BGFlora.eu

 

Род Carex L.

Род 146 (19). ОСТРИЦА —CAREX L.¹
L. Gen. PI. ed. 1 (1737) 280; Sp. Pl. ed. 1 (1753) 972.

Семейство: Cyperaceae J. St. Hill.
Род: Carex L.
Българско име: Острица

Описание:

Многогодишни тревисти растения c плътни или пълзящи коренища, от които излизат плодни или безплодни издънки. Стъблата обикновено тристенни, рядко заоблени, голи или грапави, покрити ± с листа, в основата обхванати от влагалищата на листа с петури или само от влагалища без петури, обикновено обагрени. Листата с линейни или четинесто свити петури, Еднодомни, рядко двудомни растения. Цветовете събрани в единични или в повече класчета, които образуват прости или сложни класовидни съцветия. Класчетата биват или само с мъжки цветове, или само със женски, или с мъжки цветове на върха и женски в останалата част (андрогинни), или със женски цветове на върха и мъжки по-долу (гинекандрични). В някои случаи мъжките цветове са по средата на класчетата. В основата на класчетата обикновено има по-слабо или по-силно развити люсповидни ципести или листовидни прицветници със или без влагалища. Цветовете разположени по един под кожеста покривна люспа. Мъжките цветове с по 3 тичинки със свободни дръжки и линейни прашници. Женските цветове се състоят от по един плодник с едногнезден яйчник, късо стълбче и 2 - 3 близалца. Яйчниците скрити в кожеста или ципеста торбичка, образувана от видоизменени прицветници, която се запазва и при плодовете и се нарича плодна торбичка. Тя е със жилки или без жилки, гола или покрита с четинки или власинки, на върха стеснена.и изтеглена ± във вид на носче, което в повечето случаи е разцепено на върха. Рядко плодните торбички са без носче. Плодът тристенно или лещовидно орехче, от едната страна изпъкнало, от другата плоско.

