра на върха, с коронка 0,5 - 0,7 мм висока ............................................ ............................................. 8. Македонско подрумиче - A. macedonica Boiss. & Orph.

¹ Разработили †Б. Кузманов и Ч. Гусев.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Anthemis arvensis L. - Полско подрумиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.