BGFlora.eu

 

Род Epilobium L.

Род 518 (2). ВЪРБОВКА — EPILOBIUM L.¹
L., Sp. PI. ed, 1 (1753) 347; Gen. PI. ed. 5 (1754) 164

Семейство: Onagraceae Juss.
Род: Epilobium L.
Българско име: Върбовка

Описание:

Многогодишни тревисти растения, повечето хигрофити, цъфтящи често през първата година, презимуващи с издънки или розетки, разположени около основата на стъблото. Стъблото голо, влакнесто или жлезисто влакнесто; Листата прости, цели, последователни или срещуположни, рядко в прешлени. Цветовете правилни или слабо несиметрични, пазвени или във връхни гроздове или класове. Хипантият тръбест или фуниевиден или почти незабележим, след цъфтеж опадващ, чашелистчетата 4, прави, често обагрени. Венчелистчетата 4, обратно яйцевидни или на върха изрязани, розови или червени, рядко белезникави. Тичинките 8, в два кръга, 4 по-дълги. Стълбчето нишковидно, право или леко извито: близалцето бухалковидно или главесто, цяло или дълбоко 4-делно. Яйчникът долен, 4-гнезден. Плодът линейно удължена, 4-ръбеста, 4-гнездна шушулковидна кутийка, разпукваща се от горе на долу, между ребрата, с 4 дяла, извити навън. Семената многобройни, обратно яйцевидни или вретеновидни, гладки или с много брадавички и с дълга хвърчилка от власинки. Насекомно опрашващи се и самоопрашващи се, размножават се със семена, разпространявани от вятъра, и чрез вегетативни издънки.

