BGFlora.eu

 

Род Euphoria L.

Род 472 (4). МЛЕЧКА - EUPHORBIA L.
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 450; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 208; Boiss. in DC., Prodr. XV, 2 (1862) 7

Семейство: Euphorbiaceae Juss.
Род: Euphoria L.
Българско име: Млечка

Описание:

Дървесни растения, храсти или многогодишни до едногодишни тревисти растения с млечен сок, образуващ се в многобройни неразклонени клетки. Стъблата понякога месести, листата повече или по-малко редуцирани, често превърнати в бодли или дървенисти, или тревисти и листата развити, тревисти; винаги прости целокрайни, назъбени или напилени, последователни или срещуположни, със или без прилистници. Цветовете еднополови. Мъжките от една тичинка и дребен придатък, женските от един плодник, обикновено без прицветник. Еднодомни растения. Мъжките цветове по (5) 10 - 40 (50), събрани с един женски цвят в просто съцветие — циатиум, с обвивка - околосъцветник (перициатиум), образуван от срастването на прицветниците на мъжките цветове,¹ често с 4 - 5 (рядко до 1 или повече от 5) месести придатъка — жлези; циатиумите единични в пазвите на стъбловите листа или по-често формиращи връхни дихазии или в сложни сенниковидни съцветия — плейохазии; връхните дихазии в основата с 2 - 3 прицветни ² листчета, плейохазиите в основата с няколко присъцветни листа; рядко отделни клонки на дихазиите се развиват в монохазии. Плодникът от 3 плодолиста, с горен тригнезден яйчник, всяко гнездо с 1 семепъпка; стълбчетатa, обикновено в основата сраснали.3 Плодът сух, разпадлива кутийка (регма). Семето гладко или с разнообразни релефни образувания, обикновено с придатък (карункула) или без такъв. Насекомно опрашващи се, размножават се със семена и по-рядко с вегетативни издънки. Насекомите се привличат от нектара на жлезите, семената се разсейват при разпукване на кутийката или от различни животни (екзо- или ендозоохория).

¹ Вж. табл. XXVI: фиг. 1, 1а, 16; стр. 123.
² Прицветници употребено за лаконичност, тъй като циатиумите имат биологич­ната роля на цветове.
3 Стълбчетата се зацазват и в зрелия плод и имат съществено диагностично значение.

Стопанско значение. Поради съдържание на отровни вещества в млечния сок на всички видове те могат да причинsт отравяния в домашните животни и човека. Редица видове (Е. glareosa, Е. ničičiапа, Е. cyparissias), развиващи се масово по пасищата, конкурират ценни фуражни треви, понасят твърде добре утъпкването и поради отровността им се избягват от животните, вследствие на което на места рязко намаляват производителността на пасищата. Някои видове са плевели в зърнени и окрпни култури (Е. cyparissias, Е. seguerana, Е. agraria, Е. esula, Е. helioscopia, Е. falcata). Много видове {Е. agraria, Е. cyparissias, Е. glareosa, Е, amygdaloides, Е. ničičiапа, Е. helioscopia и др.) са междинни гостоприемници на редица гъби, паразитиращи по важни селскостопански култури. Някои видове (Е. polychroma, Е. villosa, Е. velenovskyi, Е. lucicla) могат да се използуват като декоративни.

