BGFlora.eu

 

Род Heiratium L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Heiratium L.
Българско име: Рунянка


Описание:

Многогодишни тревисти растения. Кошничките обвити с керемидообразно наредени, по-рядко двуредни люспи. Трапчинките, върху които стоят плодовете, по края обикновено назъбени или ресничести. Плодовете цилиндрични, с 10 слабо извити надлъжни ребра, слабо стеснени на края и неудължени в човка. Хвърчилката съставена от един ред твърди, трошливи, кално бели, по-рядко чисто бели власинки.


1. Хвърчилката съставена от еднакво дълги лъчи. Плодът 1,5—2,5 мм дълъг; ребрата на горния си край завършват със зъбчета. Растения често с издънки ……......................................................................................................................................................................................................…..2.
1*. Хвърчилката съставена от размесени (по-дълги и по-къси) лъчи. Плодът 3—5 мм дълъг; ребрата му образуват в горнпръстеновидно........... надебеление. Растение без издънки . …..…………………………………………......................................................................…………… 13.
2.  Стъблото неразклонено, безлистно или рядко в горната си част с 1—2 люспи, с една кошничка. Приземните листа образуват гъста розетка. Крайните езичести цветове отвън с червени черти ........................................................................................................................................... 3.
2* Стъблото разклонено, с две или повече кошнички ……...................................................................................................................……………… 5.
3.   Кошничките гъсто покрити с копринени власинки …..................................................................................................... (3) Н. pseudopilosella Ten.
3*. Кошничките без копринести власинки …………….............................................................................................................………………………..4.
4.  Обвивните листчета 0.5—1,5 мм широки, заострени. Издънките дълги и тънки, с постепенно намаляващи листчета ...………………………. ......................................................................................................................................................................................................................(2) Н. pilosella L.
4*. Обвивните листчета 1,5—4,0 мм широки, всичките или само външните тъпи. Издънките къси и дебели, обикновено с розетки листа........... ......................................................................................................................................................................................... ……… (1) Н. hoppeanum Schult.
5.    Стъблото по-ниско от 15 см, с 2—8 кошнички .................................................................................................................................……………. .6.
5*. Стъблото по-високо от 20 см, с много кошнички …………….........................................................................................................................…… 7.
6.    Растение с издънки. Обвивката на кошничките без влакна или с къси влакна.......................................................................................................... …………………………..........................................................................................................………………………………….(4) Н. auricula Lam. et DC.
6* Растение без издънки. Обвивката на кошничките гъсто влакнеста, с дълги копринести власинки ………..…………………………………..…. ..................................................................................................................................................................................................(5) Н. alplcola Schleich.
7. Цветовете оранжеви (често периферните отвън с червени черти) портокалено червени или чисто червени........................................................ …………….........…………...................................................................................................................................................(7) Н. aurantiacum L.
7*. Цветовете жълти ………………………………….........................................................................................................................………………… 8.
8.  Стъблените листа многобройни (5—13); през време на цъфтежа приосновните листа изсъхват, с четинести власинки.................................... ……………………….................................................................................................................................................……..  (9) Н. echioides Lumn.
8*. Стъблото с 1—5 листа; приземните листа се запазват през време на цъфтежа. Листата без четинести власинки............................................9.
9.    Листата зелени или жълтозелени, голи или меко влакнести ………….....................................................................................................…… 10.
9*   Листата синкави, корави, влакнести; власинките почти четинести ……...................................................................................................…… 11.
10. Листата едри и само от долната страна със звездисти вла­синки; растение обикновено с надземни облистени издънки ……….....…. ........... ...................................................................................................................................................................................................(6) Н. pratense Tausch.
10*. Листата от двете си страни със звездисти власинки; растение обикновено без издънки, рядко с къси подземни издънки ............................... ...........................................................................................................................................................................................(8) Н. cymosum L.
11.    Растения без надземни издънки ………………...........................................................................................................................……………….. 12.
11*.  Растение с тънки листнати издънки...................... ………………...........................................................................................(12) Н. bauhinii Bess.
12.    Листата при основата си широки и обхващат отчасти стъблото………………… ................................................................10) Н. pavichii HeufL
12*. Листата стеснени към основата си и не обхващат стъблото…….. ……………………….......................................………(11) Н. florentinum All.
