< BG Flora.eu

BGFlora.eu

 

Род Inula L.

Род 767 (16). ОМАН - INULA L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 881; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 375; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 491

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Inula L.
Българско име: Оман

Описание:

Полухрасти или многогодишни коренищни, по-рядко двугодишни тревисти растения. Стъблата единични или по-няколко, изправени или възходящи, обикновено в горната част разклонени, по-рядко прости, влакнести до вълнесто влакнести или почти голи. Листата последователни, цели, назъбени или напилени, рядко целокрайни, на дръжки или приседнали. Кошничките хетерогамни, многоцветни, полукълбести до полукълбесто дисковидни, единични или малобройни до многобройни, поединично на дръжки събрани във връхни щитовидни или метличести сложни съцветия. Обвивните листчета в няколко (до 6-7) реда, нееднакви, рядко почти еднакви, керемидо образно припокриващи се, тревисти, кожести или ципести, при узряването на плодовете разперени или подвити назад. Цветното легло плоско или слабо изпъкнало, голо без прицветни люспи. Цветовете еднакво обагрени, външните езичести (понякога езичето много късо и трудно забележимо), женски, малобройни до многобройни, в 1 (2) реда; вътрешните тръбести, двуполови, многобройни, с венче на върха 5-делно. Стълбчето с тъпи влакнести близалца. Прашниците линейни, в основата стреловидни, с 2 ресничесто разсе­чени придатъка. Плодосемките еднакви, призматично цилиндрични, фино надлъжно наребрени, голи или късо влакнести. Хвърчилката от един ред, фино напилени, в основата свободни власинки. Насекомно опрашвани; раз­множават се със семена и коренищни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Средните обвивни листчета към върха сърцевидно разширени; външните 5 - 10 мм широки; езичестите цветове
(20) 30 - 40 мм дълги ………................................................................................................……… Бял оман - I. helenium L.
1* Средните обвивни листчета към върха не са разширени сърцевидно; външните по-тесни от 4 мм; езичестите
цветове по-къси от 30 мм ………………...................................................................................................…………………. 2
2   Яйчниците и плодосемките голи ………...............................................……………...………………………………… 3
2* Яйчниците и плодосемките поне в горната половина влакнести ………...............................................…………….. 7
3   Езичестите цветове равни до малко по-дълги от обвивните листчета …………………....…………………………… ................................................................................................................... 2. Немски оман, главоч, зелениче - I. germanica L.
3* Езичестите цветове ясно по-дълги от обвивните листчета ……………….................................................…………… 4
4   Листата с 3 - 7 (13) успоредни жилки, линейно ланцетни или ланцетни ……… 5. Мечолистен оман - I. ensifolia L.
4* Листата с пересто жилкуване, не са линейно ланцетни ……………..................................................…………………. 5
5   Външните обвивни листчета повече или по-малко равни по дължина на вътрешните; листата отдолу гъсто влакнести ……………...…………...........................................................................................................…… 4. Влакнест оман - I. hirta L.
5* Външните обвивни листчета яйцевидно лопатовидни или продълговато ланцетни, по-къси от вътрешните; листата
отдолу по жилките разсеяно влакнести до почти голи ............................................................................................................ 6
6   Горните стъблови листа в основата сърцевидни, стъблообхващащи ………..…… 3. Върболистен оман - I. salicina L.
6* Горните стъблови листа в основата клиновидни или закръглени, нестъблообхващащи ................................................... ……………………………………………...….........................................................……….. Тъжников оман - I. spiraeifolia L.
7   Езичестите цветове не по-дълги от обвивните листчета и незабележими или трудно забележими …….....…..…….. 8
7* Езичестите цветове ясно по-дълги от обвивните листчета, ясно видими ………..................................................…….. 9
8 Средните и горни стъблови листа стъблообхващащи и низбягващи; обвивните  листчета жлезисто влакнести ........... ........................................................................................................………………………….. 10. Горски оман - I. bifrons (L.) L.
8* Средните и горни стъблови листа не са стъблообхващащи, не са низбягващи; обвивните листчета просто влакнести ............................................................................................................................................... 9. Обикновен оман - I. conyzae DC.
9   Листата отдолу бяло наплъстено влакнести; хвърчилката на плодосемките от 5 - 10 (15) власинки ………………… ................................................................................................................................. 8. Ашерсонов оман - I. aschersoniana Janka
9* Листата отдолу сиво зелени или зелени; хвърчилката на плодосемките от (15) 20 - 25 власинки ...………………… 10
10  Езичето на езичестите цветове 0,5 - 0,7 мм широко; външните обвивни листчета 7-12 мм дълги, по-дълги от вътрешните …………...……..................................................................................................................….. 6. Британски оман - I. britanica L.
10* Езичето на езичестите цветове 1 мм широко; външните обвивни листчета 4 - 8 мм, наполовина по-къси от вътрешните ….…………...................................................................................................................……. 7. Скален оман - I. oculus-christi L.
¹ Разработил † B. Кузманов.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013),

*     *     *     *     *

Inula

The genus Inula is in the family Compositae in the major group Angiosperms (Flowering plants).

www.theplantlist.org › browse › Compositae › Inula

*     *     *     *     *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013), www.theplantlist.org › browse › Compositae › Inula

ВИДОВЕ:

Inula ensifolia L. - Мечолистен оман

Inula germanica L. - Немски оман, главоч, зелениче

Inula oculus-christi L. - Скален оман

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.