BGFlora.eu

 

Род Convolvulus L.

Род 631 (2). ПОВЕТИЦА — CONVOLVULUS L
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753); Gen. Pl. ed. 5 (1754) 76; Sa'ad Mededel. Bot. Mus.
(Utrecht) 281 (1967) 41

Семейство: Convolvulaceae Vent.
Род: Convolvulus L.
Българско име: Поветица

Описание:

Храсти, полухрасти или многогодишни (рядко едногодишни) треристи растения. Стъблата изправени, възходящи, пълзящи или увивни, без млечен сок. Листата приседнали или на дръжки, прости, последователни, цели, по-рядко наделени или назъбени. Цветовете единични, в цимозни (дихазии или монохазии) или главести съцветия, в пазвите на листата, по дължината на стъблото и във връхната му част. Прицветниците 2, шиловидни, нишковидни, линейни или ланцетни, необхващащи чашката. Чашелистчетата свободни, външните и вътрешните две по две еднакви и малко или много различаващи се помежду си, петото обикновено с междинна форма и положение, често асиметрично. Венчето фуниевидно, рядко звънчевидно, от външната страна с 5 ясни надлъжни влакнести или голи ивици, по ръба с 5 ясни дяла; тръбицата гола. Тичинките 5, дръжките в основата разширени, по дължина неравни, голи или жлезисти; прашниците равни помежду си. Яйчникът влакнест или гол с чашевиден или пръстеновиден диск в основата, двугнезден, във всяко гнездо с по 2 изправени, анатропни семепъпки. Стълбче едно, по-късо от венчето; близалцата 2, голи, нишковидни, цилиндрични или цилиндрично пластинчати лопатовидци. Кутийката яйцевидна, сферична или конична, разпукваща се по дължината на гнездата или неправилно от основата, гола или влакнеста, с 1 - 4 семена. Семената яйцевидно лещовидни или неправилни, влакнести или голи, брадавичести, по повърхността зърнесто грапави или гладки.

Стопанско значение. Редица видове са подходящи за декора­тивни цели, някои играят роля на почвоукрепители.


Таблица за определяне на видовете

1   Горните стъблови листа неправилно дълбоко дланевидно наделени и назъбени ............ 6. Ружевидна поветица — С. althaeoides L.
1* Горните стъблови листа цели ......................................................................................................................................................................... 2
2   Листата от двете страни гъсто бяло вълнести ............................................................................. 5. Персийска поветица — C. persicus L.
2* Листата от двете страни голи, разсеяно до гъсто копринесто, прилегнало или разперено влакнести, не са вълнести ........................ 3
3   Стъбловите листа в основата копиевидни или стреловидни, на дръжки .................................................................................................. 4
3* Стъбловите листа в основата постепенно източени, разширени с ципест ръб или отсечени, приседнали или на къси дръжки .................................................................................................................................................................................................................................. 5
4  Ивиците на венчето в долната част голи, в горната с разредени къси власинки.   Листата  голи или разредено, предимно по жилките късо влак­нести ................................................ ............................................... ......................................... 7. Полска поветица — С. arvensis L.
4* Ивиците на венчето изцяло гъсто влакнести. Листата гъсто късо до кадифено влакнести .................................................................................................................................................... 8. Влакнеста поветица — С. betonicifolius Mill.
5   Плътно туфести растения, образуващи повече или по-малко сбити възглав­нички. Стъблата скъсени, 3 - 7 (-10) см дълги .............................................................................................................................................................. 4. Скална поветица — С. boissieri Steud
5* Нетуфести растения, необразуващи възглавнички. Стъблата удължени, разклонени, (3-) 10 - 15 (-50) см дълги ....................................................................................................... 6
6   Долната част на стъблото прилегнало копринесто влакнеста. Външните чашелистчета прилегнали, копринесто влакнести .............. 8
6* Долната част на стъблото разперено влакнеста. Всички чашелистчета разперено влакнести .................................................................................................................................. 7
7   Едногодишно растение (рядко многогодишно), увивно. Венчето в горната част синьо, в средата бяло, в основата жълто (рядко венчето бяло или розово) ..................................................................................................................... *Трибагрена поветица  — С. tricolor L.
7* Многогодишно полегнало растение. Стъблото в основата вдървеняло Венчето розово  ……...............................................................................………………………………………… 1. Кантабрийска поветица — С. cantabrica L
8 Външните чашелистчета линейни, линейно ланцетни или продълговати в основата закръглени или клиновидни. Венчето розово ……………………………………………….. ………………………………….………………… 2. Тяснолистна поветица — C. lineatus L
8* Външните чашелистчета широко яйцевидни до широко елипсовидни в основата сърцевидни. Венчето бледожълто до бяло ……………………………………………….... ……………………………………………3. Сребриста поветица — С. holosericeus М. В
Разработил Богдан Кузманов

„Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Convolvulus arvensis L. - Полска поветица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.