Таблица за определяне на видовете

1    Стъбловите листа в основата асиметрични, срещуположни …………..............................................………………. 2
1* Стъбловите листа в основата симетрични, последователни, рядко в прешлени по четири .................…………… 6
2    Голо растение, листата месести. Семето гладко ...............................................…. 28. Пясъчна млечка — Е. peplis L.
2* Гъсто влакнесто до възголо растение, листата немесести. Семето набръчкано, брадавичесто или набраздено ..… 3
3    Яйчникът и кутийката влакнести …………………................................................……………………………………. 5
3* Яйчникът и кутийката голи …………………………………................................................…………………………… 4
4    Листата (1) 3 - 7 (-11) мм дълги и (1) 2 - 4 (6) мм широки, неясно напилени до почти целокрайни ......................... ……………..……………......................................................................………….. 27. Пълзяща млечка — Е. chamaesyce L.
4* Листата 10 - 30 (-36) мм дълги и 5 - 10 ( - 15) мм широки, ясно напилени ………........................……. Е. nutans Lag.
5     Придатъците (1) 2 - 3 (5) пъти по-широки от жлезите. Семето зърнесто грапаво …....................................................... ………………………………………….................................................…………. 27. Пълзяща млечка — Е. chamaesyce L.
5* Придатъците равни по ширина с жлезите или по-тесни. Семето набраздено …..........................................................………  ……………………………………………………...................................................……. Петниста млечка — Е. maculata L.
6    Прицветните листа със широка бяла ивица или целите бели ……….……… *Пъстра млечка — Е. marginata Pursh
6* Прицветните листа без бяла ивица, небели ………………………................................................…………………….. 7
7    Стъбловите листа 4, в прешлени на кръст …...............................................….. Кръстолистна млечка — Е. lathyris L.
7* Стъбловите листа последователни ………..……………………................................................……………………….. 8
8 Плодникът и кутийката с дълги нишковидни, цилиндрични или брадавичести образувания. Листата в горната .......
половина назъбени или напилени, рядко цели; жлезите целокрайни; семето кафяво ..........................................……… 9
8* Плодникът без израстъци, кутийката гладка (рядко зърнесто грапава, но тогава жлезите полулунни или с рогца).
Листата цели или рядко на­зъбени до напилени; жлезите обикновено с рогца; семето сиво до сиво- черно (или рядко
тъмнокафяво) .......................................................................................................................................................................... 16
9    Едногодишни или двугодишни растения …………….................................................………………………………. 10
9* Многогодишни растения ……………………...…………................................................…………………………….. 11
10   Кутийката с брадавичести израстъци, 2,5 - 3,0 (5) мм дълга и 3,0 - 3,5 (4,0) мм широка; семето 2,0 - 2,2 мм дълго,
тъмнокафяво …..…………… ………………………………………… 7. Разширенолистна млечка — Е. plathyphyllos L.
10* Кутийката с цилиндрични израстъци, 1,8 - 2,0 мм дълга и 2,0 - 2,5 мм широка; семето 1,4 - 1,5 мм дълго, медно
кафяво ............................................................................................................... 8. Миризлива млечка — Е. serrulata Thuill.
11   Коренът задебелен във вид на грудка ..................................................................... 1. Грудкова млечка — Е. apios L.
11* Коренът незадебелен във вид на грудка ..................................................................................................................... 12
12   Стъблото и листата отгоре голи (рядко младите стъбла влакнести) ....................................................................... 13
12* Стъблото и листата отгоре повече или по-малко влакнести ................................................................................... 14
13   Стъбловите листа заострени, с ясен хрущялен ръб, от средата нагоре оетро напилени …………...……...............
.........................................................................................…………… 6. Веленовскиева млечка — Е. velenovskyi Вогпm.
13* Стъбловите листа притъпени, без хрущялен ръб (или с тясна светла ивица), целокрайни или на върха неясно
напилени ........................................................................................................................ 5. Блатна млечка — Е. palustris L.
14   Кутийката с гъсти, до 1,2 мм дълги, нишковидни, жълти, жълто зелени или пурпурни месести израстъци ........
................................................................................................................... 4. Многоцветна млечка — Е. polychroma Kern.
14* Кутийката с къси, брадавичести, зелени или жълтозелени израстъци .................................................................. 15
15   Жлезите на около съцветника 3, рядко 4, стълбчетета на върха плитко двуделни ...................................................
...................................................................................................................... 3. Дълголистна млечка — Е. oblongata Griseb.
15* Жлезите на около съцветника 4, стълбчетата от върха на 1/2 двуделни ....................................................................
.................................................................................................................... 2. Влакнеста млечна — Е. vitlosa Waldst. et Kit.
16   Семето тъмно кафяво ................................................................................................................................................... 17
16* Семето сиво до сиво черно ......................................................................................................................................... 19
17   Семето гладко .................................................................................... 2. Влакнеста млечка — Е. villosa Waldst. et Kit.
17* Семето мрежесто ямчесто или с неправилни релефни гънки ................................................................................. 18
18   Едногодишно растение. Листата тревисти, назъбени ......................... 9. Слънцегледа млечка — Е. helioscopia L.
18* Многогодишно растение. Листата дебели, месести, целокрайни .............................................................................
......................................................................................................................... 10. Мирсинитска млечка — Е. myrsinites L.
19   Многогодишни растения ............................................................................................................................................. 20
19* Едногодишни растения ............................................................................................................................................... 30
