BGFlora.eu

 

Род Anthyllis L.

Род 439 (17). РАМЕНКА — ANTHYLLIS L.¹
L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 719; Gen. PI. ed. 5 (1754) 325; Sagorski, Deutsche Bot. Monatschr. VIII (1890) 129—140, Allgem. Bot. Zeitschr. XIV (1908) 40—205 et XVII (1912) 37—35

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Anthyllis L.
Българско име: Ременка

Описание:

Храсти, многогодишни или едногодишни тревисти растения, обикновено влакнести, без бодли, рядко с такива. Клонките кръгли. Листата нечифтоперести, по-рядко тройни или прости. Листчетата (1 - 3) 5 - 41, целокрайни. Прилистниците дребни шиловидни, тревисти, опадливи или липсват. Цветовете обикновено многобройни, във връхни главести съцветия, по-рядко на групи или единични в пазвите на листата. Чашката тръбеста до звънеста, често мехуресто подута, правилна до неясно двуустна; зъбците еднакви или неравни помежду си, по-къси, равни или по-дълги от тръбицата. Венчето жълто, червено или пурпурно, неправилно, петлистно. Тичинките 10, сраснали до средата в тръбица, дръжките на върха разширени, прашниците еднакви. Яйчникът гол или влакнест. Бобът яйцевиден или късо линеен, изпъкнал, напречното му сечение елиптично, едно- до многосеменен, гол или влакнест, обикновено включен изцяло в трайната чашка, неразпуклив или разпукващ се дълго след узряването. Семената лещовидни, гладки, без придатък. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена.

Стопанско значение. Редица видове са декоративни. Някои раси. от A. vulneraria се култивират като фуражни, но стопанското значение на нашите диворастящи форми като фуражни растения е ограничено.

Таблица за определяне на видовете

1   Чашката мехуресто подута. Най-долните листа с връхно листче, по-голямо от страничните .... 3. Целебна раменка — A. vulneraria L.
1* Чашката не е мехуресто подута. Листата с връхно листче, еднакво със стра­ничните, или слабо различаващи се ............................... 2
2   Венчето златистожълто. Зъбците на чашката значително по-къси от тръ­бицата .......................... 2. Златна раменка — A. aurea Weld.
2* Венчето розово червено до пурпурно. Зъбците на чашката повече или по- малко равни на тръбицата .................................................................................................................................................................. 1. Планинска раменка — A. montana L.
¹ Разработил Б. Кузманов

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

ВИДОВЕ:

Anthyllis vulneraria ssp. vitellina (Vel.) Kuzm. - Жълта целебна раменка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.