BGFlora.eu

 

Род Hypericum L.

Род 317. ЗВЪНИКА, ЖЪЛТ КАНТАРИОН, ПОРЕЗНИЧЕ —HYPERICUM L.²
L., Sp. Pl. ed. 1(1753)783; Gen. Pl. ed. 5(1754)341

Семейство: Guttiferae Juss.
Род: Hypericum L.
Българско име: Звъника, Жълт кантарион, порезниче

Описание:

Полухрасти или многогодишни тревисти, голи или влакнести растения. Стъблата кръгли, четириръби, двуръби или крилати. Листата срещуположни, рядко в прешлени, от линейни до почти кръгли, приседнали или с къси дръжки, често с точковидни, елиптични или линейни, черни, кафяви или прозрачни жлези.² Съцветията щитовидни или гроздовидни, по-рядко цветовете единични. Чашелистчетата 5, рядко 4, от почти кръгли до клиновидни, це локрайни или жлезисто, или просто ресничести. Венчелистчетата 5, рядко 4, малко или няколко пъти по-дъдги от чашелистчетата, целокрайни или в горната си половина по ръба жлезисто ресничести, жълти до оранжеви, по повърхността или по ръба често с черни или кафяви точковидни, елиптични яли линейни жлези. Тичинките мнргобройни, сраснали в основата си в З.или 5 групи, по-рядко свободни; прашниците жълти или червеникави, често с една черна жлеза. Плодникът от 3 до 5 напълно или полусраснали помежду си плодолисти; яйчникът горен; стълбчетата 3 - 5, свободни или сраснали в основата си. Семепъпките многобройни. Плодът 3 - 5-гнездна яйцевидна до конична, разпуклива, гладка или по повърхността със жлезисти мехурчета или канали кутийка, или неразпуклив с месеста обвивка — ягода. Семената 1 - 3 мм дълги, по повърхността обикновено гладки, мрежесто набръчкани или брадавичести. Вероятно самоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно.

Фосилни остатъци от рода са установени в сарматските наслаги край с. Славотин, Михайловградско — Hypericum cf. ponticum Lip.

