BGFlora.eu

 

Род Cardamine L.

Род 345 (19). ГОРВА —CARDAMINE L.¹
L., Sp. Pl. ed; 1 (1753) 654; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 295; Dentaria L., Sp. PlI. ed. 1 (1753) 653.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Cardamine L.
Българско име: Горва

Описание:

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения с прости неразклонени власинки или голи. Коренището цилиндрично, хоризонтално, дълго, разклонено, с тънки издънки или късо неразклонено, без издънки или липсва. Стъблата най-често единични, прави, неразклонени или разклонени, често с приосновна листна розетка. Стъбловите листа последователни, до почти събрани в прешлени, с дръжки или приседнали, пересто разделени до сложно лировидно перести, по-рядко прости, цели. Съцветията гроздовидни, често в началото почти щитовидни по-късно удължени. Чашелистчетата слабо разперени, тъпи, по края с бяла ципеста ивица, външните в основата повече или по-малко торбесто разширени. Венчелистчетата бели, розови или виолетови, обратно яйцевидно продълговати, на върха закръглени или изрязани, към основата клиновидно стеснени в нокът, много рядко липсват. Тичинките прости, без придатъци или зъбчета, обикновено 6, по-рядко 4. Прашниците жълти или виолетови. Нектарните жлези 4; външните пръстеновидни и обхващат основата на късите тичинки, слабо отворени навътре; средните по-малки, разположени по една навън от дългите тичинки и не срастват с външните. Яйчникът приседнал или с много къса дръжка, с 4 - 40! семепъпки. Близалцето слабо двуделно. Плодовете линейни или линейно ланцетни силно сплескани шушулки. Капачетата плоски, без средна жилка, с няколко надлъжни, едва забележими жилки, при узряване се разпукват експлозивно и се завиват спирално от основата. Семената много, разположени във всяко гнездо по една редица, сплескани, елиптични, продълговато яйцевидни или почти правоъгълни, крилати или без крила, жълто кафяви до червено кафяви.

Сравнително слабо посещавани от дребни насекоми, някои доказано самоопрашващи се, други известни като самостерилни. Размножават се със семена и вегетативно.

