BGFlora.eu

 

Род Jasione L.

Род 751 (9). ВЯТЪРЧЕ - JASIONE L.

L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 528; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 400

Семейство: Campanulaceae adans
Род: Jasione L.
Българско име: Вятърче

Описание:

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. Стъблата прости, по-рядко разклонени, изправени или възходящи, неясно четири ръби или цилиндрични с плитко ребриста повърхност, голи или влакнести. Листата последователни, приседнали, целокрайни или в различна степен назъбени. Цветовете на къси дръжки или приседнали, без прицветници, събрани в главички, в основата с обвивка от присъцветници. Чашката 5-делна. Венчето по-дълго от чашката, синьо, лилаво, по-рядко почти бяло, дълбоко 5-делно; дяловете тясно обратно ланцетни до линейно обратно ланцетни. Тичинките 5 с нишковидни, прикрепени в основата на венечните дялове дръжки; прашниците в основата срастнали в тръбица, по-рядко свободни. Плодникът с долен двугнезден яйчник с централна плацентация и с много на брой семепъпки. Стълбчето в горната 1/4 - 1/3 влакнесто с 2 къси близалца. Плодът двугнезна широко обратно конична или обратно яйцевидна кутийка, която се отваря с 2 клапи, разположени в горната и част. Семената многобройни, продълговати, дребни, кафяви, с лъскава повърхност. Опрашват се от насекоми, размножават се със семена и вегетативно.

Стопанско значение. Видовете, разпространени в България имат сравнително едри сини и синьо лилави, често многобройни съцветия (J. heldreichii, J. orbiculata). Те са с подходящи декоративни качества за скални кътове и други цветни групи. Добри медоносни растения.

Таблица за определяне на видовете

1   Външните обвивни листчета на съцветието тясно ланцетни до линейно ланцетни,  кожести, с подгънати хиалинни ръбове; едногодишно или двугодишно растение .................................................................... 3. Хелдрейхиево вятърче - J. heldreichii Boiss. & Orph.
1* Външните обвивни листчета на съцветието елиптични, яйцевидни или обратно яйцевидни до почти кръгли, меки, с неподгънати хиалинни ръ­бове; многогодишни растения ....................................................................................................................................................... 2
2   Растения с пълзящи коренища; листата голи, понякога само обвивни­те листчета на съцветието ресничести; стъблата изправени, най-често единични, необразуващи туфи ................................................................................ 2. Българско вятърче - J. bulgarica Stoj. & Stef.
2* Растения с добре развит корен; листата и обвивните листчета на съцве­тието влакнести; стъблата възходящи и изправени, в основата разкло­нени, многобройни, образуващи туфи .................................................... 1. Високопланинско вятърче - J. orbiculata Velen.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Република България”, том XI, БАН, Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Jasione heldreichii Boiss. & Orph. - Хелдрейхиево вятърче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.