Таблица за определяне на видовете

1    Листата от двете си страни, както и стъблата, най-малко в долната си половина гъсто четинести или късо
четинесто влакнести ....................................................................................................................................................... 2
1* Цялото растение голо или най-много листата от долната си страна по жилките разпръснато прилегнало късо
четинести или влакнести ................................................................................................................................................ 4
2    Чашелистчетата целокрайнй, без интрамаргинални жлези ......................................................................................
............................................................................................ 7. Рожецовидна звъника — Н. cerastioides (Spach) Robson
2* Чашелистчетата жлезисто ресничести или с 5 - 8 интрамаргинални жлези  Листата със сърцевидна стъбло
обхващаща основа ………..............................................................................................................……………………… 3
3    Съцветията голи. Листата със сърцевидна стъблообхващаща основа ...................................................................... ........................................................................................................................... 8. Дегенова звъника — Н. degenii Вогnm.
3* Съцветията, както и стъблата, четинесто влакнести. Листата в основата си широко клиновидни ....................... ……………………………………...................................................................……. 3. Власата звъника — H. hirstitum L.
4  Чашелистчетата целокрайни или плитко неравномерно назъбени, без маргинални жлези или много рядко с
няколко такива, разположени към върха им ………….......................................................................................………. 5
4* Чашелистчетата жлезисто или жлезисто и просто назъбени или ресничести, често с маргинални жлези ..…. 11
5   Стълбчетата 5. Цветовете 5,0 - 9,0 см в диаметър …...…………..…... 1. Чашковидна звъника — H, calycinum L.
5* Стълбчетата 3. Цветовете 1,5 - 4,0 см в диаметър ……………............................................……………………….. 6
6   Полухраст. Листата без прозрачни жлези. Плодовете неразпукливи — ягоди .........................................................
........................................................................................................................ 2. Багрилна звъника — Н. androsaemum L.
6* Тревисто растение. Листата с прозрачни жлези. Плодовете разпукливи на 3 - 5 дяла кутийки ........................... 7
7  Чашелистчетата 5 - 10 (14) мм дълги, силно неравни помежду си, яйцевидни или широко обратно яйцевидни,
паничковидни. Стъбловите листа без скъсени клонки в пазвите си .............................................................................. ........................................................................................................................ 6, Олимпийска звъника — Н. olympicum L.
7*  Чашелистчетата до 5 (6) мм дълги, равни помежду си, ланцетни, яйцевидно ланцетни, клиновидни,
елиптични или яйцевидни. Стъбловите листа в пазвите със скъсени, често по-къси от тях, клонки ...................... 8
8   Стъблата в напречното си сечение кръгли или двуръби .......................................................................................... 9
8* Стъблата в напречното си сечение четириръби ...................................................................................................... 10
9 Кутийките по повърхността с надлъжни смолисти канали. Листата без интрамаргинални жлези. Съцветията
тясно гроздовидни-прешленести ………..………………………… 5. Луличковидна звъника — H. linarioides Bosse
9*  Кутийките с успоредни на вертикалната ос къси линейни или бъбрековидни жлезисти мехурчета. Листата с
интрамаргинални жлези. Съц­ветията полущитовидни ..…….…………… 21. Лечебна звъника — Н. perforatum L.
10   Чашелистчетата широко яйцевидни, до широко елиптични, тъпи или късо заострени, 3 - 4 пъти по-къси от
венчелистчетата ……………..…………….…………………………. 20. Петниста звъника  — H. maculatum  Crantz
10* Чашелистчетата тясно ланцетни или линейно клиновидни, дълго зао­стрени, 1,5—2 шъш по-къси от
венчелистчетата ………......……………………...…………… 19. Крилатостъблова звъника — H. tetrapterum Fries
11(4*) Чашелистчетата по цялата си повърхност с черни точковидни или линейни жлези или само с добре
развити интрамаргинални жлези ………………….......................................................................…………………… 12
11* Чашелистчетата чисто зелени или с червеникаво кафяви или прозрачни повърхностни точковидни или
линейни жлези, по-рядко най-много с 1 - 3 (4 - 8) едря черни точковидни или почти маргинални или връхни
жлези; централната им част винаги чисто зелена ......................................................................................................... 16
12    Чашелистчетата по ръба просто ресничести; ресничките но-дълги от ширината на чашелистчетата, къдрави
и към края си белезникави ..…………………………………….………….. 15, Брадата звъника — H. barbatum Jacq.
12*   Чашелистчетата по ръба жлезисто ресничести; ресничките почти до жлезите зелени и стърчащи, най-много
равни на ширината на чашелистчетата ......................................................................................................................... 43
13    Венчелистчетата по цялата си повърхност покрити с черни точковидни или  линейни жлези ...................  14
13* Венчелистчетата само с интрамаргинални черни точковйдага жлези ……………………………………………
......................................................................................................……. 9, Монтбретова звъника — H. montbretii Spach
14   Листата на долната си повърхност най-много с интрамаргинални жлези. Кутийките с черни полусферични
