BGFlora.eu

 

Род Clematis L.

Род 303 (16). ПОВЕТ, ПABET — CLEMATIS L

L., Sp. PL ed. 1 (1753)543; Gen. PI. ed. 5(1754)242.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Clematis L.
Българско име: Повет, Павет

Описание:

Многогодишни растения c изправени, пълзящи увивни, тревисти или дървенисти стъбла. Листата срещуположни, прости, тройни или сложно перести, седящи или с различно дълги, обикновено увиващи се около опора дръжки. Цветовете обикновено двуполови, правилни, връхни или пазвени, единични или събрани в метличести съцветия. Околоцветните листчета предимно 4 (рядко 5, 6 или 8), увяхващи или дълготрайни, бели, сини или лилави. Нектарници липсват. Обикновено без стаминодии. Тичинките многобройни, обикновено по-къси от околоцветните листчета, често с разширена тичинкова дръжка, голи или с власинки. Плодолистите многобройни, образуват сборен плодник. Яйчниците с по една семепъпка. Плодовете сборни, съставени от орехчета, влакнести или по-рядко голи, обикновено с дълго, покрито с власинки, запазващо се в зряло състояние стълбче. Насекомо опрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно.

Стопанско значение. Представителите на рода са слабо отровни; някои са медоносни; отглеждат се и като декоративни.

Таблица за определяне на видовете *

1   Неувивни растения с тревисти или рядко само в основата вдървенели стъбла ........................................................................................ 2
1* Увивни растения, с вдървенели стъбла ......................................................................................................................................................... 3
2   Листата прости. Цветовете обикновено единични, рядко 2 - 3, тъмно виолетови. Орехчетата широко подути по края .......................... ...................................................................................................................................................................5. Целолистен повет — С. integrifolia L.
2* Листата сложни, нечифтоперести; цветовете събрани в метлицовидни съцветия, млечнобели. Орехчетата без подутина по края ....................................................................................................................................................................................... 3. Прав повет — С. recta L.
3   Цветовете с лопатковидни стаминодии. Околоцветните листчета сини ................................... 6. Алпийски повет — С. alpina (L.) Mill.
3* Стаминодии липсват ......................................................................................................................................................................................... 4
4   Цветовете единични, тъмно виолетови или виолетово червени; тичинките няколко пъти по-къси от околоцветните листчета ......... ......................................................................................................................................................................... 4. Лозовиден повет — С. viticella L.
4   Цветовете събрани в метлицовидни съцветия, бели или зеленикави. Тичинките малко по-къси от околоцветните листчета ........... 5
5   Листата просто перести. Околоцветните листчета гъсто бяло влакнесто напластени ...................... 2. Обикновен повет — С vitalba L.
5* Листата двойно перести; околоцветните листчета голи, само от външната страна по края с тясна овласена ивица ............................... ............................................................................................................................................................................. 1. Парлив повет — С. flammula L.

* Характеристиката на семейството и таблицата за определяне на видовете е разработил Ив. П е н е в.
¹ Разработила М. Маркова.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Clematis flammula L. - Парлив повет, повет-пламъче

Clematis vitalba L. - Обикновен повет, скребър

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.