BGFlora.eu

 

Род Anthriscus Pers.

Род 533 (9) АЗМАЦУК, ДИВ КЕРЕВИЗ — ANTHRISCUS PERS.¹

Pers., Syn. Pl. ed. 1, I (1805) 320, nom cons, emend. Hoffm.
Gen, Umbell. ed. 1 (1814) 38, non Bernh.

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Anthriscus Pers.
Българско име: Азмазук, Див кервиз

Описание:

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения. Стъблото изправено или приповдигащо се, цилиндрично, кухо, наребрено или набраздено, голо или влакнесто, понякога под възлите подуто. Листата триъгълни или триъгълно яйцевидни, от 2 до 3 пъти пересто наделени, голи или влакнести; приосновните и долните стъблови с дълги дръжки; горните приседнали. Сложните сенници с 2 - 15 голи или влакнести главни лъчи, в основата без обвивка. Сенниците в основата с обвивка от 5 или по-малко обратно яйцевидни, яйцевидно ланцетни до линейно ланцетни, остри, по края ресничести, обикновено насочени надолу прицветници. Цветовете полигамни — двуполови и тичинкови: Чашката много слабо развита с едва забележими зъбци или без зъбци. Венчелистчетата бели, жълтеникаво или зеленикаво бели, голи, обратно яйцевидни, на върха леко врязани с късо, навътре завито езиче, към основата клиновидно стеснени или изведнъж преминаващи в къс и широк нокът; крайните понякога по-големи. Плодовете тясно продълговато яйцевидни до почти цилиндрични, по-рядко яйцевидни, слабо странично сплеснати, на върха обикновено завършващи с добре развито носче, много по-късо от останалата част на плода, или почти без носче; стилоподиумът коничен; стълбчетата прави или извити надолу, равни или до 2 пъти по-дълги от стилоподиума; карпофорът само на върха или почти до средата двуделен; мерикарпиите със слабо забележими ребра (само в най-горната част при носчето) или без ребра, голи, гладки, понякога лъскави или покрити със шипчета и четинки, в напречен пререз кръгли, елипсовидни или с ъгловати очертания; каналите единично разположени над браздите и по 2 от вътрешната страна, при узряване на плодовете лочти изчезващи. Ендоспермът от вътрешната страна с плитка надлъжна бразда.

Таблица за определяне на видовете

1   Главните лъчи 6 - 15, най-често повече от 7. Плодовете с късо, слабо развито носче, по-малко от 1/5 от дължината на останалата част на плода ........................................................................................................................................................................................................... 2
1* Главните лъчи 2 - 6, най-често 3 - 5. Плодовете с добре развито носче, дълго най-малко колкото 1/4: от дължината на останалата част на плода ........................................................................................................................................................................................................... 4
2   Плодовете голи, гладки и често лъскави, много рядко с няколко малки брадавички. Плодните дръжки по ръба на разширената им връхна част с коронка от много къси триъгълно ланцетни четинки или без коронка от четинки* ............................................................... 3

* Коронката от власинки, разположени по ръба на разширената връхна част на плодните дръжки, се наблюдава добре и преди пълното узряване на плодовете.

2* Плодовете матови, най-често покрити с повече или по-малко изпъкнали брадавички, завършващи обикновено с извити четинки, по-рядко без четинки, или плодовете почти гладки с редки брадавички предимно в горната им част. Плодните дръжки по ръба на разширената им връхна част с добре развита коронка от многобройни, тънки, дълги, линейно ланцетни четинки ..................................... .............................................................................................................................................. 3. Дъбравен азмацук — A. nemorosa (М. В.) Spreng.
3   Листата 3 - 4 пъти пересто нарязани, по-дълги, отколкото широки. Haй-долните основни странични дялове много по-къси от останалата част на листа. Крайните дялове ланцетни, дълбоко пересто нарязани. Плодните дръжки с коронка от къси четинки ............. .......................................................................................................................................................... 1. Горски азмацук — A. sylvestris (L.) Hoffm.
3* Листата 2 - 3 пъти пересто нарязани, дълги почти колкото широки. Най-долните основни странични дялове от първи порядък дълги почти колкото останалата част на листа. Крайните дялове яйцевидни, до средата пересто изрязани. Плодните дръжки без коронка от четинки ....................................................................................................................... 2. Лъскавоплоден азмацук — А. nitida (Wahlenb.) Garcke
4   Плодът продълговато линеен, 7 - 10 мм дълъг, с до 4 мм дълго носче, най-малко 1/3 от дължината на останалата част на плода. Плодните дръжки без коронка от четинести власинки. Стълбчетата много по-дълги от стилоподиума, почти изправени .......................... ....................................................................................................................................... 4. Балдаранолистен азмацук — A. cerefolium (L.) Hoffm.
4* Плодът яйцевиден или продълговато яйцевиден, 3 - 4 мм дълъг, с около 1 мм дълго носче, равно на 1/4 от останалата част на плода. Плодните дръжки с коронка от дълги четинести власинки. Стълбчетата много къси, равни на дължината на стилоподиума ..................... .................................................................................................................................................................. 5. Отровен азмацук — А. caucalis М. В.
¹ Разработил Ив. Асенов

 

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Anthriscus nitida (Wohlenb.) Garke - Лъскавоплоден азмацук

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.