BGFlora.eu

 

Род Jacobaea Mill.

Род 792 (41). ЯКОБЕА - JACOBAEA MILL.¹*

Mill., Gard. Diet. Abr. Ed. 4 (1754) 667; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 497

Семейство: Asteraceae Berncht & J. Presl. (nom. alt Compositae Giseke)
Род: Jacobaea Mill.
Българско име: Якобеа

Описание:

Многогодишни, рядко двугодишни тревисти растения или полухрасти, почти голи до наплъстено влакнести. Стъблата единични или по няколко, изправени, прости или разклонени. Стъбловите листа назъбени, пересто- врязани или пересто разсечени, с дръжки или приседнали до полу- стъблообхващащи. Кошничките единични или многобройни, събрани в повече или по-малко щитовидни съцветия. Присъцветните листчета обикновено по-дълги от 1/4 от дължината на обвивката, линейни. Обвивните листчета ланцетни до продълговато ромбични или яйцевидно ланцетни, голи или влакнести. Езичестите цветове на брой обикновено колкото обвивните листчета, елиптични или елиптично ланцетни, понякога неразвити, жълти, оранжево жълти до червеникави. Плодосемките почти цилиндрични, голи или влакнести, бледо- или тъмнокафяви до червеникаво кафяви. Хвърчилката бяла, мръсно бяла до бледо кафеникава. Размножават се със семена и вегетативно.

Таблица за определяне на видовете

1   Езичестите цветове 1 - 2, приосновните листа 30 - 60 см дълги .................................................................................................................... ............................................................................................................. 1. Перестолистна якобеа - J. othonnae (М. Bieb.) Spreng. ех С. А. Меу.
1* Езичестите цветове повече от 5, приосновните листа до 30 см дълги ..................................................................................................... 2
2   Кошничките единични, рядко по 2; приосновните и долните стъблови листа 2 - 3 пъти пересто разсечени ….…….........…………… ............................................................................................................................................... 8. Карпатска якобеа - J. abrotanifolia (L.) Moench
2* Кошничките повече от 3, много рядко по 1 - 2; приосновните и долните стъблови листа цели, лировидни или веднъж пересто разсечени ……………......................................................................................................................................................……………………… 3
3   Цветовете оранжеви или червеникави; обвивката червеникава ……………………................................................……………………… ....................................................................................................................4. Панчичеваякобеа - J. pancicii (Degen) Vladimirov & Raab-Straube
3* Цветоветe жълти; обвивката зелена .............................................................................................................................................................. 4
4   Приосновните и долните стъблови листа със сърцевидна или закръглена основа ...................................................................................
.......................................................................................................... 3. Субалпийска якобеа - J. subalpina (W. D. J. Koch) Pelser & Veldkamp
4* Приосновните и долните стъблови листа с клиновидна основа ............................................................................................................... 5
5   Листата линейно ланцетни или тясно ланцетни, ненаделени (но дълбо- коназъбени по ръба) ................................................................ .................................................................................................................................................2. Блатна якобеа - J. paludosa (L.) G. Gaertn. & al.
5* Листата с друга форма, поне част от тях лировидни или пересто разсе­чени .......................................................................................... 6
6   Растения с гъсто бяло наплъстено овласиняване поне по стъблото и долната листна повърхност ………….............……………. ..........................................................................................................................................Крайморска якобеа - J. maritima (L.) Pelser & Meijden
6* Растения без бяло наплъстено овласиняване ……………………..……….............................................................................…………… 7
7   Външните (на езичестите цветове) плодосемки влакнести ………………………………..............................………………..……………. ...................................................................................................................................... 7. Еруколистна якобеа - J. erucifolia (L.) G. Gaertn. & al.
7* Външните плодосемки голи ……………………………………………..............................................................................……………….. 8
8   Вътрешните плодосемки голи или разпръснато влакнести, власинките разположени предимно по петте главни ребра; приосновните листа лировидни или ненаделени, обикновено запазващи се и по време на цъф­тежа ………………………………………….. …………………...............................................................................………………….. 6. Крайводна якобеа - J. aquatica (Hill) G. Gaertn. & al.
8* Вътрешните плодосемки гъсто влакнести, власинките разположени по главните и по междинните ребра; приосновните листа обикновено пе­ресто разсечени, изсъхващи преди цъфтежа ………………....………………… 5. Обикновена якобеа - J. vulgaris Gaertn.

¹ Разработил В. Владимиров.
* Част от проучването е извършено с финансовата подкрепа на програмата SYNTHESYS (Проект AT-TAF-146).
* A part of the study was financially supported by the SYNTHESYS Program (Project AT- TAF-146).


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Jacobaea pancicii (Degen) Vladimirov & Raab - Straube - Панчичева якобеа

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.