13.  Власинките на хвърчилката едро назъбени до перести (зъбците по-дълги от диаметъра на власинката) …….……… (13) Н. pannosum Boiss.
13*. Власинките късо назъбени (зъбците по-къси от диаметъра на власинките) ………………………………….........................................…….. 14.
14. Стъблото през време на цъфтежа с розетка от листа; стъблените листа малобройни или съвсем липсват, рядко с повече листа ….…...…. 15.
14*. Стъблото през време на цъфтежа без приосновни листа; стъ­блените листа многобройни ……......................................................................24.
15.   Обвивката на кошничките покрита с дълги, често къдрави влакна. Външните обвивни листчета широки, листовидни .....(14) Н. villosum L.
15*. Обвивката на кошничките гола или с къси редки власинки; обвивните листчета тесни, не са листовидни .................................................. 16.
16.   Листата ± синкави, поне отгоре голи или почти голи; приос- новните ланцетни, рядко клиновидно-лопатовидни или клиновидно............ стеснени в основата си ……...................................................................................................................................................................….…. 17.
16*. Листата ± зелени, влакнести; приосновните с дълги дръжки, със закръглена или сърцевидна основа, по-рядко стеснени (но тогава зелени и влакнести) …………................................................................................................................................................................................….. 19.
17.   Приосновните листа приседнали ………….........................................................................................................….. (27) Н. ferdinandii-regis Zahn.
17*  Приосновните листа с ясно развити дръжки ……………….............................................................................................................…………… 18.
18.  Листчетата на обвивката керемидообразно наредени …...................................................................................................…(24) Н. stuppeum Rchb.
18*. Листчетата на обвивката разположени в два реда, външните много по-къси от вътрешните. Кошничките почти увиснали............................ ………………............................................................................................................................................................................…. (26) Н. sparsum Friv.
19.  Стъблените листа 0—2, рядко 3, горните дребни; приосновните листа всякога многобройни  ……..........................................................… 20.
19*. Стъблените листа 3 или повече, приосновните малко на брой .......................................................................................................................... 23.
20.  Обвивката на кошничките без жлези или почти без жлези, но гъсто късо влакнеста ………………........…………………. (18) Н. bifidum Kit.
20*. Обвивката на кошничките жлезиста …………......................................................................................................................................………… 21.
21.    Листата възсинкави, по ръба си ± гъсто четинесто-влакнести.................................................................................………..(15) Н. pallidum Biv.
21*. Листата зелени, меко влакнести, по-ръба си без четинки ………....................................................................................................................... 22.
22.   Плодната хвърчилка нечисто бяла. Листата отгоре голи или рядко влакнести, отдолу по жилките разперено влакнести. (16) Н. murorum L.
22*.  Плодната хвърчилка чисто бяла. Листата от двете страни гъсто меко влакнести ........................................................... (17) Н. rotundatum Kit.
23.   Обвивката на кошничките гъсто жлезиста  ……….............................................................................................................. (19) Н. lachenalii Gmel.
23*. Обвивката на кошничките без жлези или почти без жлези ……………………… ........................................................(25) Н. racemosum W. К.
24.  Средните стъблени листаJ продълговати, повече или по-малко сърцевидни и при основата си обгръщат стъблото или са приседнал .... 25:
24*. Средните и горните стъблени листа стеснени в основата си или горните стъблени едва сърцевидни, приседнали .................................. 27.
25.   Стъблените листа по-малко от 10 на брой ............................................................................................................................... (26) Н. sparsum Friv.
25*. Стъблените листа 20— 50 на брой ……………………….......................................................................................................................……….. 26.
26.    Стъблените листа са гъсто разположени и почти се припокриват. Съцветието гроздовидно, с къси клонки. Обвивката без жлези............... ………………....................................................................................................................................................................................... (22) Н. virosum Pall.
26*. Стъблените листа не са гъсто разположени. Съцветието метличесто, с дълги клонки. Обвивката жлезиста ………..…………..............…… ......................................................................................................................................................................................................(20) Н. prenanthoides Vill.
