BGFlora.eu

 

Род Bellis L.

Род 754 (3). ПАРИЧКА, ПАРИЦА - BELLIS L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 886; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 378; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 51

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Bellis L.
Българско име: Паричка

Описание:

Многогодишни коренищни или едногодишни тревисти растения; при многогодишните видове надземното стъбло обикновено неразвито. Листата последователни, в приосновна розетка или стъблови, цели, целокрайни или напилени до назъбени, приседнали или на дръжки. Кошничките хетерогамни, многоцветни, звънчевидни, единични или до многобройни на дълги дръжки излизащи от розетките или по стъбловите разклонения. Обвивните листчета в 2 реда, почти еднакви, керемидообразно припокриващи се, при узряването на плодовете изправени. Цветното легло конично до почти плоско, голо, без прицветни люспи. Цветовете нееднакво обагрени; външните езичести, в 1 ред, женски, бели, често възрозови до червени; вътрешните тръбести, многобройни, двуполови, жълти. Прашниците в основата притъпени. Стълбчето с плоски близалца. Плодосемките еднакви, яйцевидни до обратно яйцевидни, сплеснати, по ръба задебелени, гладки, обикновено влакнести. Хвърчилката липсва или във вид на пръстен с много къси четинки. Насекомо опрашвани; размножават се със семена и вегетативни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Едногодишни растения с развити облистени надземни стъбла ……………………….……….. Еднолетна паричка - В. annua L.
1* Многогодишни растения без надземно стъбло, с подземно коренище ……………...................................................................….. 2
2   Листата предимно обратно яйцевидни или лопатовидни повече или по-малко внезапно стеснени в дълга крилата дръжка, с 1 ясна средна жилка; обвивните листчета 3 - 6 мм ………………………………………...…………. Обикновена паричка - В. perennis L.
2* Листата обратно ланцетни до линейни, в основата постепенно източени в къси дръжки, с 3 ясни жилки; обвивните листчета (5) 7 - 12 мм дълги …………………………... …………………………………………...…………… 2. Горска паричка - В. sylvestris Cirillo

¹ Разработил †Б. Кузманов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Bellis perennis L. - Обикновена паричка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.