BGFlora.eu

 

Род GERANIUM L. - ЗДРАВЕЦ

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 676; Gen. PI. ed. 5 (1754) 306

Семейство: Geraniaceae Juss.

Българско име: Здравец
Описание:

Многогодишни или едногодишни, голи или влакнести тревисти растения, с добре развити коренища, корени или грудки. Стъблата ръбести, изправени, лежащи или възходящи, единични или многобройни. Листата срещуположни или последователни, прости, закръглени, цели, по-слабо или по-силно дланевидно наделени или с перести дялове; приосновните с дълги, стъбловите с прогресивно намаляващи по дължина влакнести дръжки, често горните почти приседнали, с прилистници, от двете страни по-рядко или по-гъсто влакнести, рядко голи. Цветовете двуполови, правилни, в цимозни съцветия, по два, рядко по един върху обща съцветна дръжка. Чашелистчетата 5, 3 външни и 2 вътрешни, обикновено по ръба ципести, яйцевидно ланцетни или ланцетни, на върха заострени, със или без осил, влакнести, рядко голи, по-къси, равни или по-дълги от венчелистчетата, удължаващи се при плода. Венчелистчетата 5, обратно яйцевидни, в основата със или без нокътче, на върха закръглени, заострени, целокрайни или по-плитко или по-дълбоко врязани, свободни, розови, червени, сини, виолетови, рядко бели. Тичинките 10, всичките фертилни или рядко 3—5 от тях редуцирани в стаминодии. Нектарните жлези 5, редуващи се с венчелистчетата. Плодникът синкарпен от 5 плодолиста, с придатъци, изтеглени и сраснали със стълбчетата в по-къса или по- дълга човка. Яйчникът петгнезден, горен. Близалцата 5, линейни. Плодът суха, разпадлива кутийка, обикновено разделяща се от основата на 5 едносеменни разпукливи или неразпукливи дяла, с 5 еднакви осила, които благодарение на хигроскопичното движение (дължащо се на различията в изсъхването на двата главни слоя тъкани, изграждащи осилите) се извиват дъговидно или охлювидно, оставайки с върха свързани за централната ос, образувана от свързаните вътрешни части на стълбчетата; рядко плодните дялове се разделят без осили, които остават свързани за централната ос след узряване на семената, представлявайки механизъм за тяхното разпространение (автохория). Семената гладки или с мрежовидна повърхност. Насекомноопрашващи се растения с развита протерандия или самоопрашващи се, размножават се със семена и вегетативно.
Стопанско значение. С ценни декоративни качества, използуват се в парфюмерията и народната медицина.


Източник: 

„Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979) 


ВШДОВЕ:

Geranium brutium Casper

Geranium coeruleatum Schur.

Geranium divaricatum L.

Geranium lucidum L.

Geranium macrorhizum L.

Geranium mole L.

Geranium robertianum L.

Geranium phaeum L. s. l.

Geranium pratense L.

Geranium pyrenaicum Burm.

Geranium rotundifolium L.

Geranium sanguineum L.

Geranium sylvaticum L.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.