BGFlora.eu

 

Род Astragalus L.

Род 435 (13). КЛИН, КЛИНАВИЧЕ, СГРАБИЧЕ — ASTRAGALUS L.¹

L., Sp. PL ed. 1(1753) 555; Gen. PI. ed. 5 (1754) 335

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Astragalus L.
Българско име: Клинавче

Описание:

Многогодишни и едногодишни тревисти растения или дребни храсти със сложни нечифтоперести или, по-рядко, чифтоперести листа; листната ос на върха понякога с бодли. Листчетата целокрайни и с неясни странични жилки. Прилистниците свободни или сраснали с листните дръжки. Съцветията гроз­довидни, приседнали или с дръжки, разположени в пазвите на листата, удължени или сбити главички. При някои видове цветовете единични, излизащи направо от коренището. Цветовете с прицветници, понякога и с прицветничета или без прицветници. Чашката тръбеста, звънеста или фуниевидна, при някои видове при плода мехуресто подута, с къси зъбци и немного остри гръбни ръбове. Вен­чето от 5 венчелистчета, понякога долните четири сраснали помежду си; виоле­тово пурпурни, розови, жълтеникави или белезникави, обикновено с тясно флагче, тесни крилца и тъпа, дълга колкото тях или по-къса ладийка. Тичинки 10, двубратствени, много рядко 5, еднобратствени. Плодниците силно изменчиви, приседнали или с дръжки, едногнездни или двугнездни (разделени по дължина на две гнезда вследствие нарастването на вътрешна лъжлива преграда). Стълбчетата и близалцата голи. Бобът разпукващ се, изменчив по форма и големина, гол или покрит с власинки или влакна. Семената бъбрековидни, единични или по много. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена и издънки.

Стопанско значение. Повечето са ценни, богати на белтъчини фуражни растения, някои медоносни или почвоукрепители.

