BG Flora.eu

Род  HABERLEA  Friv.

Род  СИЛИВРЯК — HABERLEA FRIV.

Friv., Magyar H1d6s Tirsasäg Evkönyvei (Budapest) II (1835) 248

            Листата възмесести, продълговати, събрани в приосновна розетка. Цветоносните стъбла безлистни, в основата на цветна дръжка, с два линейно ланцетни прицветника. Цветовете 1—5, рядко повече, на върха на цветоносните стъбла, неправилни. Чашката дребна, 5-делна; дяловете почти равни на тръбицата. Венчето двуустно; дяловете неравни, горната устна 2-делна, долната 3-делна; тръбицата цилиндрична до фуниевидна, най-малко по- дълга от горната устна. Тичинките 4, двусилни, включени в тръбицата; стаминодият единичен, дребен; дръжките извити навътре; прашниците двугнездни, яйцевидни, много по-къои от дръжките, сраснали отчасти по два. Яйчникът горен, двугнезден; стълбчето дълго; близалцето конично двуделно. Плодът едногнездна конична, гладка, почти равна на чашката, многосеменна кутийка. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно.

Забележка. Имат добра семенна продуктивност, но се размножават предимно вегетативно, чрез издънки на коренищата (И. Ганчев, 1950) и чрез вкореняване на листа (Stein, 1879).

Стопанско значение. Декоративни растения, подходящи за скални групи в алпинеуми. Отглеждат се успешно в саксии. Населението в Родопите го употребяват за лекуване на болестта шап по добитъка, поради което в някои райони го наричат "шап".

Източник:  „ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”,  том Х, БАН, София, (1995)

Родът е представен в България с един вид:

Haberlea rhodopensis Friv.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.