BGFlora.eu

 

Род Caltha L.

Род 303 (16). ПОВЕТ, ПABET — CLEMATIS L

L., Sp. PL ed. 1 (1753)543; Gen. PI. ed. 5(1754)242.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Caltha L.
Българско име: Блатняк

Описание:

Многогодишни голи растения, хигрофити. Листата сърцевидни, бъбрековидии или кръгли, приосновните на дълги дръжки, стъбловите приседнали. Стъблата разклонени, изправени или лежащи, понякога във възлите вкореняващи се, набраздени или почти гладки. Съцветията полусенниковидни.. Цветните дръжки значително по-дълги от цветовете. Околоцветните листчета 5 - 10, жълти, оранжеви или почти бели. Тичинките многобройни. Нектарници липсват. Плодолистите 5 или повече. Плодът сборен, от 5 - 15 мехунки. Насекомоопрашващи се и апомиктно размножаващи се растения.

Стопанско значение. Съдържат сапонини, анемонин, холин и др., както и витамините А и С. Използуват се в народната медицина, в бояджийството и като декоративни растения в парковете. Второкачествени медоносни растения.

Таблица за определяне на видовете

1   Околоцветните листчета 6 - 8 (10), тясно елиптични ……..………………………1. Кичест блатник — С. polypetala Hochst. ех Lorent
1* Околоцветнйте листчета 5 - 6, яйцевидни, широко елиптични или обратно яйцевидни ......................................................................... 2
2   Петурите на приосновните листа, поне по ръба срещу дръжката, целокрайни или повечето от зъбците тъпи или отсечени .............. 3
2* Петурите на приосновните листа по целия ръб остро назъбени или остро напилени  ........ 3 (а-е). Обикновен блатняк ........................ ................................................................................................................................................................................................... 3. — С. palustris agr.
3  Мехунките постепенно стеснени към върха, с късо носче, в зряло състояние силно разперени навън. Листата целокрайни, в общо очертание най-често триъгълни или обратно яйцевидни ............................................ 2. Рогат блатняк — С. cornata Shott, Nym. et Kotschy
3* Мехунките прибрани, откъм гръбния ръб прави, а откъм коремния изпъкнали или почти елиптични. Листата бъбрековидни или кръгли ............................................................................................................................................3 (а-е). Обикновен блатняк — С. palustris agr.

1035 (3, а-е). С. palustris agr., Tutin, Fl. Eur. I (1964) 211
Многогодишни изправени или лежащи растения с едри или дребни назъбени или целокрайни листа. Околоцветнихе листчета едри, яйцевидни или широко елипсоидни. Мехунките, изправени или леко разперени, елипсоидни или неправилно триъгълно обратно яйцевидни с добре очертано носче.

Из мочурите и бавно течащите води. Разпространено, от 0 до 2000 м надморска височина
.

Ключ за определяне видовете в групата

1    Мехунките елипсоидни, ясно изпъкнали по гръбния и коремния ръб, на върха изведнаж стеснени в късо извито носче .................. 2
1* Мехунките обратно яйцевидни, неправилно триъгълни, издути по коремния, и прави по гръбния ръб, постепенно стеснени в дълго или късо носче ........................................................................................................................................................................................................ 3
2   Стъблата изправени. Листата остро назъбени. Мехунките елипсоидни ............................... (а) Обикновен блатняк — (a) С. palustris L.
2* Стъблата предимно лежащи и най-често вкореняващи се. Мехунките обратно яйцевидни до триъгълни ................................................ .......................................................................................................................................................................... (с) Дребен блатняк — С. minor Mill.
3   Мехунките 9 - 14 мм дълги; 30 - 50 (60) см високи многоцветни растения. Листата над 10 см широки ................................................. 4
3* Мехунките 7 - 9 мм дълги, до 30 см високи растения с 1 - 3 (4) цвята. Листата до 10 см широки .............................................................. ...................................................................................................................(в). Високопланински блатняк — С. alpestris Schott, Nym. et Kotschy
4   Носчето на мехунките 2 - 4 (5) мм дълго. Приосновните листа остро на­зъбени .................... (d) Дългокос блатняк — С. rostrata Borb.
4* Носчето на мехунките по-късо от 2 мм. Приосновните листа тъпо назъ­бени ... (е) Светъл блатняк — С. laeta Schott, Nym. et Kotschy

(a). C. palustris L., Sp. pi. ed. 1 (1753) 558 ; C. palustris var. L. genuina Hegi, 111. Fl. Mitteleur. Ill (1912)458; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1925) 437 ; С. palustris subsp. vulgaris (Schott, Nym. et Kotschy) Hayek, Prodr. Fl.Penins. Bale. I (1924) 301; C. vulgaris Schott, Nym. et Kotschy, Analect. Bot.(1854)31 — Обикновен блатняк

¹ Разработили Ст. Кожухаров и М. Маркова


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Caltha alpestris Schott, Nym. et Kotschy - Алпийски блатняк

Caltha minor Mill. - Дребен блатняк

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.