BGFlora.eu

 

Род Daucus L.

Род 586 (62). МОРКОВ — DAUCUS L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 242; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 113

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Daucus L.
Българско име: Морков

Описание:

Едногодишни или по-рядко двегодишни растения. Стъблото изправено или приповдигащо се, от основата или най-малко в горната част разклонено, с разперени и най-често насочени надолу твърди четинести власинки, по-рядко почти голо. Листата от 2 до 3 пъти пересто наделени, с цели или нарязани дялове с къси четинки, редки власинки или почти голи. Сложните сенници с нееднакво дълги главни лъчи, при плодовете обикновено силно сбити, в основата с обвивка от пересто надени, по-рядко цели, разперени, насочени нагоре или извити надолу листчета. Сенниците с двуполови цветове, в основата с обвивка от цели или на върха триделни, по-рядко пересто наделени прицветници. Чашката обикновено с добре развити зъбци, по-рядко с едва забележими зъбчета. Венчелистчетата бели, жълтеникави или по-рядко червеникави, обратно широко яйцевидни, на върха с малък изрез и със завит навътре дял; външните на крайните цветове често по-дълги от останалите. Плодовете продълговато елипсовидни, елипсовидни до яйцевидни, цилиндрични или леко гръбно сплеснати; главните ребра тънки, нишковидни, покрити с реснички или къси шипчета; вторичните ребра с 1 ред, най-често съединени в основата, по-къси, еднакво дълги или до 2 - 3 пъти по-дълги от ширината на мерикарпиите шипове. Секреторните канали по 1 под вторичните ребра и по 2 от вътрешната страна.

Таблица за определяне на видовете

1   Шиповете разположени върху вторичните ребра на плодовете, повече или по-малко съединени или неясно съединени помежду си в основата ........................................................................................................................................................................................... 2
1* Шиповете разположени върху вторичните ребра на плодовете, несъединени помежду си в основата ................................................................................................................................................... 3. Обикновен морков — D. carota L.
2   Листчетата в основата на главните лъчи на сложните сенници обикно­вено по-дълги от тях. Плодовете 2 - 4 мм дълги. Шиповете по вторич­ните ребра на плодовете неясно свързани помежду си в основата. Глав­ните лъчи покрити с четинки .................................... ................................................................................................................................... 2. Четинест морков — D. guttatus Sibth. et Sm.
2* Листчетата в основата на главните лъчи на сложните сенници по-къси или дълги почти колкото главните лъчи. Плодовете 4 - 6 мм дълги. Ши­повете по вторичните ребра на плодовете съединени в основата по­между си, образуващи криловидна основа главните почти голи ................................................................................................................................ 1. Бротеров морков — D. broteri Ten.
¹ Разработил Ив. Асенов.


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Daucus carota L. - Обикновен морков

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.