3 а 6 е л е ж к а, Нашите видове растат единично или на групи, а само някои от тях образуват малоразмерни ценози. Те се проявяват като хигрофитни и мезофитни, но същевременно и като мезотермни и хелиофитни растения. Срещат се на влажни, първични екотопи (край реки, потоци, извори), оптимално развити. Повечето от тях растат апофитно върху вторични екотопи (край пътища, по насипи, изкопи, брегови откоси, сечища, пожарища, изоставени ниви и др.). Тук израстват по-дребни растения и постепенно се изместват от по-силните видове. Отличават се с висока производителност на семена, разпространяващи се бързо и далеко, и с изключителното си свойство към вегетативно размножаване чрез коренищни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1    Листата последователни, гъсти. Цветовете, повече или по-малко несиметрични; чашелистчетата червеникави, без или почти без хипантий; стълбчето наведено поне преди разкриване на цветовете …………………………………………………………….. 2
1* Долните и средните листа срещуположни или в прешлени. Цветовете правилни; чашелистчетата зеленикави, с хипантий; стълбчето много рядко извито ................................................................................................................................................................ 3
2   Листата продълговато ланцетни, (3-) 4 - 15 см дълги и 0,4 - 3,5 см ши­роки, отдолу с изпъкнали, мрежесто разклонени бледи странични жилки. Семената гладки. Съцветието дълъг грозд ................................ 1. Теснолистна върбовка — E. angustifolium L.
2* Листата линейни, 2 - 25 см дълги, 1 - 3 мм широки, отдолу с ясна средна жилка, страничните жилки незабележими. Семената нежно брадавичести. Съцветието къс рехав грозд .................................................................. 2. Скална върбовка — Е. dodonaei Vill.
3   Близалцето дълбоко 4-делно. Стъблото цилиндрично, без ръбове ................................................................................................. 4
3* Близалцето бухалковидно или сферично, ненаделено или слабо наделено. Стъблото (с изключение на Е. palustris) с надлъжни ръбове .......................................................................................................................................................................................................... 8
4   Стъблото с разперени, гъсти, дълги прости и къси жлезисти и прости власинки. Листата приседнали или почти приседнали ....................................................................................................................................................................................................................... 5
4* Стъблото прилегнало, късо къдраво пухесто или почти голо. Листата обикновено с дръжки, понякога твърде къси ............... 6
5   Листата продълговато ланцетни, в основата клиновидни, полу обхващащи стъблото и малко низбягващи. Цветовете обикновено 1 - 2 см, рядко 0,6 - 0,9 см дълги, с диаметър обикновено над 1 см. Стъблото обикновено 50 - 150 см, рядко 14 - 30 см високо ................ ....................................................................................................................................................... 3. Влакнеста върбовка — Е. hirsutum L.
5* Листата удължено до яйцевидно ланцетни, в основата закръглени, не са стъблообхващащи. Цветовете по-дребни от 1 см, в диаметър 6 - 10 мм. Стъблото до 85 см високо ................................................... 4. Дребноцветна върбовка — Е. parviflorum Schreb.
6   Листата в основата тясно клиновидно стеснени в дръжка, 3 - 10 мм дълга, елиптично ланцетни. Венчелистчетата бели, после розови ...................................................................................................... 7. Ланцетолистна върбовка — Е. lanceotatum Sebast. et Mauri
6* Листата в основата закръглени, с дръжки, обикновено по-къси от 3 мм, яйцевидни. Венчелистчетата розови до яркочервени ......................................................................................................................................................................................................................... 7
7   Тревно- до тъмнозелено растение. Стъблото просто или слабо разклонено. Листата обикновено 2 - 8 (10) см дълги, 1 - 3 (-4) см широки. Цветните пъпки на върха късо заострени. Венчелистчетата 5 - 10 (12) мм дълги. Кутийката 3 - 9 см дълга, незрялата изобилно жлезиста .................................................................................... 5. Планинска върбовка — E. montanum L.
7* Сивозелено растение. Стъблото често от основата разклонено. Листата 1 - 3 (4) см дълги и 5 - 13 мм широки. Цветните пъпки на върха тъпи. Венчелистчетата 3 - 6 мм дълги. Кутийката (2) 3 - 6 см дълга, почти без жлезисти власинки ………………………… …………………………........................................................................………………….. 6. Хълмова върбовка — Е. collinum С.С. Gmel.
8 (3) Листата по 3 (4) в прешлен, рядко срещуположни или последователни . 8. Прешленеста върбовка — Е. alpestre (Jacq.) Krock.
8* Долните листа срещуположни, горните последователни …………………….......................................................................……….. 9
9   Стъблото цилиндрично, без ръбове, в основата с надземни влакновидни издънки ……...…. 9. Блатна върбовка — Е. palustre L.
9* Стъблото с 2 - 4 ясни, релефни и надлъжни ръба ………………………........................................................................……………. 10
10 Стъблото обикновено 20 - 40 (100) см високо, многоцветно. Семената обратно  яйцевидни, без прозрачен придатък на върха ……………………………………….....................................................................................................................................................……. 11
10* Стъблото 5 - 20 (-30) см високо, с 1 - 4 цвята. Семената вретеновидни, с прозрачен придатък на върха ................................... 13
11  Листата на дръжки 1 - 3 (-4) мм, по-рядко 4 - 15 мм дълги, стеснени в двата края. Съцветието жлезисто пухесто …………………. ..........................................................................................................................................................11. Розова върбовка — Е. roseum Schreb.
11* Листата приседнали или с твърде къси дръжки. Съцветието без или само по чашечната тръбица с няколко жлезисти власинки ………………..............................................................................................................................................................……………………… 12
12  Коренището през есента с дълги, раздалечено облистени издънки. Листата тъмнозелени, удължено ланцетни, в основата закръглени късо низбягващи. Цветните пъпки наведени ………………......………. 10. Тъмнозелена върбовка — Е. obscurum Schreb.
12* Коренището през есента с приседнали или на къси дръжки розетки. Листата светло- или сивозелени, линейно ланцетни с клиновидна основа. Цветните пъпки изправени или наведени ……..……………… 12. Четириръбеста върбовка — Е. tetragonum L.
13(10*) Коренището с подземни издънки, снабдени със жълтеникави, месести, люсповидни листа. Листата яйцевидно ланцетни, изведнъж заострени, раздалечено плитко изрязано назъбени, Венчелистчетата 6 - 12 (-16) мм дълги ………………………... …………………..…...........................................................................……………….. 13. Мишовколйстна върбовка — Е. alsinifolium Vill.
13* Коренището с надземни, дълги издънки. Листата яйцевидни или елиптични, целокрайни или почти целокрайни. Венчелистчетата 3 - 6 мм дълги …………….....................................................................................................................................……. 14
14  Средните листа приседнали, издънките тънки, коренището с 1 или малко стъбла, съцветието и плодът сиво пухести. Близалцето бухалковидно. Семената нежно брадавчести …………………….…..................……… 15. Наведена върбовка — Е. nutans F. Schmidt
14* Средните листа стеснени в къси дръжки; издънките дебели почти като стъблото, коренището често с много стъбла, съцветието оголяващо. Близалцето сферично. Семената гладки ................................................... 14. Алпийска върбовка — Е. anagalidifoliutn Lam.
¹ Разработил Ив. Ганчев.
29 Флора на Народна република България, т. VII


Разпространение в България:(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, БАН, София, (1079)

ВИДОВЕ:

Epilobium hirsutum L. - Влакнеста върбовка

Epilobium montanum L. - Планинска върбовка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.