BGFlora.eu

 

Род Iris L.

Род 188 (3). ПЕРУНИКА — IRIS L.¹

L.Gen. PI. ed. 5 (1754) 24; Sp. PI. ed. 1 (1753) 38.

Семейство: Iridaceae Lindl.
Род: Iris L.
Българско име: Перуника

Описание:

Многогодишни тревисти растения c дебело, разклонено коренище. Стъ­блото просто или разклонено. Листата мечовидни или линейни. Цветовете актиноморфни, едри, единични или събрани по няколко в съцветия, с дръжки или почти приседнали. В основата на цветовете се намират прицветниците, обикновено удължени и заострени, понякога мехуресто издути, с гръбен ръб или заоблени. Околоцветникът съставен от 6 венчевидни листчета, сте­снени в основата в нокът и разположени в 2 кръга : външните 3 извити надолу, на горната повърхност с ивица от доста месести реснички или без такива, вътрешните 3 изправени или завити навътре. Тичинките 3, разполо­жени под близалцата. Плодникът съставен от 3 плодолиста, с долен тригнезден яйчник, късо стълбче и 3 листовидно разширени близалца. Плодът продълговата, тригнездна, надлъжно разпукваща се многосеменна кутийка. Семената сплескани или почти кълбовидни.

Таблица за определяне на видовете

1   Външните околоцветни листчета на горната си повърхност с дълги обаг­рени реснички ................................................................... 5
1* Външните околоцветни листчета на горната повърхност без реснички ................................................................................................. 2
2   Цветовете жълти, листата широко линейни, до 25 мм широки. Едро ра­стение …...……… 2. Блатна перуника — I. pseudacorus L.
2* Цветовете сини, пурпурни или виолетови. Листата тясно линейни, до 10 мм широки ....................................................................… 3
3   Стъблото цилиндрично, по-дълго от листата. Коренището гъсто покрито с остатъци от листа. Прицветниците ципести, кафяви. Плодната кутийка на върха без носче ……………… …………………………................………….. 1. Сибирска перуника — I. sibirica L.
3* Стъблото сплескано, по-късо или равно на листата. Коренището 6es листни остатъци. Прицветниците тревисти, само по края ципести ………………………………...........................................................................................................................................……………. 4
4   Околоцветната тръбица фуниевидна, по-къса от яйчника …………….....……………….. 4. Треволистна перуника — I. graminea L.
4* Околоцветната тръбица около два пъти по-дълга от яйчника …….…………………. 3. Синтенисова перуника — I. sintenisii Janka.
5   Растения с 1 - 3 цвята, разположени на върха на стъблото ...................................................................................................................... 6
5* Растения с много цветове, разположени по дължината на стъблото ...................................................................................................... 8
6   Прицветниците на гърба закръглени, без ръб .......................................................................................... Дребна перуника — I. pumila L.
6* Прицветниците с гръбен ръб ....................................................................................................................................................................... 7      
7   Околоцветната тръбица най-малко три пъти по-дълга от яйчника, равна или по-дълга от околоцветните листчета …………………...............................................................................................................................:..... 6. Медова перуника — I. meilita Janka.
7* Околоцветната тръбица до два пъти по-дълга от яйчника и по-къса от околоцветните листчета ……………...........………………….. .............................................................................................................................................7. Райхенбахова перуника — I. reichenbachii Heuff.
8   Цветовете бели или съвсем слабо гълъбови ……….......................................................................……. Бяла перуника — I. florentina L.
8* Цветовете жълти, сини или виолетови ………….....................................................................………………………………………….. 9
9    Цветовете жълти или жълтовиолетови ……….......................................................................…… 8. Пъстра перуника — I. variegata L
9*  Цветове сини или виолетови ……………………....................................................................…………………………........................ 10
10 Листата сивозелени. Околоцветните листчета широко обратно яйцевидни. Прицветниците до половината сухо кожести …………… ...........................................................................................................................................................................Синя перуника — I. germanica L.
10* Листата тревисто зелени. Околоцветните листчета тясно обратно яйце­видни. Прицветниците тревисти .....................................................................................................................…………………………….. 8. I. variegata L. var. davidovii Radenk.
¹ Разработила Й. Раденкова

„Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

ВИДОВЕ:

Iris germanica L. - Синя перуника

Iris graminea L. - Треволистна перуника

Iris pseudacorus L. - Блатна перуника

Iris pumila L. - Дребна перуника

Iris reichenbachii Heuff. - Райхенбахова перуника

Iris sintenisii Janka - Синтенисова перуника

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.