27.   Обвивните листчета без жлези, с ± извити назад връхчета. Листата тесни, при основата си стеснени, без жлези ....... (21) Н. umbellatum L:
27*. Обвивните листчета най-често с жлези; върховете им не са извити. Листата по-широки, със сърцевидна основа и фино жлезисти по ръба си ……..........................................................................................................................................................................…………………. 28.         
28.   Листата на обвивката бледозелени или с широк зелен ръб ……………………. ........................................................... (25) Н. racemosum W. К.
28*. Листата на обвивката тъмнозелени или възчерни, без по-светъл ръб ………… ………………...............………………….(23) Н. sabaudum L.


3046. (1). H. hoppeanum Schult (Многогодишно растение) — Разпространено из цяла България—от равнините до алпийския пояс (1—3)............. V—VII. Фиг. 1529,
var. hoppeanum — Листата отгоре не са беловълнести, без звездисти власинки. Обвивните листчета 2—4 мм широки, тъмни, с по-блед ръб Разпространено.
var. macranthum (Ten.) (Н. m. Ten.) — Листата отгоре не са вълнести и без звездисти власинки. Обвивните листчета 1,5—2,5 мм широки, с.. широк бял ръб или целите са сивобелн. Разпространено.
var. cillcicum (N. P.) (H. H. Schult ssp. c. N. P.) — Цистата отгоре беловълнести от звездисти власинки. Обвивните листчета 1,3—1,5 мм........ широки, тъмни. Славянка, Сливенско, Кюстендилско.
3047. (2). Н. pilosella L. (Многогодишно растение) — Из гористите и планинските места из цялата страна (1—2). V—X. Фиг. 1530......................
var. pilosella — Обвивката гъсто жлезисто-влакнеста, с единични обикновени власинки или без такива. Из планините..................................
var. tricholepitim N. P. — Обвивката гъсто влакнеста, но без жлезисти власинки Разпространено.........................................................................
3048. (3). Н. pseudopllosella Ten. (Многогодишно растение) — Из висопланинските поляни на Стара пл., Рила, Пирин, Западни и Средни......... Родопи (3). VII— VIII. Фиг. 1531.
3049. (4). H. auricula Lam. et DC. (Многогодишно растение) — По слабо влажни места. Посочва се за България от Hayek. Изисква......................... потвърждение. Фиг. 1532.
3050. (5). Н. alpicola Schleich. (Многогодишно растение) — По каменливите и тревистите места във високопланинската зона на Средна Стара... пл., Рила, Пирин и Западни Родопи (3). VII—VIII. Фиг. 1533.
Междинен вид: Н. heuffelii Jka. (Н. alpicola-cymosutn) — Га­бровско, Сините камъни при Сливен.
3051. (6). Н. pratense Tausch (Многогодишно растение) — Из планинските ливади на Средна и Западна Стара пл., Витоша, Рила, Пирин и........ Родопите (—2—3) V—VIII. Фиг. 1534.
var. pratense — Растение c тънки, дълги, c едри листа надземни издънки. Власинките дълги..............................................................................
var. brevipilum (N. P.) Zahn (H. collinum ssp. b. N. P.) — Издънките подземни. Власинките къси, 0,5—1,5 мм дълги...........................................
3052. (7). Н. aurantiacum L. (Многогодишно растение) — Из ливадите във високопла­нинския пояс (—3). VII— VIII. Фиг. 1535.........................  
У нас междинните видове: Н. fuscoatrum N. P. (H. aurantiacum-pratense) и H. multiflorum Schleich. (H aurantiacum-cymosum) — ................Средна Стара пл., Витоша и Пирин; Н. biflorum А.-Т. (H. multiflorum-pilosella) Витоша, Ком.
3053. (8). Н. cymosum L. (Многогодишно растение) — Из ливадите, поляните и храста­лаците. Разпространено из цяла България (1—2)............. VI—IX. Фиг. 1536.
var. cymosum — Съцветието разредено, с удължени клонки. Цветовете жълти. Обвивката без жлези (f. cymosum) или жлезиста................... ........................[f. meizocephalum (Zahn et Hayek) (H. c. L. ssp. m. Z. et Hayek)]. Разпространено.
var. sabinum (Seb. et Mauri) N. P. (H. S. Seb. et Mauri) — Съцветиетието сбито, главесто. Обвивката гъсто космата. Цветовете оранжеви....... Предимно високопланинско растение. Витоша, Осогово, Рила, Конявска пл., Пирин, Лозенска пл.
