BGFlora.eu

 

Род Chaerophyllum L.

Род 532. (8). ЦВОЛ, БАЛДАРАН — СНАЕROPH YLLUM L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 258; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 125

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Chaerophyllum L.
Българско име: Цвол, Балдаран

Описание:

Многогодишни тревисти растения c коренища и дебели корени или двегодишни с грудковидно задебелени корени, по-рядко едногодишни с прости вретеновидни тънки корени. Стъблото изправено, цилиндрично, плътно или кухо, разклонено, голо или влаккесто, зелено или с червеникави петна. Листата от 1 до 3 пъти или многократно пересто наделени или двукратно тройни с цели или дълбоко нарязани дялове, голи или влакнести. Сложните сенници обикновено с многобройни, нееднакво дълги лъчи, в основата най-често без обвивка, с обвивка от няколко бързо опадащи листчета или по-рядко обвивката многолистна, обърната надолу. Сенниците многоцветни, с двуполови и тичинкови цветове, но в центъра винаги с фертилен цвят, в основата с обвивка от многобройни, най-малко по края или изцяло ципести, голи или влакнести, при плодовете обикновено извити надолу присъцветници. Чашката без зъбци. Венчелистчетата бели, розови до пурпурно червени. или жълти, голи или влакнести, обратно широко яйцевидни, повече или по-малко дълбоко изрязани и в изреза със завит навътре тесен заострен дял, в основата клиновидни или изведнъж стеснени в къс нокът; крайните понякога малко по-големи. Плодовете продълговато цилиндрични, тясно елипсовидни, много тясно яйцевидни, слабо странично сплеснати, към върха стеснени, но без носче; стилоподиумът коничен до късо коничен; стълбчетата нишковидни или задебелени, разперени встрани до извити надолу или изправени; карпофорът само на върха, до средата или почти до основата двуделен. Мерикарпиите в напречен пререз полукръгли до почти кръгли или с форма на заоблен петоъгълник с 5 широки, заоблени, гладки, при узряване ясно изпъкнали главни ребра; каналите големи, единични, разположени под браздите и по 2 от вътрешната страна; ендоспермът от коремната страна с надлъжна бразда.

Таблица за определяне на видовете

1   Листата 2 пъти тройно нарязани, обикновено с 9 цели листчета, по края тъпо напилено назъбени. Обвивката на главните лъчи от многобройни, ланцетни, извити надолу листчета ....................................................... Византийски балдаран — Ch. byzantinum Boiss.
1* Листата 1 до 3 пъти или многократно пересто нарязани с многобройни дялове, повече или по-малко дълбоко наделени. Главните лъчи в основата без обвивка или с 1 - 2 бързо опадащи листчета ........................................ 2
2  Прицветниците по ръба голи. Двегодишни, по-рядко многогодишни растения с грудковидно задебелен корен ......................................................................................................3. Грудков балдаран — Ch. bulbosum L.
2* Прицветниците ресничести по ръба. Двегодишни растения с вретеновиден корен или многогодишни с коренища .................................................................................................................................................................. 3
3   Венчелистчетата ресничести по ръба. Стълбчетата почти изправени ........................................................... .................................................................................................................. 2. Влакнест балдаран — Ch. hirsutum L.
3* Венчелистчетата голи. Стълбчетата повече или по-малко разперени .......................................................... 4
4   Многогодишно растение с коренище. Листата 3 - 4 пъти пересто нарязани с дълго заострени дялове. Главните лъчи 12 - 18. Плодовете 8 - 12 мм дълги ................................. 4. Златист балдаран — Ch. aureum L.
4* Двегодишно растение с вретеновиден корен. Листата 2 - 3 пъти пересто разделени със широки, тъпи дялове. Главните лъчи 6 - 12. Плодовете 4 - 7 мм дълги ............. 5. Замайващ балдаран — Ch. temulentum L.
¹ Разработил Ив. Асенов.

„Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982)

*   *   *   *   *
Chaerophyllum is a genus of flowering plant in the family Apiaceae, with 35 species native to Europe, Asia, North America, and northern Africa. It includes the cultivated root vegetable Chaerophyllum bulbosum (turnip rooted chervil).
The genus name is an alteration of Latin chaerephyllum, from Ancient Greek χαιρέφυλλον (khairéphullon "chervil"), from χαίρω (khaírō "to be glad") and φύλλον (phúllon "leaf").

From Wikipedia, the free encyclopedia

*   *   *   *   *
Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982), Wikipedia, the free encyclopedia

ВИДОВЕ:

Chaerophyllum hirsutum L. - Влакнест балдаран

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.