Таблица за определяне на видовете

1    Съцветието връхно, единично,. т. е, цветовете прикрепени направо върху стъблото ...................................... 2
1* Съцветието съставено от няколко класчета, т. е. цветовете прикрепени върху клонките на съцветието ......... 3
2   Съцветието късо яйцевидно, тъмнокафяво. Женските цветове (разположени в долната част на съцветието)
много повече от 10 .................................................................................. 1. Пиренейска острица — С. pyrеnaica Wahl.
2* Съцветието продълговато, светлокафяво. Женските цветове по-малко от 10 (обикновено 3 - 5) ………………
..................................................................................................…………………. 2. Скална острица — С. rupestris Bell.
3   Всички класчета на съцветието съдържат както мъжки, така и женски цветове …..........................................… 4
3* Само някои от класчетата съдържат едновременно мъжки и женски цветове или класчетата разделнополови,
т. е. едни от тях съдържат само мъжки цветове, а други само женски ..…………………………………………… 17
4   Стълбчето с 3 близалца …………………………………..........................................………………………………. 5
4* Стълбчето с 2 близалца ………………………………………….........................................……………………….. 6
5   Класчетата 5 - 6, сближени в гъсто, яйцевидно или продълговато яйцевидно съцветие. Носчето на плодната
торбичка дълго, околовръст напилено ……………………….……...………… 12. Извита острица — С. curvula All.
5* Класчетата в съцветието по 2 - 3, разделени едно от друго. Носчето на плодната торбичка късо, околовръст
гладко …...........................................................................................…. 13. Двукласчеста острица — С. distachya Desf.
6   Коренището с пълзящи издънки …………………..……….........................................…………………………….. 7
6* Коренището плътно, без пълзящи издънки …………….........................................……………………………….. 8
7   Женските цветове разположени към долната част на класчетата, мъжките към горната част ............................. …………………………….................................................…………………… 3. Разделена острица — С. divisa Huds.
7* Женските цветове разположени към горната част на класчетата, мъжките към долната им част ........................ ……………...……………………….......................................................……… 6. Ранна острица — С. praecox Schreb.
8    Класчетата в долната си част с женски, в горната с мъжки цветове ….…..........................................………….. 9
8* Класчетата в долната си част с мъжки, в горната с женски цветове ………........................................………… 13
9   Плодната торбичка откъм вътрешната си страна плоска, откъм външната подута .........................................… 10
9* Плодната торбичка от двете страни силно подута .………………… 11. Метличеста острица — С. paniculata L.
10(2) Съцветието кафяво, продълговато, цилиндрично. Плодната торбичка по цялата си дължина с ясни жилки …………...…………..................................................................................………….. 7. Лисича острица — С vtdpina L.
10* Съцветието зеленикаво жълто, продълговато. Плодната торбичка поне от едната си страна без ясни надлъжни
жилки или само с неясни жилки в основата си …........................................................................................………… 11
11   Женските цветове (торбичките) изправени нагоре. Отделните класчета раздалечени едно от друго ……………
......................................................................................................................... 10. Прекъсната острица — С. divisa Siokes
11* Женските цветове (торбичките) след прецъфтяване по-силно или по-слабо разперени. Класчетата доста
сближени ………………………….............................................................................................……………………….. 12
12   Езичето доста широко, яйцевидно, по-високо, отколкото широко, с разкъсан ръб. Плодната торбичка в
долната си част (почти до средата си) с две подутини ….……………….. 8 Класовидна острица — С. spicata Huds.
12* Езичето късо триъгълно, по-широко, отколкото високо, с целокраен ръб. Плодната торбичка в долната си част
без подутини или само в основата си с пръстеновидно задебеляване ………...…........................................................
..........................................................................................…… 9. Меднолюспеста острица — С. cuprina (Sand.) Nendtv.
13(8) Съцветието късо овално, почти сбито, кафяво ……………............................................……………………… 14
13* Съцветието зеленикаво или сламено жълто ………………...........................................………………………… 15
14   Всяко класче с повече от 20 цвята. Покривните люспи продълговато заострени. Плодната торбичка дълга
колкото съответната покривна люспа ………........................................................ 14. Заешка острица — С. leporina L
14* Всяко класче с по 6 - 10 цвята. Покривните люспи широко яйцевидни, широко заострени; Плодната торбичка
без крила, по-дълга от покривната люспа ……….………...…………… 15. Торфена острица — С. heleonastes Ehrh.
15  Прицветните листа разположени при основата на класчетата, еднакви със стъбловите. Най-долният от тях
по-дълъг от съцветието ………………………………..…………………. 17. Рядкокласчеста острица — С. remota L.
15* Прицветните листа разположени при основата на класчетата, ципести или нишковидни, като най-долният
от тях едва достига върха на съцветието ....................................................................................................................... 16
16   Шийката на плодната торбичка много къса, плитко двузъба, заострена. Класчетата при узряването на плодовете
яйцевидно елиптични или яйцевидни ……….…..………………………… 18. Сивобяла острица — С. canescens L.
16* Шийката на плодната торбичка силно удължена, на върха дълбоко двузъба. Класчетата при узряването на
плодовете със звездовидна форма ……………...…..………………… 16. Звездовидна острица — С. stellulata Good.
17(3) Мъжките цветове разположени само в ония класчета, които се намират към средата на съцветието. Остана-
лите класчета със женски цветове (понякога всичките класчета съдържат само женски цветове) ……………..........
.......................................................................................................................….. 4, Двуредна острица — С. disticha Huds.
