BGFlora.eu

 

Род Hyosciamus L.

L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 179; Gen. PI., ed. 5 (1754) 84.

Семейство: Solanaceae Juss.
Род: Hyosciamus L.
Българско име: Блян, Попадийка


Описание:

Едногодишни или двегодишни, по-рядко многогодишни, повече или по-малко жлезисто влакнести тревисти растения. Стъблата изправени, лежащи или приповдигащи, прости или разклонени. Листата последователни, на дръжки или приседнали, прости, пересто нарязани или неравномерно плитко до дъл­боко назъбени, по-рядко целокрайни. Прицветниците сходни или различаващи се от горните листа. Цветовете правилни или слабо неправилни, събрани в класовидни или гроздовидни съцветия, разположени на дръжки или приседнали в пазвите на листата. Чашката тръбесто звънчевидна до широко звънчевидна, ясно 5-делна с 10 и повече изпъкнали жилки; след цъфтежа разрастваща се и обхващаща плода, понякога в основата мехурчесто подута. Венчето широко фуниевидно или тръбесто фуниевидно, 5-делно; дяловете закръглени, по-къси или равни на венечната тръбица, еднакви или различно дълги. Тичинките по- къси до едва по-дълги от венчето, равни или нееднакво дълги; дръжките срас­нали с долната половина на тръбицата; прашнидите разпукващи се с надлъжна бразда - цепнатина. Яйчникуг двугнезден, семепъпките многобройни. Стълбчето конично; близалцето главесто. Плодът кутийка, до 3 пъти по-къса от чаш­ката, отваряща се на върха с капаче. Семената многобройни, закръглени до бъбрековидни, фино брадавичести или мрежесто набръчкани с плитки или дълбоки ямички.   

Таблица за определяне на видовете

1 Всички листа на дръжки. Пращниците белезникави до бледожълти. Чашката при узряването на плода немехуресто подута ……………..................................................…………. .2. Бял блян — H. albus L. 
1* Горните листа приседнали, обикновено стъблообхващащи. Прашниците пурпурновиолетови. Чашката при узряването на плода мехуресто подута      ..................... .1. Черен блян, Обикновена попадийка — Н. niger L.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
     

Видове:

Hyosciamus niger L.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.