Междинни видове: Н. bodewigianum Zahn (H. cymosum-pavichii) — Средна Стара пл.; H. tauschii Zahn {Н.cymosum-pilosella)— ..................Пирин, Родопи, Лозенска пл.
3054. (9). Н. echioides Lumm. (Многогодишно растение) — По сухите тревисти и песъч­ливи места в Югозападна България, Тракия, Източни.... Родопи, Струм­ската долина  (1—). VII—IX.
var. echioides — Съцветието сбит сенник; връхната кошничkа с дръжка, 8—20 мм дълга. Кошничките гъсто влакнести (f. echioides) или без влакна — f. echiophyllum (N. P.) (H. е. Lumn. var. е. N. P.). Родопите.
var. macrocymum N. P. — Съцветието във вид на широко разтворен сенник; връхната кошничка с дръжка, 15—35 мм дълга........................... Разпространено.
Междинни видове: Н. erythrodontum Zahn (H. echioides-hoppeanum) — .......................Пловдивско; H. rothianum Wallr. (H. echioides-pilosella) — Стара пл., Пирдопско; Н. samokovense Т. Georg. et Zahn (H. echioides-pavichii) — Самоковско; H. kokalense Т. Georg. {H. rothia- ntim-batihinii) — Плана пл.
3055. (10). Н. pavichii Heuff. (Н. micranthum Panč.) (20 — По тревистите места в Средна Стара пл., Югозападна България, Рила, Витоша и......... Пирин (2—). VI—VIII.3055. (10). Н. pavichii Heuff. (Н. micranthum Panč.) (20 — По тре­вистите места в Средна Стара пл., Югозападна България, Рила, Витоша и Пирин (2—). VI—VIII.
3056. (11). Н. florentinum АП. (Многогодишно растение) — По каменливите и тревисти места из цялата страна (—2). V—VIII. Фиг. 1537.........
var. florentinum — Дръжките на кошничките без звездисти власинки или с еди­нични такива. Разпространено.
var. rumelicum N. P. — Дръжките на кошничките гъсто покрити със звездисти власинки. Стара пл., Пирин, Западни Родопи.
Междинни видове: Н. arnoserioides N. P. (H. florentinum-hoppeanum) — Североизточна България; Н. calodon Tausch (Н. florentinum-echioides)  Ихтиманско, Старозагорско; Н. adriaticum Naeg. {Н. florentinum-pilosella) — Северна България, Стара пл., Рила (Боро­вец) и Родопите (Велинград).
3057. (12). Н. bauhinii Bess. (Многогодишно растение) — По тревистите и каменливите места из цялата страна (1—2). V—VII. Фиг. 1538..........
var. bauhinii — Дръжките на кошничките гъсто влакнести до вълнести, със звездисти власинки. Разпространено.
var. magyaricum (N. P.) K. Maly (H. m. N. P.) — Дръжките на кошничките голи или почти голи, без или със редки звездисти власинки. Разпространено.
Междинни видЪве: Н. ruprechtii Boiss. (H. bauhinii-hoppeanum)—Средни Родопи, Средна Стара пл.; Н. tephrocephalum Vuk. (H. bauhinii-hoppeanum) — Средни Родопи; Н. leptophyton N. P. {Н. bauhinii-pilosella) — Шуменско, Витоша, Кюстендилско, Западни Родопи; Н. auriculoides Lang. (Н. bauhinii-echioides) — Нарядко из цялата страна; Н. densiflorum Tausch (H. bauhinii-cymosum) — Ивайловградско.
3058. (13). Н. pannosum Boiss. — По каменливите места — от низините до алпийския пояс (1—3). VII—IX. Фиг. 1539...........................................
var. pannosum — Листата целокрайни, рядко с малки зъбчета; кошничките с обвивка, около 20 мм дълга (f. pannosum) или 12—14 мм дълга — f. mocragore (N. P.) (H. p. Boiss. var. m. N. P.). Разпространено.
var. frivaldii (Rchb.) N. P. (H. F. Rchb.) — Листата назъбени. Често.
