BGFlora.eu

 

Род Campanula L.

Род 743 (1). КАМБАНКА, ЗВЪНЧЕ - CAMPANULA L.¹

L., Sp. Р1. ed. 1 (1753) 163; Gen. PL ed. 5 (1754) 77

Семейство: Campanulaceae Adans
Род: Campanula L.
Българско име: Камбанка, Звънче

Описание:

Многогодишни, по-рядко двугодишни или едногодишни тревисти растения, с незадебелени или месести задебелени корени или коренища. Стъблата възходящи или изправени, прости или разклонени, четириръби, плитконаребрени или цилиндрични, голи, разпръснато- до гъсто-меко- или твърдовлакнести. Листата последователни, приседнали или на дръжки, понякога събрани в розетка в основата на стъблото, целокрайни, по-често назъбени, голи или влакнести. Съцветието рацемозно, метлица, по-рядко грозд или силно скъсено, гроздовидно-главесто, рядко цимозно. Цветовете правилни, двуполови, протандрични. Чашката 5-делна, понякога между дяловете с придатъци, сраствала с яйчника. Венчето 5-делно, камбанковидно или фуниевидно, по-рядко почти дисковидно, или врязано от 1/4 до 1/2 от дължината му, синьо, виолетово, понякога бяло. Тичинките прикрепени в основата на венчето; прашниците свободни, тичинковите дръжки разширени в основата. Плодникът с долен 3 - 5-гнезден яйчник, с многобройни семепъпки във всяко гнездо. Стълбчето дълго, гьстовлакнесто, по- дълго от венечните изрези, в основата без некгарен диск, близалцето 3 - 5-делно, с дъговидни или спирално завити дялове. Плодът 3 - 5-гнездна изправена или отклонена надолу кутийка отваряща се с пори, разположени в основата, в средната или горната част. Семената дребни, многобройни. Опрашват се от насеко­ми, размножават се със семена и вегетативно.

Стопанско значение. Повечето от многогодишните видове в рода имат едри, красиви, често пъти многобройни, трайни, сини, виолетови или бели цветове. Едни от тях, като С. alpina, С. trachelium, С. latifolia, С. persicifolia, С. cochlearifolia, се използуват отдавна като декоративни растения в цветни градини и скални кътове. Перспективни като декоративни са още С. lanata, С. sibirica, С. cervicaria, С. glomerata, С. rapunculoides (Янев, 1959; Стоянов & Китанов, 1969), както и С. epigaea, С. jordanovii и С. trojanensis. За някои видове като С. glomerata и С. cervicaria е известно, че в надземната си част съдържат алкалоиди, за С. trachelium се съобщава гликозидът кампанулин (Стоянов & Китанов, ор.с.)

