BGFlora.eu

 

Род Cerastium L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 437; Gen. PI. ed. 5 (1754) 199.

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Cerastium L.
Българско име: Рожец


Описание:


Тревисти едногодишни. и многогодишни влакнести, по-рядко голи растения. Стъблата прости, неразклонени или вилужно разклонени. Листата срещуположни, целокрайни, приседнали или с къси дръжки. Цветовете двуполови, симетрични, разположени обикновено в разперени дихазии и полусенници; устроени по типа 5, рядко 4. Чашелистчетата до основата си разделени, с ципест ръб. Венчелистчетата бели, рядко бялорозови, до 1/3 или до средата двуделни или само на върха вдлъбнати, рядко неразвити. Тичинките 5 - 10, рядко 4. Стълбчетата обикновено 5, понякога 4, 3 или 6. Плодът едногнездна, яйцевидна до цилиндрична права или извита към върха роговидно гладка кутийка, по-дълга от чашката, разкриваща се на върха с двойно по-голям брой зъбчета от стълбчетата. Семената многобройни, кълбести или яйцевидно бъбрековидни, брадавичести. Зародишът почти пръсте­новиден.

Таблица за определяне на видовете

1.   Стълбчетата 3. Плодните кутийки се разкриват чрез 6 зъбчета ......................................................................................................... 2
1* Стълбчетата 5, по-рядко 4. Плодните кутийки се разкриват чрез 10 зъбчета .................................................................................... 3
2.  Стъблото изправено, покрито със слабо лепкави жлези. Плодните дръжки изправени. Прицветниците и чашелистчетата по гърба точковато пъпчиви. Венчелистчетата едва по-дълги от чашката. Плодните кутийки с прави зъбчета. Едногодишно растение          ............................................................................................................................. 2. Съмнителен рожец — С. dubium (Bast.) Schwarz
2* Стъблото пълзящо или приповдигащо се, голо или само в долната част на междувъзлията с прави власинки. Плодните дръжки извити надолу. Прицветниците и чашелистчетата на гърба жлезисти. Венчелистчетата 1,5 - 2,5 пъти по-дълги от чашелистчетата. Плодните кутийки със завити навън зъбчета. Многогодишно растение............ 1. Тристълбчест рожец — С. cerastoides {L) Brittqii1)
3 Многогодишни растения. Стъблата в основата вкореняващи се. Листата на цветоносните стъбла с къси облистени клонки в пазвите ............................................................................................................................................................................................................. 4
3* Едногодишни растения. В пазвите на листата никога не се развиват стерилни клонки .................................................................. 13
4.  Венчелистчетата еднакво или малко по-дълги от чашелистчетата, 4,5 до 7,5 мм дълги .................................................................... 5
4* Венчелистчетата двойно по-дълги от чашелистчетата  ........................................................................................................................  6
5.  Растения, покрити с до 1 мм дълги власинки и по-често с единични разпръснати жлези. Венчелистчетата 3 до 5 мм дълги, почти равни на чашелистчетата. Плодната кутийка 8 до 10 мм дълга. Съцветието многоцветно ................................................... ........................................................................................................................................................ 11. 'Гуфест рожец — С. caespitosum Gilib.
5* Растение, покрито нагъсто с разперени, по-дълги от 1 мм власинки. Жлези напълно липсват. Венчелистчетата 6,5 - 8 мм дълги, не по-дълги или едва по-дълги от чашелистчетата. Плодната кутийка 10 - 20 мм дълга. Съцветието от 3 до 7 цвята ...................... ................................................................................................................................................ 10. Крайизворен рожец— С. fontanum Baumg.
6.  Листата линейни, линейно ланцетни или ланцетни. В пазвите на долните листа при цветоносните стъбла със стерилни листнати клонки .............................................................................................................................................................................................. 7
6* Листата елипсовидни, яйцебидно ланцетни или яйцевидни. В пазвите на листата няма стерилни клонки  ...............................  11
7.  Цветните дръжки след цъфтежа изправени. Плодните кутийки изправени, с неподвити ръбове на зъбците         ......................... 8
7* Цветните дръжки след цъфтежа увиснали, при плодовете отново изпра­вени. Плодните кутийки извити на върха и с подвити ръбове на зъбците  ......................................................................................................................................................................................... 10
8.  Сиво влакнести растения. Семената 1 - 1,3 мм в диаметър, силно пъпчиви  ... 5. Балкански рожец — С. decalvans Schloss. et Vuk.
8* Растения c пух, жлези голи или късо окосмени, но никога влакнести................................................................................................... 9
9.  Младите стъбла голи или по изключение с къси. власинки по една линия в долната част на всяко междувъзлие. Листата бледозелени, понякога и месести. Прицветниците яйцевидно ланцетни, голи ... 1. Тристълбчест рожец — С. cerastoides {L.) Britton