Междинни видове: Н. dolopicum Freyn et Sint. (H. pannosam-waldsteinii) — Средна Стара пл., Пирин; Н. stefanoffii Zahn (Н. pannosum-villosum) — Пирин; Н. leithneri Heldr. et Sart. (H. pannosum- murorum) — Средна Стара пл., Витоша, Осогово, Пирин, Зап. Родопи; Н. marotii Т. Georg. et Zahn (H. pannosum-waldsteinii) — Славянка; H. mattfeldianum Zahn (H. pannosum-bifidum) — Странджа, Пирин; Н. nipholasium Georg. et Zahn (H. pannosum-stuppeum) — Пирин; H. pilosissimum Friv. (H. pannosum-racemosum) — Родопи, Врачанско; H. osseum Zahn (H. pilosissimum-sparsum) — Ихтиманско, Сакар пл.; H. heldreichii Boiss. (H. pannosum-racemosum) — Средни Родопи, Витоша, Пирин; Н. jankae Uechtr. (H. pannosum-sparsum) — Средна Стара пл.,. Пирин; Н. scardicum Вогпш. et Zahn {H. pannosum-naegelianum) — Пи­рин, Рила, Западни и Средни Родопи; Н. sericophyllum Neic. et Zahn {H. pannosum-naegelianum) — Средна Стара пл., Рила, Пирин; Н. pirinicolum Т. Georg. et Zahn (H. sericophyllum-bifidum) — Пирин; H. peristericum Zahn (H. pannosum-stuppeum) — Пирин.
3059. (14). H. villosum L. (Многогодишно растение) — По варовитите скали и каменли­вите пасища в Средна и Западна Стара пл., Рила............ (2—3). VII—VIII. Фиг. 1540.
3060. (15). Н. pallidum Biv. (Многогодишно растение) — По скалите в Средна Стара пл., Витоша, Рила и Осогово (—2—). V—VIII. Фиг. 1541....
Междинни видове: Н. praecox Schultz-Bip. (H. pallidum-murorurri) — Средна и Източна Стара пл., Витоша, Люлин; Н. wiesbaurianum Uechtr. (H. pallidum-bifidum) — Пирин; Н. maculatum Sm. (H. praecox-lachenalii) — Габровско.
3061. (16). Н. murorum L. (Многогодишно растение) — Из горите в цялата страна. Раз­пространено (1—2). VI—X. Фиг. 1542...............................
var. murorum — Обвивката с гъсти жлезисти и редки прости власинки. Средна Стара пл., Родопи, Пирин, Софийско.
var. gentile (Jord.) Zahn (H. g. Jord.) — Обвивката c жлезисти власинки, без прости такива. Листата само при основата си едро назъбени, в останалата част целокрайни. Средна Стара пл., Витоша, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи.
var. medianum (Grsb.) Zahn (H. vulgatum var. m. Grsb.) — Обвивката c жлезисти власинки, но без прости такива. Листата назъбени, при основата си почти нарязани. Западна Стара пл., Западни и Средни Родопи, Пирин, Рила.
Междинни видове: Н. praecurrens Vuk. (H. murorum-rotundatum) — Габровско, Струмската долина, Родопи, Ихтиманско; Н. егуthrocarpum Pet. (H murorum-sparsum) — Стара пл., Витоша, Лозенска пл., Рила, Пирин, Родопи; Н. medschedense Zahn (H. murorum- prenanthoides) — Витоша.
3062. (17). Н. rotundatum Kit. (Многогодишно растение) — Из гористите места на Пи­рин пл. над Банско (2). VI—VIII...........................................
3063. (18). H. bifidum Kit. (Многогодишно растение) — По скалните и каменливите места в Средна Стара пл., Пирин, Витоша, Родопите и........ Беласица (1—2). VII— IX. Фиг. 1543.
f. bifidum — Листата отгоре голи. Разпространено; f. psamogenes (Zahn) (H. р Zahn) — Листата отгоре влакнести. Банско.
Междинни видове: Н. retyezatense Deg. et Zahn (H. bifidum-sparsum) — Западна и Средна Стара пл., Витоша, Рила, Пирин, Средни Родопи; Н. trebevicianum К. Maly (H. bifidum-rotundatum) — Камчия, Рила, Родопи; Н. levicaule Jord. (H bifidum-lachenalii) — Михайловградско; Н. oxydon Fr. (H bifidum-glaucum) — Троянски Балкан.