Таблица за определяне на видовете

1   Храсти и полухрасти. Листата чифтоперести; листната ос завършва на края с твърд, остър бодил или рано опадливо листче …… 2
1* Едногодишни, двегодишни и многогодишни тревисти растения. Листата нечифтоперести; листната ос завършва с листче ........… 4
2   Власинките по листата и стъблата двуразделни, прикрепени по средата си ………….. 19. Тяснолистен клин — A. angustifolius Lam.
2* Власинките по листата и стъблата прости, прикрепени в основата си ………...............................................................................…….. 3
3   Прицветни листчета липсват или са много по-къси от чашката и по-слабо влакнести. Чашката по-къса от 10,0 мм. Листчетата гъсто влакнести ……………………………………. …………………………………………………… 14. Айтоски клин — A. aitosensis Ivanisch.
3* Прицветните листчета дълги почти колкото чашката, най-много някои до 2 пъти по-къси и също така като нея влакнести. Чашката 10,0 или повече мм дълга …………………………...........……………………………………….. 15. Тракийски клин — A. thracicus Griseb.
4   Едногодишни растения със слаби тънки стъбла. Стерилни издънки по време на цъфтежа липсват …………………………....……. 5
4* Многогодишни растения с повече или по-малко изправени стъбла; по време на цъфтежа със стерилни издънки ............................. 7
5   Власинките по листата и стъблата двуделни, прикрепени по средата …………………… …............... 4. Извит клин — A, hamosus L.
5* Повечето от власинките по листата или стъблата прости, неразклонени, прикрепени в основата си ……........................………….. 6
6   Съцветията на ясни дръжки. Бобът повече или по-малко дъговидно или пръстеновидно извит, сплеснат, черен ……………….....................................................................................................................………… 1. Дунавски клин — A. contortuplicatus L.
6* Съцветията почти приседнали. Бобът прав, не е черен ……………………………................… 3. Сусамовиден клин—A. sesameus L.
7   Повечето от власинките прости, неразклонени,пршфепени в основата си ……….........................................................................……. 8
7* Част от власинките по листата и стъблата двуразделни, прикрепени по средата си или раздвоени от основата си (понякога едното рамо много по-късо или липсва) ………....................................................................................................................................................….. 23
8   Растения без или почти без развити надземни стъбла. Цветните дръжки или съцветните оси излизат направо от листната розетка ………………………………………...............................................................................................................................................……………. 9
8* Растения с добре развити надземни стъбла. Листата отделени с ясно ви­дими междувъзлия ………………..............................….. 14
9   Чашката при боба силно мехуресто подута и не по-широка от 15,0 мм. Флагчето 35,0—45,0 мм дълго …………...................………… ...................................................................................................................................................16. Мехуресточашков клин —A.physocalix Fisch.
9* Чашката при боба не е мехуресто подута и не е по-широка от 15,0 мм. Флагчето по-късо от 35,0 мм ................................................ 11
10  Растения обикновено прилегнало бяло влакнести, когато са сухи ................................. .............. 6. Сплеснат клин — A. depressus L.
10* Растения обикновено с разперени бледокафяви власинки, когато са сухи ........................................................................................... 12
11  Флагчето на гърба с власинки, (19,0) 23,0 - 30,0 мм дълго. Чашката 12,0 - 25,0 мм дълга  .................................................................. 13
11* Флагчето на гърба голо ................................................................................................................... 13. Безстъблов клин — A. exscapus L.
12  Растения с развито надземно стъбло. Цветните дръжки 1,0 - 1,5 мм дълги. Флагчето 17,0 - 21,0 мм дълго ........................................... ....................................................................................................................................................11. Вълнестоцветен клин — A. dasyanthus Pall.
12* Растения без развито надземно стъбло, но със силно разклонени вдървенели коренища. Цветните дръжки 3,0 - 6,0 мм дълги. Флагчето 23,0 - 30,0 мм дълго ................................................................................................... 12. Мъхнатоцветен клин — A. pubiflorus DC.
13  Чашката се запазва при боба и е мехуресто подута. Венчето при боба се запазва ................................................................................ 14
13* Чашката се запазва при боба, но не се подува. Венчето при боба не се запазва  ................................................................................  15
14  Зъбците на чашката по-къси от 1/2 от дължината на чашковата тръбица. Съцветията на дръжки .............................................................................................................................................................. 17. Черноморски клин — A. ponticus Pall.
14* Зъбците на чашката по-дълги от 1/2 от дължината на чашковата тръбица. Съцветията приседнали ...................................................... ......................................................................................................................................18. Централноалпийски клин — A. centralpinus Br. - Bl.
15  Членчето едноцветно, еднакво обагрено, жълто, белезникавожълто или зе­леникаво ........................................................................ 16
15* Венчето двуцветно, жълто и частично виолетово или пурпурно, рядко бяло ...................................................................................... 22
16  Флагчето най-малко 17,0 'мм дълго ............................................................................................................................................................ 17
16* Флагчето по-късо от 17,0 мм ...................................................................................................................................................................... 18
17  Флагчето на гърба влакнесто ....................................................................................................................................................................... 21
17* Флагчето на гърба голо. Бобът прав, слабо, набръчкан, с права, къса човка ........2. Хаарбахиев клин — A. haarbachii Sprun. ех Boiss.
18  Горните прилистници сраснали. Бобът яйцевиден до кълбест ................................................................... 5. Нахутов клин—А. cicer L.
18* Горните прилистници несраснали, свободни. Бобът не е яйцевиден или сферичен .......................................................................... 19
19  Прилистниците 15,0 - 25,0 мм дълги. Чашката 5,0 - 6,0 мм дълга, гола или с черни власинки само по зъбците .................................... ............................................................................................................................................................8. Сладколистен клин — A. glycyphyllos L.