9* Младите стъбла късо окосмени околовръст. Листата тъмнозелени или сивозеленикави, в основата ресничести, в останалата част голи, твърди. Прицветниците окосмени и по края с ципест ръб ................................. 6. Банатски рожец — С. banaticum (Roch.) Heuff.
10(7*) Всички листа или само на стерилните клонки гъсто пухесто влакнести до наплъстени. Съцветието многоцветно, дихотомично разклонено ............................................................................................. 5. Балкански рожец — С. decalvans Schloss. et Vuk.
10* Всички листа, както и стъблата покрити с къси разперени и обърнати назад власинки, наплъстени или почти голи. Съцветието лъжлив сенник, съставено от 5 до 15 цвята ............................................................................................. 7. Полски рожец — С. arvense L.
11(6*) Високо, рехавотуфесто растение. Прицветниците и чашелистчетата тъпи ............... 4. Мизийски рожец — С. moesiacum Friv.
11* Ниски планински растения, образуващи гъсти туфички. Прицветниците и чашелистчетата остри ............................................... 12
12 Растение, покрито нагъсто с дълги къдрави власинки. Младите листа наплъстени. Венчелистчетата наполовина по-дълги от чашката. Растение, високо до 15 см ................................................................................................... 9. Вълнест рожец — С. lanatum Lam.
12* Гъсто късо пухесто до влакнесто. Листата от двете страни влакнести и гъсто ресничести, понякога голи. Венчелистчетата почти два пъти по-дълги от чашката. Растение, високо до 20 см .................................................... 8. Алпийски рожец — С. aipimim L.
13(3*)' Съвсем голи или. само в основата с редки стърчащи власинки синкави растения. Листата 2, по 2 сраснали в основата си. Венчето по-късо от чашката. Плодните кутийки изправени, узрелите до 20 мм дълги, с из­правени плодни дръжки ................................................................................................................................................ 3. Стъблообхванат рожец — С. perfoliatam L.
13* Растения, покрити с прости или жлезисти власинки. Листата не са сраснали. Венчето равно или по-дълго от чашката. Плодните, кутийки до 10 мм дълги, рядко повече, на дълги и често извити надолу дръжки ............................................................. 14
14.  Чашелистчетата до върха окосмени с прости нежлезисти стърчащи вла­синки. Листата сиво влакнести ................................ 15
14* Чашелистчетата без прости стърчащи на върха власинки, ципести или жлезисти. Листата зелени .......................................... 16
15.  Цветовете с дръжки, по-дълги от чашката, събрани в разперени дихазии. Тичинковите дръжки ресничести,  рядко почти голи. Чашелистчетата 3 -  6,5 мм дълги ................................................................................ 12. Късовенечен рожец — С. brachypetalum Pers.
15* Цветовете с дръжки, по-къси от чашката, събрани в гъсти кълбести съцветия. Тичинковите дръжки голи. Чашелистчетата 4 - 5 мм дълги ................................................................................................................. 13. Кълбестосъцветен рожец — С. glomeratam Thuill.
16.  Венчелистчетата в основата си ресничести ........................................................................................................................................17
16* Венчелистчетата в основата си без реснички .................................................................................................................................... 18
17.  Чашелистчетата най-много до 3 - 7 мм дълги. Прицветниците с ципеста обиколка. 8 - 25 см високо растение ....................................................................................................................................................... 15. Каменист рожец — С petricola Рапč.
17* Чашелистчетата 7 - 10 мм дълги. Високо изправено растение, 25 - 80 см  .......................... 14. Изправен рожец — С. rectum Friv.
18.  Цветните дръжки по-дълги от чашката. Цветовете събрани в разперени дихазии. Плодната кутийка 5 - 8 мм дълга. .............. 19
18* Цветните дръжки по-къси от чашката. Цветовете в гъсти полусенници Плодната кутийка до 15 мм дълга .............................. ........................................................................................................................ ......................................... 18. Строен рожец — С. gracile Duf.
19.  Прицветниците с ципеста околовръстна ивица  ................................................................................................................................ 20
19* Прицветниците изцяло тревисти ..................................................................................................  18. Строен рожец— С. gracile Duf.
20.  Прицветниците и чашелистчетата само на върха и по края тясно ципести. Венчелистчетата не повече от 1,5 пъти по-дълги от чашелистчетата. Тичинките 10 ............................................................................................................ 17. Дребен рожец—С. pumilum Curt.
20* Прицветниците и чашелистчетата до половината си ципести, най-малкото в горната третина. Венчелистчетата едва по-дълги или по-къси от чашели­стчетата. Тичинките 5 ............................................................ 16. Петтичинков рожец—С. semidecandmm L.

¹ Разработил Ст. Вълев.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Cerastium decalvans Schl. et Vuk - Балкански рожец

Cerastium pumilum Curt - Дребен рожец

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.