BGFlora.eu

 

Род Eryngium L.

Род 527 (3). ВЕТРОГОН - ERYNGIUM L.¹
L., Sp. Pl. ed 1 (1753) 232; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 108

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae}
Род: Eryngium L.
Българско име: Ветрогон

Описание:

Многогодишни, двегодишни или едногодишни, голи, бодливи, тревисти растения, обикновено поликарпични, по-рядко монокарпични. Стъблата изправени, в горната част повече или по-малко разклонени, в основата често обкръжени с влакнести остатъци от листни дръжки на приосновните листа от предните години. Листата обикновено кожести, със силно изпъкнали жилки, по края бодливо назъбени; приосновните и долните стъблови с дръжки, горните приседнали, понякога обхващащи стъблото; петурите закръглени, яйцевидни до триъгълни или ланцетни, цели или в различна степен разчленени до тройно пересто нарязани. Съцветията сложни цимозни — плейохазии или дихазии от многоцветни сбити главички. Обвивката от присъцветници в основата на главичките най-често с 5 - 7 или повече бодливи листчета. Главичките полукълбовидни, кълбовидни, широко яйцевидни до цилиндрични, с дръжки, рядко приседнали. Прицветниците обикновено по-дълги от цветовете, цели или в горната част триделни, със шиловидно заострени, бодливи дялове. Цветовете двуполови, всеки приседнал в пазва на прицветник; чашелистчетата ланцетни, яйцевидно ланцетни до яйцевидни, средната им жилка на върха удължена в силно заострен шиловиден бодил или на върха късо шиловидно подострени, обикновено по-дълги от венчето и запазващи се при плодовете; венчелистчетата по-къси от 4 мм, бели или бледосини, на върха врязани с изрез със завит назад среден дял; стилоподиумът дисковиден. Стълбчетата тънки, дълги, нишковидни, със сферични близалца. Плодовете яйцевидни, елипсовидни до почти сферични, повече или по-малко сплеснати, частично или изцяло гъсто покрити с бели, ципести люспи; мерикарпиите в напречно сечение полукръгли, от вътрешната страна плоски, отвън изпъкнали, с неясно очертани ребра; каналите 5 по-големи и много­бройни малки; карпофор липсва.

Таблица за определяне на видовете

1   Обвивката на главичките от широко яйцевидни до яйцевидно ланцетни или обратно яйцевидни листчета с 3 - 5(-7) едри зъбци, завършващи със шиловидни бодли. Чашелистчетата 4 - 5 мм дълги ....................................... 1. Приморски ветрогон — Е. maritimum L.
1* Обвивката на главичките от ланцетно линейни до линейни, цели лист­чета, целокрайни или с бодилчета по ръба. Чашелистчетата по-къси от 4 мм .................................................................................................................................................................................................... 2
2     Петурите на приосновните листа низбягващи по листната дръжка ……….………….. *Аметистов ветрогон — Е. amethystinum L.
2* Петурите на приосновните листа непродължаващи по листната дръжка …….…............................................................................……. 3
3   Прицветниците ланцетно шиловидни, цели …............................................................................... 4. Полски ветрогон — Е. campestre L.
3* Прицветниците на върха триделни, със шиловидно заострени дялове ...................................................................................................... 4
4   Приосновните листа дълбоко, почти до основата длановидно разделени на 5 - 7 дяла. Съцветието изправено с не повече от 10 главички. Расте­нието зелено ......................................................................................... 3. Длановиден ветрогон — Е. palmatum Panč, et Vis.
4* Приосновните листа цели или в различна степен триделни с нарязани дялове. Съцветието силно разклонено, широко разперено и обикновено с 30 - 100 главички. Растението синкаво ..................................................................... 2. Критски ветрогон — Е. creticum Lam.
¹ Paзработил Ив. Асенов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Eryngium campestre L. - Полски ветрогон, биволски трън

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.