BGFlora.eu

 

Род Crocus L.

Род 186 (1). МИНЗУХАР — CROCUS L.¹
L. Gen. Pl. ed. 5 (1754) 23.

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Crocus L.
Българско име: Минзухар

Описание:

Многогодишни тревисти растения c грудко-луковица, обвита от мрежесто влакнеста или люспеста обвивка, разпадната в основата си на пръстеновидни сегменти или успоредни влакна, а на върха в триъгълни бодливи дялове. Стъблото силно скъсено, скрито в листните влагалища. Листата 2 - 10, линейни, с ясно изразен кил и подвити краища. Цветовете 1 - 6, актиноморфни, обвити в основата си с ципеста обвивка — спата. Околоцветникът прост, венчевиден, съставен от 6 листчета, сраснали в дълга тръбица. Тичинките 3, с линейни прашници, прикрепени за дръжките със стреловидна основа. Плодникът с долен яйчник, 1 стълбче и 3 цели или разсечени близалца. Плодът продълговата разпуклива кутийка. Семената сферични или продълговати, с ясно изразени придатък и шев.

Стопанско значение. Всички видове от този род са красиво цъфтящи и могат да се отглеждат като декоративни растения. Някои от тях: се използуват и за получаване на шафран.

Таблица за определяне на видовете

1   Обвивката на грудко-луковицата съставена от твърди кожести люспи, разпаднати в долната част на пръстеновидни сегменти .... 2
1* Обвивката на грудко-луковицата мрежесто влакнеста или съставена от ципести люспи, разпаднати в основата си на успоредни влакна .................................................................................................................................................................................................................... 4
2    Растения цъфтящи през есента.. Листата с тесен кил (1/5 от петурата), раз­виват се след цъфтежа. Тичинките с бели прашници и ресничести дръжки. Стълбчето разсечено на 10 - 12 делчета .................................................... 5. Красив минзухар — С. pulchellus Herb.
2* Растения, цъфтящи през пролетта. Листата със широк кил (1/2 – 1/3 от петурата), развиват се заедно с цветовете. Тичинките със жълти и оранжеви прашници и брадавичести дръжки. Стълбчетата триделни .......................................................................................... 3
3   Цветовете жълти, рядко бели. Листата с къси четиновидни реснички по кила, който заема 1/3 от ширината на петурата. Семената продълговати, обагрени малиново — тялото по-тъмно от шева и придатъка …… 7. Златистоцветен минзухар — С. chrysanthus Herb.
3* Цветовете виолетови или белезникави, външните дялове с 3 - 5 по-тъмни ивици. Листата голи или с къси редки зъбчета по кила, заемащ 1/2 от ширината на петурата. Семената жълтокафяви, тялото с по-тъмни петна …… 1. Двуцветен минзухар — С. bifloms Mill.
4   Цветовете жълти. Обвивката на грудко-луковицата съставена от ципести люспи, разпаднати в основата си на успоредни влакна …………………………………….........................................................................................................................................................……….. 5
4* Цветовете виолетови, рядко бели. Обвивката на грудко-луковицата мрежесто влакнеста …..........................................……………. 6
5   Обвивката на грудко-луковицата покрива и почти цялата надземна част. Листа голи или с къси редки четинки по кила и краищата. Стълбчето разсечено до средата на прашниците на 3 дяла. Семената с крилат шев, космати, виненочервени — тялото по-тъмно от придатъка и шева ....................................................................................................... 8. Златист минзухар, какичка — С. aureus Sibth. et Sm.
5* Обвивката на грудко-луковицата не обгръща надземната част. Листата покрити с дълги власинки. Стълбчето разсечено до основата на прашниците на 6 делчета. Семената продълговати, без крилат шев, тялото тъмночервено, а придатъкът и шевът червеновиолетови ......................................................................................................................................................... 9. Оливиеров минзухар — С. olivieri J. Gay.
6   Растения, цъфтящи през есента. Листата с гъсти четинести реснички па краищата и кила. Стълбчето разсечено до основата на прашниците на 3. Семената кълбести, тъмнокафяви …………………………………………….. 6. Паласов минзухар — С. pallasii М. В.
6* Растения, цъфтящи през пролетта. Листата голи. Стълбчето слабо триделно или разсечено до средата на прашниците .........…… 7
7   Обвивката на грудко-луковицата грубо мрежесто влакнеста. Цветовете бели или виолетови, външните дялове с по-тъмни ивици. Стълбчето разсечено до средата на прашниците. Семената жълтокафяви ….…. 4. Пъстър минзухар —С. variegatus Hopре et Hornsch.
7* Обвивката на грудко-луковицата тънко мрежесто влакнеста. Цветовете пурпурно червени, рядко бели, дяловете еднакво обагрени. Стълбчето слабо триделно. Семената кафявочервени. Планинско растение ………….....……………………………………………….. 8
8   Цветовете по-големи, виолетови, всеки с 2 ципести влагалища. В основата отвътре околоцветните листчета имат нежни власинки. Плодната кутийка около 3 см дълга ………. ……………………………………………… 2. Планински минзухар — С. veluchensis Herb.
8* Цветовете по-малки, светло гълъбово сини, всеки с едно ципесто влагалище. В основата отвътре околоцветните листчета .без власинки. Плодната кутийка 1,5 - 2 см дълга ……… …………………...…………..3. Томасиниев минзухар —  С. tommasinianus Herb.
¹ Разработил В. В е л ч е в.

„Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

ВИДОВЕ:

Crocus aureus Sibth. et Sm. - Златист минзухар, какичка

Crocus biflorus Mill. - Двуцветен минзухар

Crocus chrysanthus Herb. - Златистоцветен минзухар

Crocus olivieri J. Gay - Оливиеров минзухар

Crocus veluchensis Herb. - Планински минзухар

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.