BGFlora.eu

 

Род Erysimum L.

Род 334 (8). БОЯНКА — ERYSIMUM L.¹

L.; Sp. PL ed. 1 (1753) 660; Gen. PL, ed. 5(1754)296.

Семейство: Cruciferae Juss.
Род: Erysimum L.
Българско име: Боянка

Описание:

Едногодишни, двегодишни до многогодишни тревисти растения с разклонени, прилегнали, двуделни или звездовидни 3 - 4-делни власинки. Листата неразделени, целокрайни или назъбени, влакнести. Съцветията гроздовидни, при плодовете малко или много удължени. Чашелистчетата изправени или отклонени, с бяла ципеста ивица по края, най-малко в горната част, понякога на върха с рогче; външните в основата ясно торбесто разширени или неразширени. Венчелистчетата най-често жълти, по-рядко червени или бели, с много дълъг тесен нокът и широко яйцевидна до продълговато елиптична, отклонена петурка, голи или от външната страна влакнести, много по-дълги от чашката. Тичинките свободни, без зъбци, с 1 - 4 мм дълги жълти или жълтозеленикави прашници. Нектарните жлези 4; двете странични пръстеновидно обхващат основата на късите тичинки и отворени навън; средните жлези разположени от външната страна на дългите тичинки, линейни, свободни или свързани със страничните. Плодникът приседнал с ясно стълбче и двуделно близалце. Плодовете линейни, цилиндрични до четириръбести, понякога сплескани, разтварящи се с две капачета шушулки. Капачетата изпъкнали или киловидни, с ясно очертана средна жилка. Преградната стена дебела, епидермалните ù клетки изтеглени надлъжно, успоредни, с много силно задебелени стени. Стълбчето не по-дълго от 1/3 от дължината на шушулката, по-рядко липсва. Семената по една редица във всяко гнездо, със или без крилат ръб.

Таблица за определяне на видовете

1   Едногодишни, по-рядко двегодишни растения. Прашниците 0,5 - 1,2 мм дълги ......................................... 2
1* Двегодишни или многогодишни растения. Прашниците 1 - 4 мм дълги ....................................................... 3
2  Венчелистчетата 6 - 10 мм дълги. Шушулките 5 - 10 см дълги. Стълбчето 2 - 5 мм дълго. Дръжките на шушулките 3 - 5 мм дълги и дебели кол­кото шушулките. Капачетата от вътрешната страна голи …...........…………..…....................................................................……….. 9. Разперена боянка —Е. repatidum L.
2* Венчелистчетата 2 - 6 мм дълги. Шушулките 1 - 5 см дълги. Стълбчето 0,5 - 1,5 мм дълго. Дръжките на шушулките над 5 мм дълги и много no-тънки от шушулките. Капачетата от вътрешната страна със звездо­видни власинки ......................................................................10. Шибойна боянка — Е. cheirantkoides L.
3   Власинките по листата почти изцяло двуделни; звездовидни власинки има рядко или липсват ......…… 4
3* Власинките по листата звездовидни (най-често 3-делни}; двуделни вла­синки има рядко или липсват . 7
4   Венчелистчетата (14) 15 - 25 мм дълги и (3,5) 4 - 8 мм ширрки, голи ..........................................………… 5
4* Венчелистчетата 8 - 15 (16) мм дълги и 2,5 -  4 мм широки, от долната страна влакнести ……………… 6
5  Стълбчето на зрелите шушулки 0,5 - 2 мм дълго. Шушулките 1,3 - 1,6 мм широки. Двегодишно или многогодишно растение ..........................................................................1. Качулата боянка — Е. comatum Panč.
5* Стълбчето на зрелите шушулки (1,5) 2 - 4 мм дълго. Шушулките 1 - 1,2 мм широки. Туфесто многогодишно растение .............................................…..... 2. Швейцарска боянка — Е. helveticum (Jacq.) DC.
6  Многогодишно туфесто растение, до 30 см високо. Шушулките четириръбести, слабо сплескани успоредно на преградната стена, 1 - 1,6 (2)мм широки. Семената 1,5 - 3,5 мм дълги ........................................ ………………………................................………….......……….. 3. Дребна боянка — Е. pusillum Воrу et Chaub.
6* Двегодишно или многогодишно растениег високо 30 - 120 см. Шушулките четириръбести, в напречно сечение квадратни, 0,6 - 1 мм широки. Семената 1 - 1,5 мм дълги ........................................................................ ................................................................................................................  4. Разклонена боянка — Е. dlffusum Ehrh.
7  Шушулките силно сплескани странично, перпендикулярно на преградката. Капачетата киловидни, с остър или тясно крилат ръб ................................................. 8. Островърха боянка — Е. cuspidatum (М. В). DC.
7* Шушулките в напречно сечение кръгли или квадратни. Капачетата не са килевидни и няма крилат ръб ...................................................................................................................................................................................... 8
8   Прашниците 1 - 2 мм дълги. Чашелистчетата 4 - 6 мм дълги. Венчелистче­тата 8 - 10 (12) мм дълги ........................................................................................................................ 7. Миша боянка — Е. hieracifolium L.
8* Прашниците 2 - 4 мм дълги. Чашелистчетата 5 - 10 мм дълги. Венчелист­четата (10) 12 - 18 мм дълги .. 9
9  Венчелистчетата широко обратно яйцевидни, 4 - 6,5 мм широки. Всички листа малко или много назъбени ............................................................................................. 6. Благоуханна боянка — Е. odoratum Ehrh.
9* Венчелистчетата продълговато яйцевидни, 2 - 4 мм широки. Най-горните листа целокрайни ………..............................................................……… 5. Вълнистоназъбена боянка — Е. crepidifolium Reichenb.
¹ Разработил Ив. Асенов

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Erysimum diffusum Ehrh. - Разклонена боянка

Erysimum helveticum (Jacq.) DC - Швейцарска боянка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.