BGFlora.eu

 

Род  Equisetum L.

Семейство: Equisetaceae
Род:  Equisetum L.
Българско име: Хвощ

Описание:

Многогодишни растения с дълго, разклонено коренище. Стъблата членести, снабдени с въздухоносни празнини» Възлите на стъблата покрити с влагалища! съставени от сраснали, недоразвити листа. Спороносните листа във вид на щитчета, събрани в клас; спорангиите разположени на долната им страна. Външната обвивка на спорите се отделя във вид на две спирални панделки.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Родове

1.   Влагадищата с 3 до 5 едри зъбеца. Спороносните стъбла безхлорофилни и прости, по-късно позеленяват и
се разклоняват. Клонките разклонени « увиснали, събрани по много в прешлени ..................... (5) Е. sylvaticum
1*. Влагалищата с шест и повече ситни зъбчета; растения с други белези ............................................................. 2.
2.  Спрроносните стъбла безхлорофилни и прости. Безплодните хлорофилоносни и разклонени ...................... 3.
2*. Спороносните стъбла зелени, наподобяват безплодните ................................................................................... 4
3     Влагалищата с 6 до 12 ланцетни зъбеца ...................................................................................... (1) Е. arvense L.
3*. Влагалищата с 20 до 30 шиловиднн зъбеца .......................................................................... (2) Е. telmateia Ehrh.
4     Спороносният клас на върха тъп; стъблото гладко или почти .гладко .............................................................. 5.
4*. Споррносният клас с остър връх; стъблото обикновено грапаво ........................................................................ 6.
5   Влагалищата хуниевидни, неприлегнали, с до 10 зъбеца, с бял ципест ръб .............................. (4) Е. palustre L.
5*. Влагалищата почти цилиндрични с 15 - 30 зъбеца, почти без бял ръб, черни ………..........… (3) E.limosum L.
6  Влагалищата, разширени нагоре, обратно конични, завършващи със зъбчета, продължени в нишковидно,
бяло, ципесто, опадливо връхче; стъблото силно разклонено  . .......................................  (6) Е. ramosissimum Desf.
6*. Горните влагалища прилегнали към стъблото, цилиндрични, с много къси, тъпи и черни зъбчета; стъблото
неразклонено (7) Е. hiemale L .

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, том I, Изд. „Наука и Изкуство”, София, (1966)

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, том I, Изд. „Наука и Изкуство”, София, (1966)

ВИДОВЕ:

Equisetum arvense L. - Хвощ

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.