3064. (19). Н. lachenalii Gmel. (H. vulgatum Fr.) (Многогодишно растение) — По камен­ливите места и из храсталаците. По долината на р........... Марица, Югоза­падна България, подножието на Витоша (—2). VI—VIII.
3065. (20). Н. prenanthoides Vill. (Многогодишно растение) — В алпийските и субалпийските ливади на Средна и Западна Стара пл. и Рила...... (—3). VII—IX. Фиг. 1544.
Междинен вид: Н. djimilense Boiss. (H. prenanthoides-sparsum) — Средна и Западна Стара пл., Витоша, Западни Родопи.
3066. (21). Н. umbellatum L. (Многогодишно растение) — Из храсталаците и край го­рите. Разпространено (1—2). VII—IX. Фиг. 1545.................
Междинни видове: Н. robustum Fr. (H. umbellatam-virosam) — Пловдив по тепетата; Н. laurinum А.-Т. (H umbellatum-sabaudum) — Берковски Балкан; Н. brevifolium Tausch (H. umbellatum- racemosum) — из цялата страна; Н. divergens N. P. (H. brevifolium- pannosum) — Конявска пл., Крапец; Н. marmoreum Vis. et Рапč. (H. brevifolium-patinosum) — c. Крапец (Витоша), Славянка; Н. laevigatum Willd. (Н. umbellatum-lachenalii) — Средна и Западна Стара пл.; Н. muricellum Fries (H. laevigatum-sparsum:) — Батак.
3067. (22). Н. vfrosum Pall. (Многогодишно растение)  — Из храсталаците, край горите и по варовитите скали в Софийско, Витоша и.................. Северозападна България (1—2). VI—VIII. Фиг. 1546.
3068. (23). Н. sabaudum L. (Многогодишно растение)  — Из горите. Разпространено (—2). VII—X.............................................................................
3069. (24). Н. stuppeum Rchb. (Многогодишно растение)— По скалите в Югозападна България (Конявскапл., Пасapeл) и Средни Родопи (1—)... VI—VIII. Фиг. 1547.
Междинни видове: Н. tommasinii Rchb. (H. stuppeum-racemosum)—Конявска пл., Крапец; Н. stupposiforme Т. Georg. (H. stuppeum-sparsum) — Западни Родопи.
3070. (25). Н. racemosum W. К. (Многогодишно растение) — Из горите в цялата страна (1—2). VII—X. Фиг. 1548...................................................
Междинни видове: Н. pseuderiopus Zahn (Н. racemosum- sparsum) — Средна и Западна Стара пл., Осогово, Западни Родопи; Н. olympicum Boiss. (Н. racemosum-stuppeum) — Стара пл., Рила, Витоша, Родопи, Лозенска пл., Пирин.
3071. (26). Н. sparsum Friv. (Многогодишно растение) — Из субалпийски и алпийски по­ляни из всички по-високи планини (2—3). VI—IX...... Фиг. 1549.
var. sparsum (Н. sparsiflorum Friv.) — Дръжките на кошничките и обвивката без влакна и без жлези, а най-често и без звездисти власинки. Стара пл., Витоша, Рила, Родопите, Лозенска пл.
var. secundum (Freyn) Zahn (H. s. Freyn) — Стъблените листа без звездисти вла­синки. Стара пл., Витоша, Рила, Родопите.
var. vestiticeps Zahn — Стъблените листа със звездисти власинки. Стара пл., Ви­тоша, Рила.
Междинни видове: Н. belogradcense Т. Georg. et Kitan. (H. sparsum-umbellatum) — около Белоградчик; Н. urumoffii Neič. et Zahn (H. incisum-sparsum) — Средна Стара пл.; H. camkoriense Zahn (H. sparsum-lachenalii) — Стара пл., Витоша, Рила, Родопи.
3072. (27). Н. ferdinandii-regis Zahn (Многогодишно растение) — По скалите във висо­копланинския пояс на Рила и Пирин пл. (3). VII—VIII....         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
    
Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Hieracium aurantiacum L. - Оранжева рунянка

Hieracium hoppeanum Schult. - Хопеанова рунянка

Hieracium racemosum W. et K. - Гроздовидна рунянка

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.