BGFlora.eu

 

Род Cota J. Gay

Род 778 (27). КОТА - СОТА J. GAY¹.
J. Gay in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2 (1845) 866; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 172

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Cota J. Gay
Българско име: Кота

Описание:

Дребни храсти, полухрасти, многогодишни, едно- или двугодишни тревисти растения. Стъблата многобройни до единични, изправени, рядко полегнали или възходящи. Листата последователни, тревисти, обикновено просто до тройно пересто наделени, на дръжки или приседнали. Кошничките хетерогамни или хомогамни, полукълбести, многоцветни, поединично на дръжки по върховете на стъблото и клонките. Обвивните листчета в 3 - 4 реда, нееднакви, керемидообразно припокриващи се; външните по- тесни и по-къси от вътрешните. Цветното легло полукълбесто, плътно, с трайни, килевидни прицветни люспи. Цветовете еднакво или нееднакво обагрени; най-външните езичести, женски, жълти, яркожълти или оранжево жълти, бледожълти до кремави, бели или зеленикави; езичето цяло, на върха 2 - 3-зъбо или липсва; вътрешните двуполови, тръбести, жълти, венчето на върха с 5 зъба. Прашниците линейни, в основата без придатъци. Стълбчето с линейни, тънки дялове. Плодосемките повече или по-малко гръбокоремно сплеснати, в напречно сечение ромбични, голи, с 2 или повече крилати ръбове. Хвърчилката липсва, във вид на остър ръб или ципеста или хрущялна, симетрична или асиметрична, цяла или в различна степен наделена коронка. Насекомоопрашвани; размножават се със семена и коренищни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Едногодишни или двугодишни растения ..................................................................................................................................... 2
1* Многогодишни, най-често коренищни растения ........................................................................................................................ 3
2  Дръжките под кошничките при узряването на плодовете удебелени; прицветните люспи рязко стеснени в осилест връх повече или по-малко равен на разширената част ..... ............................................................................ 1. Висока кота - С. altissima (L.) J. Gay
2* Дръжките на кошничките при узряването на плодовете слабо удебелени; прицветните люспи рязко стеснени в осилест връх на 1/4 от дължината на разширената част ................. .................................................. 2. Австрийска кота - С. austriaca (Jacq.) Sch. Bip.
3   Езичестите цветове неразвити ........................................................................................................................................................ 4
3* Езичестите цветове развити ............................................................................................................................................................ 5
4   Прицветните люспи постепенно източени в осилест връх; плодосемки­те на върха с остър ръб или ниска, до 0,8 мм висока коронка ....................................................................... ......................................................................... 4. Багрилна кота - С. tinctoria (L.) J. Gay
4* Прицветните люспи рязко стеснени в осилест връх; плодосемките с ко­ронка 0,5-1 мм висока, достигаща от 1/4 до 1/2 от дължината на плодо­семките ................................................................................... 6. Парнаска кота - С. parnassica Boiss. & Heldr.
5   Езичестите цветове жълти, бледо до ярко жълти или оранжево жьлти ...................................................................................... 6
5* Езичестите цветове бели, бледо жълти или кремави .................................................................................................................... 7
6  Езичестите цветове оранжево жьлти; кошничките 30 - 50 мм в диаметър, цветното легло полу кълбесто, 15 - 25 мм в диаметър; стъблото 40 - 90 см ви­соко ................................................................ 5. Рилска кота - С. sancti-johcmnis (Stoj., Stef. & Turrill) Holub
6* Езичестите цветове ярко жълти; кошничкети 18 - 45 мм в диаметър, цветното легло 11 - 20 мм в диаметър; стъблото 40 - 60 (много рядко до 90) см високо ..................................... ..................................................................... 4. Багрилна кота - С. tinctoria (L.) J. Gay
7   Кошничките 45 - 65 мм в диаметър; обвивните листчета със широк ципест ръб .....  3. Едра кота - С. macrantha (Heuff.) Boiss.
7* Кошничките (18) 20 - 45 мм в диаметър; обвивните листчета по ръба не са прозрачно ципести .............................................. 8
8   Прицветните люспи рязко стеснени в удължен връх ..................................................... 4. Багрилна кота - С. tinctoria (L.) J. Gay
8* Прицветните люспи постепенно източено островърхи ................................................................................................................... 9
9   Стъблата (10) 20 - 40 (60) см високи, полегнали или възходящи, прости или в горната част с 1 - 2 (4) разклонения; обвивните листчета заоблени ......................................................................................................... 6. Парнаска кота - С. parnassica Boiss. & Heldr.
9* Стъблата 60 - 90 см високи, в горната част с многобройни разклонения; обвивните листчета източено островърхи ....................................................................................................................................................... 7. Права кота - С. triumfetti (L.) J. Gay
¹ Разработили †B. Кузманов и Ч. Гусев.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Cota tinctoria (L.) J. Gay - Багрилна кота, багрилно подрумиче

Cota triumfettii (L.) J. Gay - Права кота, триумфетиево подрумиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.