17* Мъжките цветове събрани само в най-горните или само в най-горното класче или пък, когато някои от по-
горните класчета са двуполови, тогава мъжките цветове са разположени само към горния край на класчетата ……………………………….................................................................................................................................……… 18
18   Само най-горното класче съставено от мъжки и женски цветове (мъжките разположени в основата на класчето,
а женските цветове към горния край). Останалите класчета, съдържат само женски цветове ................................. 19
18* Мъжките цветове събрани само в горните класчета (понякога, само в , най-горното) или само в горната част
на ония класчета, които са. двуполови, а женските цветове в долните класчета или в долната част на двуполовите
класчета .............................................................................................................................................................................. 21
19   Покривните люспи овални, .възтъпи или заострени, но без осилче ................................................................... 20
19* Покривните люспи продълговато заострени, на върха с добре р.азвито осилче ....................................................
.............................................................................................................. 25. Многополова острица— С. polygama Schkuhr
20   Плодната торбичка по краищата (в горната си половина) ситно на­зъбена ................... ........................................
............................................................................................................... 49. Тъмнокафява острица — С fuliginosa Schkuhr
20* Плодната торбичка по краищата съвършено гола и гладка, без зъбчета ....... 23. Възчерна острица —C. atrata L.
21   Стълбчето с 2 близалца .............................................................................................................................................. 22
21* Стълбчето с 3 близалца .............................................................................................................................................. 26
22    Цялото съцветие по-късо от З см ............................................................................................................................. 23
22* Цялото съцветие по-дълго от 5 - 6 см ...................................................................................................................... 24
23 Коренището с дълги, ; пълзящи издънки. Покривните люспи в съцветието светлокафяви ………………………
........................................................................................................…………. 5. Колхидска острица — С. colchica J. Gay
23* Коренището сбито, туфесто, без или само с къси, пълзящи издънки. Покривните люспи в съцветието почти
черно пурпурни ……………………………………………………………… 22. Дакийска острица — С. dacica. Heuff.
24   Най-долното женско класче върху дръжка, 1 см дълга …...…………… 19. Бюкиева острица — C. buekii Wimm.
24* Всички женски класчета приседнали ……………………...........................................…………………………… 25 
25  Класчетата почти с еднаква дължина. Мъжките обикновено 2 - 4 или повече (понякога се срещат и двуполови
класчета), женските линейни ………..........…………………………………….. 21. Нежна острица — С. gracilis Curt:
25* Женските класчета късо цилиндрични, по-къси от мъжките. Само едно рядко 2 - 3 мъжки класчета ................ ......………………………………….....................................................................……….. 20. Остра острица — С. acuta L.
26  Женските класчета наредени по цялата дължина на стъблото, тясно прилепени към него и изцяло покрити с
едри люспести обвивки. Листата тесни, много по-дълги от скъсеното и не по-дълго, от 5 - 6 см стъбло .................…
..............................................................................................................................…. 40. Ниска острица — С. humilis Leyss.
26* Растения с други белези …………………………………………..............................................…………………… 27
27   Плодната торбичка изцяло или най-малко в горната си половина покрита с реснички или пухеста ........…… 28
27* Плодната торбичка гола или само по краищата ресничеста ………….............................................…………….. 39
28   Растения с дълги, пълзящи издънки. Плодната торбичка покрита с дълги власинки и на върха с две шиловидни
зъбчета. Листата влакнести ……………...................................................... 62. Твърдоокосмена острицй — С. hirta L.
28* Растения с други белези ………………………..............................................……………………………………… 29
29   Плодната торбичка на узрелия плод (с носчето) по-дълга от 5 мм ………............................................………… 30
29* Плодната торбичка на узрелия плод (заедно с носчето) много по-къса от 5 мм ….............................................. 33
30   Женските класчета с по-малко от 10 цвята …….……………………. 39. Халерова острица — С. halleriana Asso
30* Женските класчета с повече от 10 цвята ………………….............................................………………………….. 31
31   Листата плоски ……………………………………………............................................…………………………… 32
31* Листата тесни, четиновидно усукани ....................................................................... Гладка острица — С. laevis Kit.
32   Женските класчета тъмно обагрени, почти черни ...................... 51. Вечнозелена острица — С. sempervirens Vill.
32* Женските класчета кафяви …….................................................…. 42. Късошийчеста острица — C. breviebllis D.С.
33.  Плодната торбичка при узряването на плода ясно тристенна, с изпъкнали ръбове …............................................. …………………………………….............................................……………… 38. Дланевидна острица — С. Digitata L.
33* Плодната торбичка на узрелия плод неясно триръбеста, закръглено цодута или отчасти плоска, с подути страни ............................................................................................................................................................................................... 34
