BGFlora.eu

 

Род Datura L.

L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 179; Gen. PL, ed. 5 (1754) 83.

Семейство: Solanaceae Juss. 
Род: Datura L.
Българско име: Татул


Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко храсти или малки дървета. Листата последователни, прости на къси дръжки. Цветовете правилни, единични, разположени в пазвите на листата. Чашката тръбеста, от 5 изцяло сраснали листчета, с 5 тесни, повече или по-малко изпъкнали ребра; зъбците 5, 3,0 - 10 (12) мм дълги, еднакви или нееднакви по дължина; при плода долната част на чашката запазваща се, горната опадваща. Венчето до 19 см дълго, тръбовидно или фуниевидно, с 5 (-10)-делна, завита навън коронка, често по дължина силно напречно нагънато, бяло или пурпурно. Тичинките 5, еднакви, по-къси или по-дълги от венечната тръбица; тичинковите дръжки сраснали с основата на венечната тръбица; прашниците жълти, разтварящи се с тясна дълга брада. Яйчникът двугнезден, по-рядко четиригнезден само в основата с многобройни семепъпки. Стълбчето просто, връхно разположено; близалцето 2-делно. Плодът кутийка, повече или по-малко бодлива до почти гладка, разпукваща се до основата на 4 правилни дяла или неправилно разтваряща се, по-рядко сочна, сладка, продълговата ягода. Семената многобройни, плоски, по повърхността повече или по-малко мрежесто набръчкани.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      
Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

Видове:

Родът Datura L. е представен в България само с един вид:

Datura stramonium L.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.