BGFlora.eu

 

Род Arabis L.

Род 348(22). ГЪШАРКА — ARABIS L.¹
L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 664; Gen. PI. ed. 5(1754)298

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Arabis L.
Българско име: Гъшарка

Описание:

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения, с неразклонени, разклонени, двуделни и звездовидни власинки, по-рядко голи. Коренът вретеновиден. Стъблата прости или разклонени, изправени или приповдигащи се. Приосновните листа най-често събрани в розетка, с дръжки, целокрайни или назъбени. Стъбловите листа обикновено много, приседнали, в основата с ушички или стеснени. Съцветията щитовидно гроздовидни или гроздовидни. Чашелистчетата изправени; външните в основата си често торбесто разширени. Венчелистчетата обратно яйцевидно продълговати, стеснени в нокът, бели, лилави или жълти. Тичинковите дръжки без зъбци. Нектарните жлези в основата на късите тичинки пръстеновидни, отворени от вътрешната страна; средните двуделни, свободни или съединени със страничните, понякога липсват. Плодникът тясно линеен, яйчникът с 20 - 60 семепъпки. Стълбчето много късо или липсва, Близалцето плоско или кълбесто, слабо двуделно. Плодовете линейни, най-често сплескани шушулки. Капачетата плоски, мрежесто жилкувани и най-често с добре очертана средна жилка. Преградната стена тънка, епидермалните й клетки неправилно многоъгълни, със силно вълнообразни клетъчни мембрани. Семената едноредни, плоски, със или без крило по ръба. Предимно кръстосано опрашващи се, някои по всяка вероятност самоопрашващи се. Размножават се чрез семена.

Таблица за определяне на видовете

1   Стъбловите листа в основата сърцевидни или стреловидни, със закръглени или остри ушички ....................................................... 2
1* Стъбловите листа в основата стеснени, закръглени или слабо сърцевидни, без ушички ..................................................................... 7
2   Съцветието в долната част с прицветни листа. Шушулките 8 - 15 см дълги и над 2 мм широки, при узряване слабо дъговидно извити и всички едностранно хоризонтално отклонени, почти успоредни помежду си ......................... 6. Дългоплодна гъшарка— A turrita L.
2* Съцветието без прицветни листа. Шушулките до 7 см дълги и до 2 мм широки, при узряване изправени, прилегнали към оста или отклонени в различни страни ........................................................................................................................................................................... 3
3  Рехаво, туфесто растение в основата с дълги, разклонени, вкореняващи се и   завършващи със стерилни листни розетки надземни издънки .............................................. ........................................................................................................ 12. Алпийска гъшарка —A alpina L.
3* Растение в основата без надземни издънки, необразуващо туфи .............................................................................................................. 4
4   Шушулките малко или много отклонени от оста на съцветието ............................................................................................................... 5
4* Шушулките изправени и прилегнали към оста на съцветието .................................................................................................................. 6
5   Венчелистчетата 2 - 4 мм дълги. Шушулките най-често по-къси от 3 см и по-тесни от 1 мм. Капачетата с добре забележима само една средна жилка. Дръжките на шушулките 2 - 5 мм дълги ...................................................................... 7. Права гъшарка — A recta Vill
5* Венчелистчетата 4 - 6 мм дълги. Шушулките най-често по-дълги от 3 см и по-широки от 1 мм. Капачетата с добре забележима средна жилка и две успоредни на нея странични жилки. Дръжките на шушулките 5 - 16 мм дълги .... 8. Скална гъшарка — A nova Vill.
6   Стъблата в долната част с многобройни, разперени, неразклонени и с малко на брой 2 - 3-делни власинки. Листата влакнести ......................................................................................................................................... 2. Стрелолистна гъшарка — A. sagittata (Bertol.) DC.
6* Стъблата изцяло голи. Листата голи или само по ръба ресничести, с къси неразклонени или двуделни власинки ................................ ........................................................................................................................................................................... 3. Гола гъшарка — A. allionii DC.
7    Стъбловите листа най-малко 10. Съцветието с над 20 цвята. Дръжките на шушулките и шушулките изправени и плътно прилегнали към оста на съцветието ................................ ............................................................................... 1. Влакнеста гъшарка — A. hirsuta (L.) Scop.
7* Стъбловите листа 2 - 10. Съцветието с най-много до 20 цвята. Шушулките малко много отклонени от оста .................................... 8
8   Листата голи или само по ръба и средната жилка с, двуделни власинки ................................................................................................ 9
8* Листата от двете страни покрити с двуделни или звездовидно разклонени власинки ........................................................................ 10
9   Растение c тънки пълзящи издънки. Листата на върха с късо зъбче, по ръба с прилегнали двуделни власинки. Шушулките до 1 мм широки ............................................................................................................................ 9. Издънкова гъшарка — A. procurrens Waldst. et Kit.
9* Растение без издънки. Листата на върха без зъбче, по ръба голи или с разперени власинки. Шушулките 1,8 - 2 мм широки ............................................................................. ........................................................................ 11. Жакенова гъшарка — A. jacquinii G. Beck
10 Листата целокрайни, от двете страни и по ръба с прилегнали, ориентирани по дължината на листа и почти успоредни помежду си двуделни власинки. Шушулките 1,5 - 2,5 см дълги .................................10. Пиринска гъшарка — A. ferdinandi-cobargti J. Keller, et Sünd.
10* Листата назъбени, от двете страни и по ръба с къси, звездовидно разклонени власинки ................................................................. 11
11   Венчелистчетата 6 - 8 мм дълги. Дръжките на шушулките 4 - 8 мм дълги .............................. 4, Стенна гъшарка — A. muralis Bertol.
11* Венчелистчетата 8 - 10 мм дълги. Дръжките на шушулките 8 - 12 мм дълги ............................. 5. Хълмова гъшарка — A. collina Ten.

¹Разработил Ив. Асенов.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Arabis turrita L._BUL.html - Дългоплодна гъшарка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.