BGFlora.eu

 

Род Artemisia L.

Род 785 (34). ПЕЛИН - ARTEMISIA L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 845; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 357; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 38

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Artemisia L.
Българско име: Пелин

Описание:

Храсти, полухрасти или многогодишни по-рядко едногодишни тревисти растения. Стъблата многобройни до единични, изправени или възходящи, рядко до полегнали или стелещи се, разклонени особено в горната част, гъсто до разпръснато влакнести или голи. Листата последователни, тревисти до кожести, просто до тройно или четворно перести, рядко цели до целокрайни, на дръжки или приседнали. Кошничките хомогамни или хетерогамни, полусферични или яйцевидни до продълговати, относително дребни, отклонени надолу, малоцветни рядко до многоцветни, обикновено многобройни, на изправени или наведени дръжки или приседнали по клонките, образуващи гроздовидни или главести сложни съцветия или кошничките малобройни в класовидни или гроздовидни съцветия. Обвивните листчета в (2) 3 (6) реда, нееднакви, керемидообразно припокриващи се, влакнести или голи, външните по-тесни и по-къси от вътрешните, всички с тесен или широк прозрачен или кафяв ципест ръб; обвивката 4 – 5 (10) мм широка. Цветното легло конично до полусферично, рядко до почти плоско, голо или влакнесто, без ципести прицветници. Цветовете тръбести, всички двуполови или външните женски или липсват; вътрешните двуполови или функционално мъжки; венчето жълтеникаво, възчервено или кафеникаво, голо или с приседнали жлези, или влакнесто. Прашниците линейни, в основата без придатъци. Стълбчето с два тясно линейни голи или влакнести дялове или цяло, на върха фуниевидно, ресничесто или със сраснали дялове. Плодосемките еднакви, вретеновидни, цилиндрични или обратно яйцевидни, кафеникави, често слабо сплеснати, голи или влакнести, слабо надлъжно набраздени, без секреторни канали или слизести клетки.

Стопанско значение. Пелините са богати на биологично активни вещества (терпени, флавоноиди, полиацетилени, кумарини, органични киселини и др.) и традиционно се използват в народната и официалната медицина и в хранително - вкусовата промишленост, като подправки, за приготвяне на вермути, ликьори и др.

Забележка. Редица видове от рода са привързани към специфични екологични ниши - засолени пясъци, глини или засолени почви (често с алкална реакция), варовити или силикатни силно ерозирани терени, явявайки се на места и като едификатори на растителни съобщества.

Таблица за определяне на видовете

1   Стъбловите листа цели ....................................................................................................................... *Естрагон -A. dracunculus L.
1* Най - малко долните и средни стъблови листа наделени .............................................................................................................. 2
2   Едногодишни или двугодишни растения ......................................................................................................................................... 3
2* Многогодишни, обикновено коренищни растения ......................................................................................................................... 4
3  Листните дялове линейни до нишковидни, целокрайни, голи или разредено влакнести;   вътрешните обвивни листчета почти изцяло ципести ........................................ ....................................................................... 13. Метлен пелин - A scoparia Waldst. & Kit.
3* Листните дялове линейно ланцетни, дълбоко гребенесто наделени до назъбени, с приседнали жлези; вътрешните обвивни листчета със зеле­на тревиста част и ципест ръб  ..................................................................... 4. Едногодишен пелин - A. annua L.
4  Листата ясно двуцветни, отгоре тъмнозелени, голи или разпръснато влакнести,  отдолу бели, наплъстено влакнести ............ .................................................................................................................................................................... 1. Черен пелин - A. vulgaris L.
4* Листата едноцветни, от двете страни с еднаква багра .................................................................................................................... 5
5   Цветното легло влакнесто ................................................................................................................................................................... 6
5* Цветното легло голо ............................................................................................................................................................................ 8
6   Средните листа в основата с двойка цели или перести, сближени със стъблото дялове във вид на ушички ........................... ........................................................................................................................................................................ 8. Бял пелин - A. alba Turra
6* Средните листа в основата без двойка листни дялове във вид на ушички ................................................................................... 7
7   Растение 30 - 60 (100) см високо; кошничките многобройни, поединич­но или по 2 - 3, в едностранни или двустранни гроздовидни съцветия по върховете на клонки образуващи сложно метличесто съцветие ............................................
..........................................................................................................................................................7. Горчив пелин - A. absinthium L.
7* Растение 10 - 30 см високо; кошничките малобройни, прикрепени на­право към стъблото в просто гроздовидно съцветие ...... .................................................................................................................................................. 5. Скален пелин - A. pedemontana Balbis
8   Кошничките прикрепени направо към стъблото във връхно гроздовид­но съцветие .... 9. Алпийски пелин - A. eriantha Ten.
8* Кошничките прикрепени към клонки образуващи сложно метличесто съцветие ...................................................................... 9
9  Кошничките продълговати до продълговато яйцевидни, ясно по-дълги отколкото широки, малоцветни, всички цветове двуполови ........................................................................................................................................................................ 10 - 11. Група A. maritima
9* Кошничките полусферични до кълбести, по-широки отколкото дълги, многоцветни; външните цветове женски, вътрешните двуполови или функционално мъжки ................................................................................................................................................ 10
10  Обвивните листчета голи или разредено влакнести .................................................................................................................. 11
10*Обвивните листчета най-малко в средната част или изцяло копринесто или   наплъстено влакнести ............................... 12
11  Кошничките широко яйцевидни до почти сферични, (2) 4 - 6 мм в диаме­тър, вътрешните цветове двуполови .................. ......................................................................................................................................... 2. Планински пелин - A. chamaemelifolia Vill.
11* Кошничките яйцевидни до тясно яйцевидни, 3 - 3,5 мм дълги и .1,5 – 2 (3) мм широки, вътрешните цветове функционално мъжки ..............................................................  ........................................................................................... 12. Полски пелин - A. campestris L
12  Дяловете на венчето с гъсти разперени прости власинки; вътрешните обвивни листчета без ципести ръбове ...................... .................................................................................................................................................. 6. Австрийски пелин - A. austriaca Jacq.
12* Дяловете на венчето голи, често с приседнали жлези; вътрешните обвивни листчета с ципести ръбове ......................... 13
13   Листните дялове отгоре голи ................................................................................... *Катраника, боже дръвче - A. abrotanum L.
13* Листните дялове отгоре прилегнало или наплъстено бяло влакнести .................................................................................... 14
14  Вътрешните обвивни листчета по средата със сивобели наплъстени власинки, с широк кафяв ципест ръб; кошничките широко яйцевидни до почти сферични; вътрешните цветове двуполови ............................................. 3. Понтийски пелин - A. pontica L.
14* Вътрешните обвивни листчета изцяло копринесто влакнести с тесен прозрачен ципест ръб; кошничките яйцевидни до тясно яйцевидни; въ­трешните цветове функционално мъжки .......................................................... 12. Полски пелин - A. campestris L.
¹ Разработил Ч. Гусев.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Artemisia vulgaris L. - Черен пелин

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.