34   Плодната торбичка на върха постепенно стеснена в по-късо или по- дълго носче ............................................. 35
34* Плодната торбичка на върха закръглена, без или със късо носче ........................................................................... 38
35  Туфестo растение, без издънки при основата си. Плодната торбичка елиптично удължена, с ясно изпъкнали
надлъжни ребра и пoкрита с къдрави власинки ………...….………………. 31. Планинска острица — С. montana L.
35* Растение при основата с по-къси или по-дълги издънки. Плодната торбичка покрита със съвършено къси
реснички ……..................................................................................…. 28. Пролетна острица — С. caryophyllea La Tour.
36  Покривните люспи на мъжките цветове на върха широко ципести и по-силно или по-слабо закръглени ............
............................................................................................................................ 30. Ерикова острица — С. ericetorum Poll.
36* Покривните люспи на мъжките цветове на върха по-силно или по-слабо заострени .................. ...................... 37
37   Плодните торбички топчести, с три силно изпъкнали ребра и покрити с много дребни ресници ........................ .............................................................................................................................. 26. Трицветна острица — С. tricolor Vel.
37* Плодните торбички откъм външната страна подути, а от вътрешната плоски и слабо хлътнали, покрити с
къдрави или прави четинки .............................................................................................................................................. 38
38  Плодната торбичка на върха с приседнал двузъбест отвор. Растение с пълзящи издънки ......................................
......................................................................................................................... 32. Наплъстена острица — С. tomentosa L.
38* Плодната торбичка на върха си с двузъбесто носче. Стъблата сбити, туфести. Растение без пълзящи издънки ................................................................................................ ........................... 29. Сенчеста острица — С. umbrosa Host
39(27) Мъжките класчета във всяко съцветие обикновено две или повече на брой (гледай в повече екземпляри).
Женските класчета почти винаги линейно цилиндрични, много пъти по-дълги, отколкото широки ...................... 40
39* Съцветието съдържа само по едно мъжко класче .................................................................................................... 47
40   Женските класчета 6 - 18 см дълги. Листата по-широки от 1 см ……. 53. Увиснала острица — С. pendula Huds.
40* Женските класчета до 5 - 6 см дълги. Листата по-тесни от 1 см ……………............................................……… 41
41   Плодната торбичка по краищата ципесто крилата и ресничесто назъбена. Носчето на плодната торбичка на
върха двузъбесто, почти толкова дълго, колкото останалата част на торбичката ……………….....................………
............................................................................................................…… 41. Ечемичена острица — С. hordeistichos Vill.
41* Плодната торбичка не е ципесто крилата, нито е ресничеста по краи­щата си …..........................................….. 42
42   Плодната торбичка с ясно двузъбесто носче. Зъбците дълги ……………..............................................………… 43
42* Плодната торбичка с късо носче, което на върха не е двузъбесто или е съвсем късо двузъбесто .............…….. 46
4   Плодната торбичка на горния си край изведнъж стеснена в добре развито, тънко и право носче ………………
...........................................................................................………………….. 61. Човчеста острица — С. rostrata Stockes
43* Плодната торбичка на горния си край постепенно стеснена в по-късо или по-дълго носче ......……………… 44
44  Носчето на плодната торбичка равно на дължината на самата торбичка или най-много наполовина по-късо от
нея ……….......................................................................................................…. 60. Мехуреста острица — С. vesicaria L
44* Носчето на плодната торбичка около 4 пъти (и повече) по-късо от дължината на самата торбичка ................. 45
45  Листата 1 - 2,5 мм широки. Плодната торбичка с надлъжни дълбоки бразди ............ ...............................................
.............................................................................................................................. 59. Повиснала острица — С. nutans Host
45* Листата в най-широката си част по-широки от 5 мм. Плодната торбичка с надлъжни изпъкнали жилки ........... .................................................................................................................................... 57. Брегова острица — С. riparia Curt
46   Носчето на плодната торбичка съвършено късо, без зъбчета, приседнало ..................................................................
.............................................. ............................................................................ 33. Синьозелена острица — С. glauca Murr.
46* Носчето на плодната торбичка до 1 мм дълго, на върха слабо врязано (двузъбчесто)  ………………………………
................................................................................................………………. 58. Възостра острица — С. acutiforrrus Ehrh.
47(39) Женските класчета при узряването си най-малко 4 - 5 пъти по-дълги, отколкото широки ..........…………… 48
47* Женските класчета при узряването на плодовете най-много 2 - 4 пъти по-дълги, отколкото широки ......……. 53
48   Плодовете след узряването си разперени хоризонтално, или даже увиснали надолу, по-дълги и много по-широки
от белезникавите, тясно ланцетни покривни люспи ..:................ 56. Лъжециперусова острица — С. pseudocyperus L.
48* Плодовете изправени нагоре. Общите белези други ………............................................................……………….. 49
49  Петурките на листата особено по ръбовете влакнести. Женските клас­чета тясно линейни, с малко цветове ……
………….......................................................................................................…… 34. Ресничеста острица — C. pilosa Scop.
