BGFlora.eu

 

Род Carum L.

Род 556 (32). КИМ — САRUM L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 263; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 127

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Carum L.
Българско име: Ким

Описание:

Многогодишни или двегодишни тревисти растения. Стъблата единични или по няколко, изправени или приповдигащи се, набраздени, голи, прости или обикновено в горната част разклонени, облийени с много малко листа или почти безлистни. Листата 2 - 4 пъти пересто наделеии с ланцетни, линейно ланцетни, линейни до нишковидни крайни дялове. Сложните сенници с разперени до почти хоризонтални (при плодовете) главни лъчи, в основата без обвивка или с 4 - 10 листчета, понякога дву-, триделни. Сенниците в основата с 3 - 8 до много прицветници или без прицветници. Цветовете полигамии — двуполови и тичинкови; чашката с едва забележими зъбци или без зъбци; венчелистчетата бели или розови, по-рядко червеникави или жълтеникави, закръглено обратно яйцевидни, на върха изрязани и в изреза със завит навътре дял. Плодовете продълговато яйцевидни до кълбовидно яйцевидни или обратно яйцевидно продълговати, странично сплеснати; мерикарпиите в напречен пререз петоъгълни, закръглени или елипсовидни, с добре очертани, най-често заоблени главни ребра; браздите между главните ребра широки с единични едри или с по 2 - 3 и повече дребни етерично маслени канала; стилоподиумът слабо изпъкнал, по края вълновиден; стълбчетата тънки, дълги, извити надолу, на върха със сферични близалца; карпофорът до средата или почти до основата двуделен; ендоспермът от вътрешната страна плосък, без надлъжна бразда.

Таблица за определяне на видовете

1   Най-долните главни листни дялове толкова дълги, колкото широки ......................... 3. Гръцки ким — С. graecum Boiss. et Heldr.
1* Най-долните главни листни дялове най-малко 2 пъти по-дълги, отколкото широки .................................................................... 2
2   Сложните сенници след прецъфтяване с косо разперени главни лъчи. Сенниците в основата без прицветници или с няколко 4 пъти по-къси от най-дългите цветни дръжки прицветници ............................................................. 1. Обикновен ким — С. carvi L.
2* Сложните сенници след прецъфтяване с хоризонтално разперени най-външни главни лъчи. Сенниците в основата с обвивка от 4 - 8 прицвет ника, 2 пъти по-къси от цветните дръжки ............................................................................................................ 2. Многоцветен ким — С. multiflorum (Sibth. et Sm.) Boiss.
¹ Разработил Ив. Асенов.

„Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982)

*   *   *   *   *
Carum is a genus of about 20 species of flowering plants in the family Apiaceae, native to temperate regions of the Old World. The most important species is caraway (C. carvi), the seeds of which are widely used as a culinary spice. In the Mongolian Flora (adjunctive by Urgamal M., 2012) is two species (C. carve L., C. buriaticum Turcz.) belong to the genus Carum L.
Carum bulbocastanum is nowadays placed in Bunium and usually synonymized with Bunium persicum.

From Wikipedia, the free encyclopedia

*   *   *   *   *
Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982), Wikipedia, the free encyclopedia

ВИДОВЕ:

Carum carvi L. - Обикновен ким

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.