20   Прицветните листа на повече от половината сраснали в кръгла паничка ................................................................ .............................................................................................................................. 16. Горска млечка — Е. amygdaloides L.
20* Прицветните листа свободни .................................................................................................................................... 21
21   Жлезите на околосъцветника цели, без рогца ......................................................................................................... 22
21* Жлезите на околосъцветника с рогца ...................................................................................................................... 24
22   Стълбчетата по-дълги от 1,8 мм; стъбловите листа ситно напилени, до 18 мм широки ......................................  ..............................................................................................................................12. Чакълна млечка — E. nicaeensis All.
22* Стълбчетата по-къси от 1,8 мм; стъбловите листа целокрайни, до 10 мм широки ............................................ 23
23   Стъбловите листа тревисти; кутийката 2,0 - 2,4 мм дълга и 2,0 - 3,2 мм широка; семето 1,6 - 2,0 мм дълго и
0,5 - 1,5 мм широко ...................................................................................... 14. Ничичиева млечка — Е. niciciana Borb.
23* Стъбловите листа кожести; кутийката 2,4 - 4,0 мм дълга и 2,6 - 3,5 мм широка; семето 2,1 - 2,5 мм дълго и
1,0 - 1,2 мм широко ................................................................................... 13. Сегиерова млечка — Е. seguerana Neck.
Особеностите могат да се разграничат и на незрели семена.
24    Стъбловите листа месести ........................................................................ 15. Приморска млечка — Е. paralios L.
24* Стъбловите листа немесести ................................................................................................................................... 25
25   Стъбловите листа (особено младите и на долната повърхност) гъсто късоресничести .......................................
................................................................................................................... 17. Върболистна млечка — Е. salicifolia Host
25* Стъбловите листа голи ........................................................................................................................................... 26
26   Стъбловите листа тясно линейни до шиловидни, еднакво широки по дъл­жината си, 0,5 - 3,0 мм широки ..................................................................................................................... 20. Обикновена млечка — Е. cyparissias L.
26* Стъбловите листа линейно ланцетни до широко елиптични, в основата или към върха ясно разширени,
по-широки от 2 мм ......................................................................................................................................................... 27
27  Стъбловите листа с лъчисто жилкуване, всички жилки изхождат от осно­вата; придатъкът едър, гуглест, до
1/3 от дължината на семето ............................................................................. 11. Скална млечка — Е. barrelieri Savi
27* Стъбловите листа с пересто жилкуване, страничните жилки изхождат от централната; придатъкът
брадавичест, дребен, до 1/10 от дължината на семето .............................................................................................. 28
28   Жлезите на околосъцветника с прости тънки рогца, стълбчетата от върха на 1/4 - 1/3 двуделни, лопатовидно
разширени ...................................................................................................................................................................... 29
28* Жлезите на околосъцветника с дебели рогца, на върха разширени, често 2 - 3-делни, стълбчетата късо
двуделни, топчесто задебелени ................................................................... 21. Правостъблева млечка — Е. esula L.
29   Стъбловите листа към върха постепенно заострени, тъмнозелени до синьо зелени, лъскави; жлезите на
околосъцветника с тънки дълги рогца ................................... 19. Лъскаволистна млечка — Е. lucida Waldst. et Kit.
29* Стъбловите листа тъпи, по-рядко заострени, сиво зелени до жълто зелени; матови; жлезите на около-
съцветника с много къси рогца ........................................................................ 18. Полска млечка — Е: agraria М.В.
30 (19*) Семето по повърхността с изпъкнали зърнести или брадавичести образувания .................................... 31
30* Семето по повърхността с вдлъбнати ямички или бразди ............................................................................... 32
31  Семето яйцевидно валчесто до тетраедрично, 0,9 - 1,1 мм широко и 0,8 - 1,1 мм дебело, с дребни зърнести
образувания, без придатък .................................................................................. 25. Алепска млечка — Е. aleppica L.
31* Семето яйцевидно, призматично, 0,8 - 0,9 мм широко и 0,7 - 0,8 мм де­бело, с ясни изпъкнали брадавичести
образувания, придатъкът приплеснато ципест, лесно опадлив ...................... 23. Нищожна млечка — Е. exigua L.
32   Семето яйцевидно валчесто, по цялата повърхност равномерно покрито с повече или по-малко кръгли ямички ........................................................................................................................... 24. Гръцка млечка — Е. taurinensis All.
32* Семето удължено призматично, по повърхността с две или повече бразди и кръгли ямички ..................... 33
33   Семето в напречен пререз неправилно шестоъгълно, на четирите гръбни плоскости с по 4 - 5 кръгли ямички,
на двете лицеви повърхности с по една дълга надлъжна бразда ................... 26. Градинска млечка — Е. peplus L.
33* Семето в напречен пререз източено ромбично, на двете гръбни и особено на двете лицеви повърхности с
по (3) 4 - 6 (7) повече или по-малко пра­вилни напречни бразди (връхната и основната често редуцират до ямки) ……………...............................……………………………………..………. 22. Сърполистна млечка — Е. falcata L.
Разработил:   Б. Кузманов

„Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979)

Разпространение в България:(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Euphorbia amygdaloides L. - Горска млечка

Euphorbia cyparissias L. - Обикновена млечка

Euphorbia esula L. - Правостъблена млечка

Euphorbia helioscopia L. - Слънцегледа млечка

Euphorbia palustris L. - Блатна млечка

Euphorbia plathyphillos L. - Разширенолистна млечка

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. - Изправена млечка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.