Таблица за определяне на видовете

1   Стъблото в долната част безлистно ....................................................................................................................................................... 2
1* Стъблото в долната част с листа ............................................................................................................................................................ 3
2   Стъбловите листа повече от 6, последователни, в пазвите обикновено с по една малка яйцевидно сферична кафяво виолетова луковичка ................................................................. ............................................................ 1. Луковична горва — С. balbifera (L.) Crantz
2* Стъбловите листа обикновено 3, събрани в прешлен или сближено по­следователни, в пазвите без луковички ................................ ................................................................................................................................. 2. Петолистна горва — С. quinquefolia (М. В.) Schmalh.
3   Стъбловите листа в основата с тесни обхващащи стъблото ушички ................................................................................................... 4
3* Стъбловите листа в основата без ушички ............................................................................................................................................... 7
4   Венчелистчетата 2 - 3 мм дълги, малко по-дълги от чашката. Тичинките по-дълги от венчето. Средните и горните стъблови листа с 5 - 9 двойки странични листчета ................ .......................................................................................... 14. Нежна горва — С. impatiens L.
4* Венчелистчетата (3,5) 4 - 6 мм дълги, до два пъти по дълги от чашката. Тичинките по-къси от венчето. Средните и горните стъблови листа с 2 – 4 (5) двойки странични листчета ................................................................................................................................ 5
5   Многогодишно, дребно, туфесто, високопланинско растение с многобройни стъбла. Приосновните листа цели или триделни до тройни. Шушулката не по-дълга от 2 см. Стълбчето по-късо от 1 мм ................................... 11. Резедолистна горва — С. resedifolia L.
5* Едногодишни или двегодишни растения с единични, прости или разклонени стъбла. Приосновните листа перести, с 1 - 5 двойки странични листчета. Шушулките по-дълги от 2 см. Стълбчето по-дълго от 2 мм .................................................................................... 6
6 Връхното листче на горните стъблови листа много по-дълго от страничните. Шушулката тясно линейна, 2 - З см дълга, до 1 мм широка. Стълбчето 2 - 3 мм дълго. Семената 1,5 - 1,8 мм дълги ............................ 15. Гребеновидна горва — С. pectinata Pall. ex. DC.
6* Връхното листче на горните стъблови листа почти еднакво със стра­ничните. Шушулката линейно ланцетна, 3,5 - 5 см дълга и 3 - 4 мм широка. Стълбчето 4 - 8 мм дълго. Семената 3,5 - 4,5мм дълги ................................................... 12. Гръцка горва — С. graeca L.
7   Венчелистчетата 2 - З мм дълги ................................................................................................................................................................ 8
7* Венчелистчетата по-дълги от 4 мм ......................................................................................................................................................... 10
8   Голо растение. Листчетата на приосновните и долните стъблови листа продълговато линейни до линейни, в основата клиновидни. Венчелистче­тата до 2,5 мм дълги ....................................................................... 13. Дребноцветна горва —С. parviflora L.
8* Стъблото и листата най-често разсеяно четинесто влакнести. Листчетата на приосновните и долните стъблови листа, сърцевидни, яйцевидни до бъбрековидни. Венчелистчетата по-дълги от 2,5 мм .......................................................................................................... 9
9   Стъблото неразклонено или разклонено само в основата, изправено, рядко листнато, с 2 - 4 стъблови листа. Приосновните листа многобройни, образуващи ясна розетка, по-големи от стъбловите листа. Цветните дръжки 1,5 - 2 мм дълги. Тичинките обикновено 4. Младите шушулки изправени и стърчат много над най-горните неразтворени още цветове. Стълбчето 0,5 мм, рядко до 1 мм дълго ................................................................................................................................................................... 17. Влакнестна горва — С. hirsuta L.
9* Стъблото по цялата дължина разклонено, извиващо се, гъсто облистено, с 4 - 10 стъблови листа. Приосновните листа малко на брой, не образуващи ясна розетка, по-малки от стъбловите листа. Цветните дръжки 3 - 4 мм дълги. Тичинките обикновено 6. Младите шушулки разперени и едва превишават най-горните неразтворени още цветове. Стълбчето 1 - 1,5 мм дълго ......................................... ................................................................................................................................................................. 16. Извита горва — С. flexuosa With.
10  Едногодишно или двегодишно, рядко многогодишно растение без коренище. Стъблото разклонено от основата, 5 - 15, рядко до 20 см високо ................................................................................................................................ 10. Синкаво зелена горва — С. glauca Spreng.
10* Многогодишни растения с по-късо или по-дълго коренище. Стъблото неразклонено или разклонено само в горната част, по-рядко разклонено от основата, най-често по-високо от 15 см .............................................................................................................................. 10
11 Листчетата на горните стъблови листа най-често яйцевидни, елиптични до закръглени, почти еднакви по форма с листчетата на приосновните листа. Връхното листче на средните и горните стъблови листа яйцевидно, елиптично, закръглено до бъбрековидно, обикновено по-широко от 10 мм ................................................................................................................................................................... 12
11* Листчетата на горните стъблови листа най-често продълговати, тясно ланцетни до линейни, различни по форма от листчетата на приосновните листа и обикновено по-тесни от тях. Връхното листче на средните и горните стъблови листа продълговато ланцетно до линейно, обикновено не по-широко от 5 мм ........................................................................................................................................... 14
12 Венчелистчетата червено виолетови, 8 - 12 мм дълги. Прашниците жълти. Стъбловите листа 6 - 8. Коренището без издънки ......... .................................................................................................................................................. 5. Ряполистна горва — С. raphanifolia Pourret
12* Венчелистчетата бели, рядко бледорозови, 7 - 9 мм дълги. Прашниците тъмно виолетови. Стъбловите листа 8 - 15. Коренището с тънки издънки .................................................................................................................................................................................................. 13
13  Листата с 1 - 3 двойки странични листчета и много по-дълго от тях връхно листче. Стъблото цилиндрично. Близалцето по- широко от стълбчето ................................................................................................................... 4. Балканска горва — С. barbaraeoides Hal.
13* Листата с 2 - 5 двойки странични листчета и малко по-дълго от тях връхно листче. Стъблото ръбесто. Близалцето по-тясно от стълбчето ............................................................ ............................................................................................ 3. Горчива горва — С. amara L.
14   Многостъблово растение или стъблото разклонено от основата с много странични съцветия в пазвите на стъбловите листа. Стъбловите листа 6 - 12. Венчелистчетата бели ...................................................................... 6. Матиолова горва — С. matthiolii Moretti
14* Едностъблово растение без много странични съцветия в пазвите на стъбловите листа. Стъбловите листа 2 - 7. Венчелистчетата виолетови, розови или бели ........................................................................................................................................................................... 15
15  Листчетата на всички стъблови листа с ясни дръжки. Стъбловите листа 5 - 7. Чашелистчетата 4 - б мм дълги. Венчелистчетата 12 - 18 мм дълги ............................................................................................................... 9. Блатна горва — С. palastris (Wimm. et Grab.) Peterrn.
15* Листчетата най-малко на горните стъблови листа приседнали. Стъбловите листа 2 - 5. Чашелистчетата 3 - 4 мм дълги. Венчелистчетата 6 - 13 мм дълги .................................................................................................................................................................... 16
16  Стъбловите листа 2 - 4. Връхното листче по-голямо от страничните. Венчелистчетата бледорозови до бели. Прашниците жълти. Шушулката 25 - 40 мм дълга и 1 - 1,5 мм широка .................................................................................. 7. Ливадна горва — С. pratensis L.
16* Стъбловите листа 4 - 5. Връхното листче не по-голямо ог страничните. Венчелистчетата интензивно розови или виолетови. Прашниците виоле­тови. Шушулката 15 - 25 мм дълга и 2 - 2,5 мм широка .......................... 8. Крайручейна горва — С. rivularis Schur
¹ Разработил Ив. Асенов.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Cardamine bulbifera (L.) Crantz_ - Луковична горва

Cardamine impatiens L. - Coral root, Coralroot bittercress

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.