BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Род Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937)

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937)
Българско име: Дланокоренник


Описание:

Това са многогодишни тревисти растения. Видовете на род Dactylorhiza - Дланокоренник са близки морфологично с видовете на род Orchis. Напремер във "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964), видовете от род Dactylorhiza са вписани в род Orchis. Разграничителният белег е формата на грудките. Грудките на видовете от род Dactylorhiza са дланевидно наделени, докато грудките на видовете от род Orchis са цели.

Прицветниците на видовете от род Dactylorhiza са по-големи, листовидни и са зелени с прилегнали жилки. Прицветниците на видовете от род Orchis са прозрачни или обагрени, но не са зелени, а жилките им са разположени успоредно.

В България род Dactylorhiza е представен с 8 вида. Два от тях са защитени от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:
Източник: 

ВИДОВЕ:

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soò - Сърцевиден дланокоренник - Dactylorhiza_cordigera_(Fries) Soo Pryce Buckle

Dactylorhiza maculata (L.) Soó - Петнист дланокоренник - Dactylorhiza_maculata_(L.) Soó Pryce Buckle

Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt & Summerh. - x x x

Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó - Торбест дланокоренник - Dactylorhiza_saccifera_Pryce Buckle

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó - Бъзов дланокоренник - Dactylorhiza sambucina (L.) Soó Pryce Buckle BUL.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.