19* Прилистниците 10,0 - 15,0 мм дълги, свободни или сраснали. Чашката 6,0— 8,0 мм дълга, от двете страни гъсто влакнеста ...... 20
20  Листчетата на върха тъпи, долните прилистници повече от половината сраснали ............. ..................................................................... ............................................................................................................................................9. Лъжесладколистен клин — A. glycyphylloides DC.
20* Листчетата на върха късо заострени, долните прилистници почти до осно­вата свободни ......................................................................................................................................................... 10. Ясенолистен клин — A. fraxinifolius DC.
21  Растения с надземно стъбло. Флагчето 17,0 - 21,0 мм дълго ........................................ 11. Вълнестоцветен клин — А. dasyanthus Pall.
21* Растения без надземно стъбло, но със силно развито коренище ..................................... 12. Мъхтатоцветен клин — A. pubiflorus DC.
22(15*) Плодниците и младите бобове голи ...................................................................................... 7. Южен клин —- A, australis (L.) Lam.
22* Плодниците и младите бобове влакнести, Чашката по-къса от 7,0 мм, флагчето по-късо от 16,0 мм ....................................................................................................................................................................... 6. Сплеснат клин — A. depressus L.
23(7) Власинките по листата къдрави и разперени. Чашковите зъбци наполовина по-къси от чашковата тръбица. Бобът гол ................. ...........................................................................................................................................23. Вилмотианов клин — А. wilmottianus Stoj. et Stef.
23* Власинките по листата повече или по-малко прави, прилегнали .......................................................................................................... 24 24 Цветовете увиснали .............................................................................................................................. 6. Сплеснат клин — A. depressus L. 24* Цветовете разперени до изправени ........................................................................................................................................................... 25
25  Безстъблени или почти безстъблени растения със странични издънки. Съцветията излизат направо от листната розетка ........... 26
25* Растения с добре развити надземни стъбла и ясни междувъзлия .......................................................................................................... 28
26  Съцветията почти приседнали ........................................................................................... 23. Вилмотианов клин— A. wilmottianus Stoj.
26* Съцветията с добре развити дръжки .......................................................................................................................................................... 27
27  Листата с (8) 10 - 20 двойки листчета. Флагчето 20,0 - 30,0 мм дълго ....................... 24. Монпелийски клиц — A. monspessulanus L.
27* Листата с 3 - 8 (12) двойки листчета. Флагчето над 19,0 мм дълго ........................................ 25. Спрунеров клин — A. spruneri Boiss.
28   Прилистниците сраснали помежду си й обхващащи стъблото .................................................. 22. Еспарзетов клин— А. onobrychis L.
28* Прилистниците свободни помежду си ...................................................................................................................................................... 29
29  Чашката 2,0 - 4,0 мм дълга. Флагчето не повече от 12,0 мм дълго ........................................ 21, Австрийски клин— A. austriacus Jacq.
29* Чашката по-дълга от 4,0 мм. Флагчето над 12,0 мм дълго ....................................................................................................................... 30
30  Стъблата изцяло тревисти. Венчето жълто ........................................................................................... 20.  Грапав клин — A. asper Jacq.
30* Стъблата в основата вдървенели. Венчето различно обагрено .............................................................................................................. 31
31  Бобът 50,0 - 70,0 мм дълъг ................................................................................. 26. Кинжаловиден клин — A. pugionifer Fisch. ех Bunge
31* Бобът по-къс от 50,0 мм .............................................................................................................................................................................. 32 32 Страничните листчета 2 - 4 двойки ............................................................................................ 28; Сивосинкав клин — A. glaucus М. В. 32* Страничните листчета повече от четири двойки .................................................................................................................................... 33
33  Бобът дълъг колкото чашката (навън се подава само човката), покрит с разперени власинки ................................................................. .............................................................................................................................................................30. Подутоплоден клин — A. vesicarius L.
33* Бобът надвишава чашката; покрит с прилегнали или възходящи власинки .......................................................................................... 34
34  Съцветията гъсти, яйцевидни, обикновено по-дребни от 5,0 см гроздове ............................................................................................ 35
34* Съцветията разперени, рехави, удължени, обикновено по-едри от 5,0 см гроздове .............. 29. Пъстър клин — A. variuss. G. Gmel.
35  Венчето виолетовочервено. Дръжките на съцветията не са по-дълги от присъцветните листа ................................................................................................................................................................ 27. Рогоплоден клин — A. cornutus Pall.
35* Венчето белезникаво жълто. Дръжките на съцветията 1 - 2 пъти по-дълги от присъцветните листа .................................................... ................................................................................................................................................................28. Сивосинкав клин — A. glaucus М. В.

¹ Разработил С. Вълев

Разпространение в България:(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

ВИДОВЕ:

Astragalus alopecurus Pall. - Алпийско сграбиче

Astragalus cicer L. - Нахутов клин

Astragalus dasyanthus Pall. - Вълнестоцветен клин

Astragalus depressus L. - Сплеснат клин

Astragalus onobrychis L. - Еспарзетов клин

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.