BGFlora.eu

 

Genus Digitalis L.

Род 706 (10). НАПРЪСТНИК — DIGITALIS L.¹

L. Sp. PL ed. 1 (1753) 621; Gen. PI. ed. 5 (1754)

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Digitalis L.
Българско име: Напръстник

Описание:

Двегодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти и храсти. Стъблата изправени или приповдигащи се, прости, понякога във връхната част разклонени. Листата прости, последователни, цели, продълговато яйцевидни или ланцетни, по-рядко линейно ланцетни или линейни, целокрайни или назъбени, остри, отдолу покрити с прости и жлезисти власинки; приосновните с дръжки, стъбловите най-често приседнали, стъблообхващащи. Цветовете с прицветници, събрани във връхни едностранни или многостранни гроздовидни съцветия. Чашката звънчевидна, почти до основата 5-делна, дяловете почти еднакви, яйцевидни или ланцетни, най-често покрити с власинки или реснички, понякога по края ципести, по-къси или равни на венечната тръбица. Венчето неправилно, звънчевидно, с цилиндрична до кълбовидно издута тръбица, повече или по-малко двуустно; горната устна 2-делна до почти цяла, обикновено по-къса; долната 3-делна с по- широк и по-дълъг от страничните среден дял. Тичинките 4, прикрепени в долната част на венчето; 2 разположени срещу долната устна, по-дълги от другите. Плодникът с горен двугнезден яйчник, дълго стълбче и късо, двуделно близалце. Плодът яйцевидна, продълговато яйцевидна или конична двугнездна кутийка. Семената многобройни, около 1 мм дълги, жълти или кафяви, цилиндрични или призматични. Насекомоопрашвани растения; раз­множават се със семена.

Таблица за определяне на видовете

1   Средният дял на долната венечна устна значително по-дълъг от други­те дялове, почти равен на венечната тръбица ................. 2
1* Средният дял на долната венечна устна незначително до 1 - 2 мм по-дълъг от другите дялове, много по-къс от венечната тръбица ............................................................................................................................................................................................................... 4 2 Оста на съцветието жлезисто влакнеста; венчето бяло или белезникаво с мрежа от  червеникавокафяви или виолетови жилки ............................................................................................................................................................ 5. Вълнест напръстник —D. lanata Ehrh.
2* Оста на съцветието гола и без жлези; венчето жълто или ръждивокафя­во .......................................................................................... 3
3   Венчето ръждивокафяво до жълто-кафяво; дяловете на чашката яйце­видно елиптични, тъпи, със широка ципеста ивица по края .................................................................................................................................................. 4. Ръждив напръстник —D. ferruginea L.
3* Венчето жълто; дяловете на чашката продълговато ланцетни, остри, без или с много тесен ципест ръб ................................. ........ .........................................................................................................................................3. Блестящ напръстник —D. laevigata Waldst. et Kit.
4   Венечната тръбица тясно цилиндрична, 1 - 2 см дълга, в горната част по-тясна от 1 см  
...........................................................................................................................................  2. Зеленоцветен напръстник —D. viridiflora Lindl.
4* Венечната тръбица широко звънчевидна, 3 - 5 см дълга, в горната си част по-широка от 1 см  ......................................................... 5
5   Венчето бледожълто; листата ± гладки, отгоре обикновено голи ............................ 1. Едроцветен напръстник —D. grandiflora Mill.
5* Венчето червено-розово или бяло; листата ± набръчкани, отгоре обик­новено влакнести .................................................................. .............................................................................................................................................................. * Червен напръстник —D. purpurea L.

¹ Разработил Ив. Асенов

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Лекарствено растение: мнозинството от видовете на този род са лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

ВИДОВЕ:

Digitalis grandiflora Mill. - Едроцветен напръстник

Digitalis lanata Ehrh. - Вълнест напръстиик

Digitalis viridiflora Lindl. - Зеленоцветен напръстник

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.