49* Листата не са влакнести. Съцветията с друга форма и с повече цве­тове …….............................................…….. 50
50    Плодната торбичка с ясно изпъкнали надлъжни жилки ……….…..….… 55. Блатна острица — С. helodes Link
50* Плодната торбичка гладка, без жилки или със жилки, недостигащи горния край на торбичката ...........……….. 51
51   Женските класчета зелени. Покривните люспи осилчесто заострени …... 54. Горска острица — С. silvatica Huds.
51* Женските класчета кафяви. Покривните люспи късо заострени или възтъпи …...............................................…. 52
52   Не само долното, но и останалите женски класчета прикрепени за съвършено тънки, нишковидни, разперени
или наведени дръжки .....................………………………...……………… 50.. Ръждива острица — С. ferruginea Scop.
52* Женските класчета приседнали или. с къси, прави и въздебели дръжки. Понякога само долното е на по-дълга и
наведена дръжка ..…................................................................................................. 35. Просена острица — С. panicea L.
53(47) Плодната торбичка удължена в добре развито и на върха ясно или неясно двузъбесто носче ...........……… 54
53* Плодната торбичка с късо, приседнало носче, без зъбчета ...................................................................................... 61
54 Женските класчета с малко цветове, обикновено 3 – 8 .............................................................................................. 55
54* Женските класчета с повече от 10 цвята ................................................................................................................... 56
55   Узрелите класчета зеленикави. Плодната торбичка до 5 мм дълга. Носчето дълго и равно на дължината на
самата торбичка ................................................................................... 48. Малоцветна острица — С. depauperata Good.
55* Узрелите класчета светлокафяви. Плодната торбичка до 2,5 мм дълга. Носчето значително по-късо от самата
торбичка ……..................................................................................................…… 27. Блестяща острица — С. nitida Host
56   Всички женски класчета разположени почти непосредствено до мъжкото класче ...................................................
...............................................……………………………………………….....………… 46. Жълта острица — С. flava L.
56* Всички или само най-долните женски класчета раздалечени едно от друго и от мъжкото класче ..................... 57
57   Покривните люспи на женските класчета зеленикави, а на мъжките сламено жълти  ............................................ ...........................................................................................................................43. Мишелиева острица — С. michelii Host
57* Покривните люспи на женските и мъжките класчета кафяви или тъмно обагрени ............................................. 58
58   Стъблото при основата с пълзящи издънки. Покривните люспи на мъжките класчета тъмно обагрени, почти
черни .................................................................................................................. 59. Повиснала острица — С. nutans Host
58* Стъблата туфести, сбити, без издънки. Люспите на мъжките класчета кафяви .................................................... 59
59   Носчето на плодната торбичка на върха дълбоко двузъбесто, по дължината от двете страни и зъбчетата му от
вътрешната си сгряна ситно напилени ........................................................ 44. Разреденокласа острица — С. distans L.
59* Носчето на плодната торбичка на върха плитко и неясно двузъбесто, rio дължината от двете страни и зъбчетата
му от вътрешната си страна голи и гладки ....................................................................................................................... 60
60   Плодната торбичка матова, със силно изпъкнали надлъжни жилки. Листата тесни, жлебовидно свити ...............
.................................................................................................................... 47. Разпростряна ос грица — С. extensa Good.
60* Плодната торбичка лъскава, без надльжни жилки. Листата плоски и широки .........................................................
....................................................................................................................... 45. Пунктирана острица — С. punctata Gaud.
61(53) Всички класчета приседнали, гъсто натрупани на върха на стъблото ....................................................................
................................................................................................................... 24. Пиринска острица — С. pirinensis Achtarov
61* Поне долните женски класчета на дръжки, дълги 1 – З см ...................................................................................... 62
62  Плодните торбички мехуресто подути, с неясни надлъжни жилки. Покривните люспи на женските класчета
зелени, с ципести ръбове ......................................................................................... 36. Бледа острица — С. pallescens L.
62* Плодните торбички плоски, със слабо издути страни и с жилки само към долния си край. Покривните люспи
на женските класчета кафяви или черни .......................................................................................................................... 63
63   Плодните торбички и покривните люспи на женските цветове с кафяв цвят. Листата по ръба ситно напилени ....................................................................................................................................... 37. Тинеста острица — С. limosa L.
63* Плодните торбички зелени. Покривните люспи на женските цветове черни. Листата по ръба гладки ............... .................................................................................................................................... 35. Просена острица — С. panicea L.

¹Разработили Ст. Вълев (характеристика на рода и описание на всички видове) и Б. Кита нов (таблицата за определяне на видовете).

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

ВИДОВЕ:

Carex acutiformis Ehrh. - Възостра острица

Carex coryophyllea La Tour - Пролетна острица

Carex riparia Curt. - Брегова острица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.