Таблица за определяне на видовете

1   Плодната кутийка се отваря с пори разположени в горната й част .............................................................................................................. 2
1* Плодната кутийка се отваря с пори разположени в основата й .................................................................................................................... 9
2   Едногодишни растения ...................................................................................................................................................................................... 3
2* Многогодишни или двугодишни растения ...................................................................................................................................................... 4
3   Стъблото 5 - 25 см високо; венчето (4) 5 - 8 (10) мм дълго; чашковите дялове линейни до ланцетни .................................................... .................................................................................................................................................34. Фригийска камбанка - С. phrygia Jaub. & Spach
3* Стъблото (30) 40 - 90 (100) см високо; венчето 9 - 30 мм дълго; чашкови­те дялове шиловидни ...................... 30 - 32. Група С. sparsa
4   Стъблото разклонено; съцветието метличесто ................................................................................................................................................ 5
4* Стъблото неразклонено; съцветието гроздовидно .......................................................................................................................................... 6
5   Растения с тънко коренище или нишковиден корен ................................................................................................. 24 - 26. Група С. patula
5* Растения с ряповидно или вретеновидно задебелен корен ...................................................... 28. Ряповидна камбанка - С. rapunculus L.
6   Растения с ряповидно задебелен корен ............................................................................................................................................................ 7
6* Растения с тънко коренище или нишковиден корен ........................................................................................................................................ 8
7   Стъблото в основата с къси стерилни издънки; цветните дръжки 35 - 50 мм дълги ..................................................................................... ............................................................................................................................................29. Лопатолистна камбанка - С. spatulata Sibth. & Sm.
7* Стъблото в основата без стерилни издънки; цветните дръжки 5 - 30 мм дълги ..................... 28. Ряповидна камбанка - С. rapunculus L.
8   Стъбловите листа приседнали, 70 - 150 мм дълги; чашковите дялове широко ланцетни .............................................................................. ..................................................................................................................................................... 27. Прасковолистна камбанка - С. persicifolia L.
8* Стъбловите листа не са приседнали, (25) 30 - 70 мм дълги, с тясно крилата дръжка; чашковите дялове линейноланцетни ................... ............................................................................................................................................................................................... 24 - 26. Група С. patula
9   Чашката между дяловете с обърнати назад придатъци ................................................................................................................................. 10
9* Чашката между дяловете без обърнати назад придатъци .............................................................................................................................. 14
10  Съцветията главести, връхни; цветовете приседнали ..................................................... 2. Бодлива камбанка - С. lingulata Waldst. & Kit.
10* Съцветия метличести или гроздовидни; цветовете с дръжки .................................................................................................................... 11
11    Листата меко кадифено влакнести; венчето бледожълтеникаво до бяло ...................................... 5. Вълнеста камбанка - С. lanata Friv.
11* Листата не са кадифено влакнести; венчето синьо ..................................................................................................................................... 12
12   Приосновните листа остро-двойноназъбени, изведнъж стеснени в тясно крилата, целокрайна дръжка ................................................. ....................................................................................................................................................................  4. Горска камбанка - С. grossekii Heuff.
12* Листата тъпо назъбени, постепенно стеснени в крилата целокрайна или наделена по ръбовете дръжка ............................................ 13
13   Стъблата 5 - 20 (25) см високи; съцветието просто гроздовидно; чашката мековлакнеста ....... 1. Планинска камбанка - С. alpina Jacq.
13* Стъблата 20 - 70 (80) см високи; съцветието метличесто; чашката четинесто влакнеста .............. 3. Сибирска камбанка - С. sibirica L.
14   Цветовете приседнали, събрани в главести или класовидни съцветия .................................................................................................... 15
14* Цветовете на дръжки, събрани в метличести или прости гроздовидни съцветия ................................................................................... 20
15   Цветовете събрани в класовидни съцветия .................................................................................................................................................. 16
15* Цветовете събрани в главести съцветия ....................................................................................................................................................... 17
16   Стъблата (35) 50 - 90 см високи; чашковите дялове тъпи; венчето синьо- виолетово ......... ...................................................................... .........................................................................................................................................11. Едрокласа камбанка - С. macrostachya Waldst. & Kit.
16* Стъблата 30 - 50 см високи; чашковите дялове заострени; венчето бле­до жълтеникаво ............................................................................ .............................................................................................................................................................. 9. Пирамидална камбанка - С. thyrsoides L.
17   Приосновните листа в основата отсечени, закръглени или плитко сърцевидни, с дълга, тясна плоска дръжка ..................................... ...................................................................................................................................................................... 6. Главеста камбанка - С. glomerata L.
17* Приосновните листа в основата клиновидни, постепенно или изведнъж преминават в крилата дръжка ........................................... 18
18   Стъблото четинесто-влакнесто, набраздено, 35 - 50 (70) см високо ............................................ 10. Еленова камбанка - С. cervicaria L.
18* Стъблото меко-влакнесто, гладко, 15 - 40 (60) см високо ........................................................................................................................... 19
19   Съцветието с няколко странични сближени групи цветове; венчето 15- 25 мм, около 2 пъти по-дълго от чашковите дялове, виолетово ......................................................................... .................................. 8. Трансилванска камбанка - С. transsilvanica Schur ех Andrae
19* Съцветието с няколко странични раздалечени групи цветове; венчето 25 - 30 (35) мм, повече от 2 пъти по-дълго от чашковите дялове, лилаво- синьо .................................................. ..................................................................... 7. Балканска камбанка - С. moesiaca Velen.
20   Едногодишно растение с вилужно разклонено стъбло; венчето плитко- камбанковидно .......................................................................... ...................................................................................................................................................17. Паничкоцветна камбанка - С. scutellata Griseb.
20* Многогодишни растения, стъблото не е вилужно разклонено; венчето дълбококамбанковидно или фуниевидно ............................. 21
21   Приосновните листа се различават по форма от стъбловите; чашковите дялове линейни до тясно линейни, заострени ...................... ...................................................................................................................................................................................... 18 - 23. Група С. rotundifolia
21* Приосновните листа не се различават по форма от стъбловите; чашко­вите дялове линейно ланцетни, ланцетни, триъгълни, продълговати или яйцевидни .............................................................................................................................................................................. 22
22   Венчето бледо синьо-виолетово; кутийката изправена ................................... 14. Променливоцветна камбанка - С. versicolor Andrews
22* Венчето синьо виолетово или синьо; кутийката отклонена надолу .......................................................................................................... 23
23   Листата отдолу сивозелени, гъсто- до напластено влакнести .................................................. 16. Болонска камбанка - С. bononiensis L.
23* Листата отдолу голи или разпръснато- до равномерно влакнести ............................................................................................................ 24
24   Цветовете разположени едностранно по цветоносното стъбло; чашковите дялове по време на цъфтеж прилегнали към яйчника ...... .......................................................................................................................................................15. Ряпоподобна камбанка - С. rapunculoides L.
24* Цветовете разположени многостранно по цветоносното стъбло; чашковите дялове по време на цъфтеж разперени ........................ 25
25   Стъблото остро наребрено, четинесто; приосновните листа с отсечена или сърцевидна основа; венчето (12) 15 - 25 (50) мм дълго ....................................................................................................................................................... 13. Коприволистна камбанка - С. trachelium L.
25* Стъблото със заоблени ръбове, голо или меко влакнесто; приосновните листа със сърцевидна основа; венчето (30) 40 - 60 мм дълго .............................................................................................................................................................. 12. Широколистна камбанка - С. latifolia L.

¹ Разработили: М. Анчев (видове №№1-17; 24-34), М. Kovanda (Praha) & М. Анчев (видове №№18-23).

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Campanula abietina Griseb. - Елова камбанка

Campanula alpina Jacq. - Планинска камбанка

Campanula bononiensis L. - Болонска камбанка

Campanula glomerata L. - Главеста камбанка

Campanula lingulata Wald. et Kit. - Бодлива камбанка

Campanula patula L. - Разперена камбанка

Campanula persicifolia L. - Прасковолистна камбанка

Campanula rapunculoides L. - Ряпоподобна камбанка

Campanula rapunculus L. - Ряповидна камбанка

Campanula sparsa Friv. - Рехавоцветна камбанка

Campanula trachelium L. - Коприволистна камбанка

Campanula transsilvanica Schur. ex Andrae - Трансилванска камбанка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.