жлезисти мехурчета или почти гладки …………...…….............................................................................…………. 15
14* Листата на долната си повърхност с черни или червени и по-рядко и с прозрачни повърхностни и маргинални
жлези. Кутийките със силно изпъкнали оранжеви елиптични и линейни жлезисти мехурчета ..............................  ……….............................................................................................. 11. Сенниковидна звъника — Н. umbellatum Kern.
15   Кутийките гладки или само по ръба на плодолистлте с дребни черве­никави или прозрачни жлезисти
мехурчета. Жлезистите реснички по ръба на чашелистчетата стърчащи и най-малко равни на половината
ширина на чашелистчетата. Прицветниците при основата със жлезисти  ушички ..................................................... .................................................................................................................. 16. Румелийска звъника — Н. rumelimm Boiss.
15* Кутийките с черно виояетови кръгли жлезисти мехурчета. Жлезистите реснички по ръба на чашелистчетата
прилегнали към ръба, по-къси от половината ширина на чашелистчетата. Прицветниците при основата без
жлезисти ушички ............................................................................................... 12. Рихерова звъника — Н. richerii Vill.
16   Чашелистчетата просто дълго ресничести. Стълбчетата 5 ………..… 17. Тасоска звъшка —  H. thasium Griseb.
16* Чашелистчетата жлезисто ресничести, жлезисто назъбени, или жлезисто и просто ресничести. Стълбчетата 3 ……………………………………………..........................................................................................………………….. 17
17   Листата без интрамаргинални жлези, рядко с няколко връхно разпо­ложени такива. Прицветниците целокрайни ...................................................................................................……. 4. Исополистна звъника — Н. hyssopifolium Chaix
17* Листата по целия ръб с интрамаргинални жлези. Прицветниците жле­зисто назъбени или жлезисто ресничести ………………………………………………………........................................................................................………….. 18
18   Листата от долната страна на жилките прилегнало разпръснато късо четинести …… ……......….……………… .......................................................................................................................... 10. Четинеста звъника — H. setiferum Stef.
18* Листата от долната страна голи ………….…………………………………............................................………… 10
19  Жлезистите реснички равни или по-дълги от ширната на чашелистче­тата, под жлезата белезникави.
Кутийките с надлъжни успоредни смолисти канали ……...…….. 18. Аухерова звъника — Н. aucherii Jaub. et Spach
19* Жлезистите ресничкн по-къси от ширината на чашелистчетата и до жлезата зелен. Кутийките с яйцевидни,
овални или елиптични жлезисти мехурчета или мехурчетата линейни, но тогава разположени косо към ръбовете
на плодолистите ............................................................................................................................................................... 20
20   Чашелистчетата линейно ланцетнн иди клиновидни. Кутийката най-често с късо овални жлезисти мехурчета .......................................................................................... …….………… 9. Моитбретова звъника- Н, montbretii Spach
20* Чашелистчетата яйцевидни, яйцевидно ланцетнк, широко овални иди широко ланцетни. Кутийките с
яйцевидни, дълго овални или късо линейни,  но в този случай косо разположени мехурчета ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............ 21
21   Листата в пазвите със скъсени клонки или снопчета листа. Чашелист­четата яйцевидни или широко ланцетни,
тъпи или късо заострени. Ку­тийките с линейни, къси, към ръбовете на плодолистите смолисти канали. Венче-
листчетата само с маргинални жлези ………...…………...………………. 22. Изящна звъника — H. elegans Stephen
21* Листата в пазвите без скъсени клонки. Чашелистчетата яйцевидни иди широко ланцетни, повече или по-малко
заострени. Кутийките с яйце­видни или елиптични жлезисти мехурчета. Венчелистчетата най-малко към горната
половина с повърхностни черни жлези ........................................................................................................................... 22
22   Листата от долната страна освен с интрамаргинални и с черни повърх­ностни жлези; горните листа най-често
около средната жилка и с проз­рачни жлези …….…………….………… 14. Боасиерова звъника — H, boissieri Petr.
22* Листата от долната страна само с маргинални жлези …..… 13. Рохелова звъника — Н. rochelii Griseb. et Schenk

²Разположението и формата на жлезите по листата, чашелистчетата и венчелистчетата както и жлезистите мехурчета по повърхността на плодната кутийка са от голямо значение за таксономията на рода. Жлезите по форма биват: точковидни, елиптични или линейни, а по разположение: маргинални, ако с положението си прекъсват линията на ръба на листа {чашелистчето, венчелистчето), интрамаргинални, ако са разположени съвсем близо до ръ­бовата линия, но не я прекъсват и повърхностни, ако са разпръснати по повърхността на съответния орган.
Жлезистите клетки в периферичния пласт на плодната кутийка биват: полусферични, длъг- нести или линейни, в последния случай най-често успоредни помежду си, с тръбно или пери­ферно разположение върху плодолистите, успоредни или наклонени пд отношение на шевовете на последните.

„Флора на Н. Р. България”,  том IV, Издателство на БАН, София, (1970)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”,  том IV, Издателство на БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Hypericum hirsutum L. - Власата звъника

Hypericum montbretii Spach - Монтбретова звъника

Hypericum perforatum L. - Лечебна звъника, жълт кантарион, порезниче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.